BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Social science paradigms in human resource management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 121-134, bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nauki społeczne, Organizacja i zarządzanie
Human Resources Management (HRM), Social sciences, Organisation and management
Uwagi
streszcz., Zawiera tabelę: [1] Paradygmaty nauk społecznych
Abstrakt
Przedstawiona w tym artykule propozycja zastosowania czterech paradygmatów nauk społecznych w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi ma istotne konsekwencje dla teorii i praktyki tej dyscypliny. Przede wszystkim każdy z paradygmatów opiera się na innych podstawach poznawczych, a zatem krytyka koncepcji powinna być prowadzona z dwóch perspektyw: tego samego paradygmatu albo innego paradygmatu. Świadomość tego zróżnicowania pozwala na lepsze zrozumienie pozornie "nienaukowych" stanowisk i koncepcji, które operują na gruncie innego paradygmatu. Rozważenie tego samego problemu można przeprowadzić na gruncie różnych paradygmatów, co rodzi twórcze, choć czasami paradoksalne konsekwencje dla zarządzania kadrami. (abstrakt oryginalny)

The proposal to apply four paradigms from the social sciences to human resource management as presented in this article has significant consequences with respect to both the theory and practice of that discipline. Primarily, each of the paradigms is based on a different cognitive basis. Thus, a critique of the concept should be conducted from two points of view: that of the same paradigm and of another paradigm. The awareness of this multifariousness leads to a better understanding of seemingly "unscientific" positions and concepts that operate on the foundations of another paradigm. Consideration of the same problem may be conducted on a basis of other paradigms, which invites the genesis of creative, if somewhat paradoxical, consequences for staff management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alston M. (2003), Breaking Through the Glass Ceiling, Routledge, London.
 2. Alvesson M., Deetz S. (2005), Critical Theory and Postmodernizm: Approaches to Organization Studies [w:] Grey Ch., Willmott H. (red.), Critical Management Studies. A Reader, Oxford University Press, New York.
 3. Bauman Z. (1998), Globalizacja, PIW, Warszawa.
 4. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie.
 5. Berger P.L., Luckmann T. (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Doubleday, Garden City.
 6. Bloor D. (1976), Knowledge and Social Imaginery, RKP, London.
 7. Boje D.M., Gephart Jr R.P., Thatchenkery T.J. (1996), Postmodern Management and Organization Theory, Thousand Oaks: Sage Publications.
 8. Boulding K.E. (1956), General Systems Theory, The Sceleton of the Science, "Management Science", No. 8.
 9. Bourdieu P. (1990), Animaadversiones in Mertonem [w:] Clark J., Modgil C., Modgil S., Merton R.K., Consensus and Controversy, The Falmer Press, London - New York.
 10. Brewis J., Linstead S. (2000), Sex, Work and Sex Work: Eroticizing Organization, Routledge, London.
 11. Burrell G. (1990), Fragmented Labours [w:] Knights D., Willmott H. (red.), Labour Process Theory, Macmillan, Basingstoke.
 12. Burrell G., Cooper R. (1989), Modernism, postmodernism and organizational analysis: An introduction, Organization Studies, Vol. 9, No. 1.
 13. Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London.
 14. Calas M.B. (1993), Deconstructing Charismatic Leadership: Re-reading Weber from Darker Side, "Leadership Quarterly", Vol. 4, No. 3-4.
 15. Charkiewicz E. (2006), Feminizm, transformacja, władza referat na konferencję "Alteglobalizm - dokąd zmierzamy?", Fundacja Lorga, Młodzi Socjaliści i Fundacja im. Róży Luksemburg, Warszawa.
 16. Chomczyński P. (2006), Rola organizacyjnych "znaczących innych" w procesie konstruowania sytuacji bez wyjścia, Nękanie w miejscu pracy, "Problemy Zarządzania", UW, nr 1, (11).
 17. Chomsky N. (1993), Language and Thought, Mayer Bell, Wakefield, Rhod Island, London.
 18. Clegg S. (1981), Organisation and Control, "Administrative Science Quarterly", No. 26.
 19. Czarniawska-Joerges B. (2004), Narratives of Individual and Organisational Identities [w:] Hatch M.J., Schultz M. (red.), Organisational Identity. A Reader, Oxford University Press, Oxford - New York.
 20. Czarniawska B. (1998), Narrative Approach to Organization Studies, Sage, London.
 21. Deetz S. (1995), Transforming Communication, Transforming Business: Building Responsive and Responsible Workplaces, Cresskill, Hapton.
 22. Deschamps J.-C. (1996), Les theories de l'attribution [w:] Deschamps J.-C., Beauvois J.-L., Des attitudes aux attribution. Sur la construction de la realite sociale, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble.
 23. Engholm P., The Controversy Between Modernist and Postmodernist Views of Management Science: Is a Synergy Possible?, Internet, Monash University, May.
 24. Feyerabend P. (1975), Against Method, NLB, London.
 25. Gioia D.A., Schultz M., Corley K. (2004), Organisational Identity, Image and Adaptive Instability, [w:] Hatch M.J., Schultz M. (red.), Organisational Identity. A Reader, Oxford University Press, Oxford - New York.
 26. Glennon L.M. (1983), Synthesism. A Case of Feminist Methodology [w:] Morgan G. (red.), Beyond Method. Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills, London, New Delhi.
 27. Goldman P., van Houten D. (1977), Managerial Strategies and the Worker, "The Sociological Quarterly", No. 18.
 28. Harding N. (2003), The Social Construction of Management, Routledge, London.
 29. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 30. Hatch M.J. (1997), Irony and the Social Construction of Contradiction in the Humor of a Management Team, "Organization Studies".
 31. Hearn J., Sheppard D., Tancred-Sheriff P., Burrell G., red. (1989), The Sexuality of Organization, red., Sage, London.
 32. Hensel P., Ramus M. (2006), Studium władzy w organizacji. Pytania i kwestie metodologiczne, "Problemy Zarządzania", UW, nr 1, (11).
 33. Hogg M.A., Terry D.J. (2000), Social Identity and Self-Categorization Processes in Organizational Contexts, "The Academy of Management Review", Vol. 25, No. 1.
 34. Hopfl H. (2005), The Making of the Corporate Acolyte: Some Thoughts on Charismatic Leadership and the Reality of Organizational Commitment [w:] Grey Ch., Willmott H., Critical Management Studies. A Reader, Oxford University Press, New York.
 35. Horkheimer M., Dorno T.W. (1994), Dialektyka oświecenia, IFiS PAN, Warszawa.
 36. Jones S.G., red. (2002), Virtual Culture. Identity & Communication in Cybersociety, Sage, London.
 37. Konecki K. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, "Studia Socjologiczne", nr 1.
 38. Lichtarski J., red. (1997), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 39. Lo Ming-Cheng M. (2005), The Professions: Prodigal Daughters of Modernisty [w:] Duke J. (red.), Remaking Modernity, University Press, Durham and London.
 40. Martan L. (2002), Rozważania o nauce o kierowaniu organizacjami, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, (108).
 41. Merton R., red. (1982), On Social Structure and Science, P. Sztompka, Chicago - London.
 42. Micklethwait J., Wooldrige A. (2000), Szamani zarządzania, Zysk i s-ka, Poznań.
 43. Morgan G., red. (1983), Beyond Method. Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills, London, New Delhi.
 44. Oakley A. (2000), Experiments in Knowing. Gender and Method in the Social Sciences, The New Press, New York.
 45. Pfeffer J., Salancik G.R. (1978), The External Control of Organisations: a Resources Dependence Perspective, Harper and Row, New York.
 46. Quinn J.B. (1978), Strategic Change: Logical Incrementalism, "Sloan Management Review", No. 20.
 47. Radcliffe-Brown A.R. (1952), On the Concept of Function in Social Science [w:] Structure and Function in Primitive Society, The Free Press of Glencoe, Glencoe.
 48. Rosen M. (1991), Coming to the Terms with the field: Understanding and doing organisational ethnography, "Journal of Management Studies", No. 28.
 49. Rządca R.A. (2006), Negocjacje a tożsamość organizacji - relacje poznawcze i praktyczne, "Problemy Zarządzania" UW nr 1, (11).
 50. Sköldberg K. (2002), The Poetica Logic of Administration, Routledge, London and New York.
 51. Smircich L. (1983), Organisations as Shared Meaning [w:] Organisationa Symbolism, JAI Press, Greenwich.
 52. Smircich L. (1983), Studying Organizations as Cultures [w:] Morgan G. (red.), Beyond Method. Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills.
 53. Suk-Young Chwe M. (2001), Rational Ritual. Culture, Coordination and Common Knowledge, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 54. Sułkowski Ł. (2004), Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 55. Sułkowski Ł. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Absolwent, Łódź.
 56. Thomas S. (1979), The Multi-National Companies, Wayland Publishers, Hove.
 57. von Bertalanffy L. (1960), General Systems Theory: Foundation, Development, George Braziller, New York.
 58. Weick K. (2001), Making Sense of the Organization, Blackwell, Malden.
 59. Weick K. (1979), The Social Psychology of Organising, Addison-Wesley, Reading, Mass.
 60. Welge M.K., Holtbrugge D. (1999), International management under postmodern conditions, "Management International Review", Vol. 39, No. 4.
 61. Wheatley M.J. (1999), Leadership and the New Science. Discovering Order in a Chaotic World, Berret-Koehler Publishers, San Francisco.
 62. Wray-Bliss E. (2005), Abstract Ethics, Embodied Ethics: The Strange Marriage of Foucault and Positivism in Labour Process Theory [w:] Grey Ch., Willmott H. (red.), Critical Management Studies. A Reader, Oxford University Press, New York.
 63. [www.trinity.edu/~mkearl/knowledg.html], 2004.
 64. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu