BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostapski Adam
Tytuł
Kompetencja rady gminy do ustalania stref wolnych od dymu tytoniowego
Competencies of the Municipal Council in Defining Tobacco Smoke Free Zones
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 6, s. 63-69
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Administracja lokalna, Palenie tytoniu
Legal regulations, Local administration, Smoking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie zakresu swobody regulacyjnej rady gminy w ustalaniu stref wolnych od dymu tytoniowego. Analizowana kompetencja jest przykładem działalności policyjnej administracji publicznej, jako że służy wprowadzeniu zakazu zachowania się - formułowanego w interesie publicznym - ze względu na ochronę zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego. Autor podjął próbę określenia charakteru prawnego przedmiotowej uchwały oraz skutków bezczynności prawodawczej rady gminy w tym zakresie. Zajął się także kwestią zakazu regulowania tej materii w drodze aktu prawa miejscowego statutowego. W artykule zawarto postulat większego zaangażowania się gmin w ochronę mieszkańców przed biernym paleniem, wskazując jednocześnie, że docelowym rozwiązaniem tej kwestii powinno być poszerzenie katalogu obiektów, miejsc czy obszarów objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych zawartego w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (abstrakt oryginalny)

The article has the objective of presenting the municipal council's scope of regulatory freedom for defining tobacco smoke free zones. This competence is an example of the policing activities of public administration, since it serves the purpose of introducing a prohibition to behave - which is formulated in the public interest -for reasons of health protection and the assurance of public safety. The author attempted to define the legal nature of this resolution and the consequences of the legislative inaction of the municipal council in this respect. He also discussed the issue of the prohibition to regulate this matter by way of a local statute. The article contains the postulate of greater commitment of municipalities in the protection of inhabitants from secondary smoking, while simultaneously indicating that the ultimate solution to this matter should be an increase in the list of buildings, places or areas encompassed by a ban on smoking tobacco in the Act on Healthcare to protect against the consequences of consuming tobacco and tobacco products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Chmielnicki, S. Płażek, Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z ochroną zdrowia przed następstwami palenia tytoniu, „Przegląd Prawa Publicznego" 2007/1-2, s. 49.
  2. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 67-85.
  3. J. Korczak, E. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Materiały do ćwiczeń, Wrocław 2007, s. 775.
  4. P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej, Wrocław 2008, s. 12-19.
  5. R. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2006, s. 222.
  6. A. Szpunar, Odpowiedzialnością szkodę majątkową, Bydgoszcz 2005, s. 25 i n.
  7. J. Zimmermann, Prawo administracyjne. Warszawa 2008, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu