BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowska Bożena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Świadomość ubezpieczeniowa a świadomość potrzeby bezpieczeństwa
Insurance Awareness versus Necessity of Safety Awareness
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 95-106, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Świadomość ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy
Insurance awareness, Insurances, Insurance market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Streszczenie: Ze względu na złożoność i wielowymiarową strukturę tej kategorii trudno jest zdefiniować pojęcie świadomości ubezpieczeniowej. Wynika to poniekąd z niejednolitego rozumienia samego terminu „świadomość". Mimo występowania w pełni świadomej potrzeby bezpieczeństwa, rzeczywisty stan świadomości ubezpieczeniowej jest niski. Dlatego też świadomość ubezpieczeniową należy traktować jako ogólny zbiór idei, poglądów i przekonań wspólnych dla całych grup, dotyczących zakresu oraz form zagrożeń ich bytu. Celem artykułu jest ukazanie zależności występujących pomiędzy świadomością ubezpieczeniową a istnieniem świadomości potrzeby bezpieczeństwa. Wysoki stan świadomości ubezpieczeniowej ma wpływ na wzrost popytu na usługi ubezpieczeniowe. Działania na rzecz podnoszenia poziomu świadomości ubezpieczeniowej muszą nosić znamiona działań masowych, kompleksowych i długookresowych. Budowanie świadomości ubezpieczeniowej jest bowiem działalnością ustawiczną, o czym muszą pamiętać towarzystwa ubezpieczeniowe. (oryginalne streszczenie)

The article shows how difficult it is to define insurance awareness due to a complexity and multidimensional structure of this term. It is also related to diversified understanding of the term awareness itself. It has been shown that unless people are aware of safety necessity, the level of insurance awareness is low. Thus the insurance awareness should be understood as a broad set of ideas, opinions and believes concerning range and forms of threat that are common for all groups. The aim of this article is to describe the dependence between insurance awareness and the occurrence of safety necessity awareness. The high level of insurance awareness influences the increase in demand for insurance industry. The activity concentrated on augmenting the level of insurance awareness should be common, complex and of long duration. The insurance companies must be aware of the fact that creating the insurance awareness is a constant activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009. ISBN 83-87957-56-9.
 2. Holstein-Beck M., Jak być menedżerem. Warszawa: CiM, 1995. ISBN 83-86210-24-9.
 3. Hryszko A., Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorcy przy zabezpieczaniu operacji finansowych. W: Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Katowice: Wydaw. AE w Katowicach, 2002. ISBN 83-7246-127-9.
 4. Rogowski S., Policha K., Świadomość ubezpieczeniowa a decyzje o zarządzaniu ryzykiem. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 2000, nr 5.
 5. Rogowski S., Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Wykład na III Kongresie Stowarzyszenia Brokerów Polbroker.
 6. Rogowski S., Wolińska B., Świadomość ubezpieczeniowa - stan obecny i perspektywy. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, nr 2.
 7. Słownik Języka Polskiego PWN. Warszawa: PWN, 2007, t. 2.
 8. Szromnik A., Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania. Kraków: Wydaw. AE w Krakowie, 2001. ISBN 83-7252-084-4.
 9. Szumlicz T., O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej. W: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, materiały konferencyjne Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, kwiecień 2003.
 10. Szumlicz T., Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, Warszawa: GSK, 2007.
 11. Wykład prof. Stanisława Rogowskiego Rzecznika Ubezpieczonych - „Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego". W: Stowarzyszenie Brokerów Polbroker [on-line]. [Dostęp 11 sierpnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.polbrokers.pl/navigation/IIIkongres/rogowski.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu