BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budnikowski Dawid (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Podstawy aksjologiczne Konstytucji dla Europy
The Axiological Foundations of Treaty on a Constitution for Europe
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 321-346, bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Prawo WE, Konstytucja UE, Traktat lizboński, Aksjologia
European Community law, EU Constitution, Lisbon Treaty, Axiology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Traktat z Lizbony jest „dzieckiem" Konstytucji dla Europy: nie tylko na gruncie tych samych lub identycznych przepisów prawnych, instytucjonalnych i strukturalnych środków oraz mechanizmów władzy i funkcjonowania Unii Europejskiej, ale także na gruncie aksjologii. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy w wersji zaprezentowanej prze d'Estainga jest nie tylko wynikiem prawnego i instytucjonalnego aspektu głębszej integracji europejskiej - wydaje się rezultatem aksjologicznego kompromisu. Po drugiej wojnie światowej proces integracji gospodarczej, rozwój pokoju i szeroka społeczno-ekonomiczna integracja między państwami i społeczeństwami Wspólnot Europejskich przyniosły potrzebę poszukiwania wspólnego fundamentu aksjologii europejskiej. Humanistyczne wartości, takie jak: godność ludzka, wolność, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, rozum, pokój, wciąż pozostają fundamentem głębszej integracji Unii. Aksjologia Konstytucji wyrażona w wielu przepisach prawnych jest emanacją współpracy opartej na kompromisie, dobrobycie i pokoju. Głębsza polityczna współpraca w ramach systemu UE wymaga silniejszego odniesienia do aksjologicznych fundamentów europejskiej kultury, takich jak: idee Grecji, Rzymu, Chrześcijaństwa czy Oświecenia. Mimo że Konstytucja nie jest wiążącym prawem, będzie ona matką wielu traktatów i praw w UE. Jest to wynik historycznego znaczenia tego aktu. (oryginalne streszczenie)

The Lisbon Treaty is a child of Treaty on a Constitution for Europe: not only on the ground of the same and identical legal provisions, institutional and structural measures and mechanisms of power and functioning the EU but also on the ground of axiology. The Treaty on a Constitution for Europe, in a version presented by d'Estaing, is not only a result of a legal and institutional aspect of deeper European integration. It seems to be a result of an axiological compromise. After the Second World War, the process of economic integration, development of peace and wide social-economic integration between states and societies of European Communities have brought the need for seeking a common foundation of the European axiology. Humanistic values as well as human dignity, freedom, solidarity, justice, tolerance, intellect, peace still remain the foundation of deeper integration of the Union. The axiology of the Constitution expressed in many legal provisions of this act is an emanation of the cooperation founded on a compromise, welfare and peace. Deeper political cooperation in the system of the EU requires stronger reference to the axiological foundations of the European culture such as ideas of Greece, Rome, Christianity, the Enlightenment. Although the Constitution is not valid, it will be a mother of many next treaties and laws in the EU. It is a result of historical importance of the act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałaban A., Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej a tradycje konstytucyjne państw członkowskich. W: Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-067-8.
 2. Błachut M., Prawo europejskie a neutralność moralna prawa. W: Kaczor J. (red.), Teoria prawa europejskiego. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. ISBN 83-229-2589-1. Seria: Z zagadnień teorii i filozofii prawa.
 3. Brodecki Z., Preambuła Konstytucji dla Europy. W: Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-067-8.
 4. Bunikowski D., Konstytucja Europejska - próba ujęcia fenomenologiczno-prawnego. W: Racjonalista [on-line]. 2000-2009 [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4576 [cz. 1], http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4577 [cz. 2].
 5. Chosen Axiological Problems Concerning the Treaty on a Constitution for Europe. W: Maliszewska-Nienartowicz J. (red.), European Union at the Crossroads: the Need for Constitutional and Economic Changes. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora": Jean Monnet Centre for European Studies Nico-laus Copernicus University, 2007. ISBN 978-83-7285-343-1 (Dom Organizatora); ISBN 83-7285-343-6 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).
 6. Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa. Kraków: Wydaw. UJ, 1996. ISBN 83-233-0997-3.
 7. Dworkin Rv Taking Rights Seriously. Cambridge 1977. ISBN 0-674-86710-6 (cloth), 0-674-86711-4 (paper).
 8. Frieske K., Socjologia prawa. Warszawa: Polskie Wydaw. Prawnicze „luris", 2001. ISBN 83-913450-8-4.
 9. Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Toruń: „Comer", 1995. ISBN 83-85149-35-X.
 10. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK Dom Organizatora, 2002. ISBN 83-7285-083-6.
 11. Giddens A., Socjologia. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
 12. Grabowski M., Na ścieżkach współczesności. Kraków: Homo Dei, 2003. ISBN 83-88207-21-0.
 13. Habermas J. So, why does Europe need a Constitution? [on-line]. [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.iue.it/RSCA-S/e-texts/CR200102UK.pdf.
 14. Jagiełło M., Musiałkiewicz R. (red.), 50 lat Unii Europejskiej. Wartości i perspektywy. Toruń: R@zem, 2007. ISBN 978-83-926131-1-4.
 15. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. W: Ministerstwo Spraw Zagranicznych [on-line]. [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msz.gov.pl/files/docs/Dokument.doc.
 16. Jasudowicz T., O zasadach ogólnych prawa uznanych przez narody cywilizowane - garść refleksji. W: Mik C. (red.), Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Zbiór szkiców z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Janusza Gilasa. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997.
 17. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem państwa prawnego. W: Rot H. (red.), Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. ISBN 83-229-1113-0.
 18. Kolasa J., Europa - rodowód i tożsamość. Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-067-8.
 19. Konstytucja Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy. Warszawa-Poznań: Polskie Wydaw. Prawnicze „luris", 2005. ISBN 83-89363-36-4.
 20. Kordela M., Rola zasady państwa prawnego w budowie aksjologii prawa. W: Leszczyński, L. (red.). Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska. Lublin: Wydaw. UMCS, 1999. ISBN 83-227-1461-0.
 21. Kozłowski A., Prawnomiędzynarodowy charakter Konstytucji dla Europy. W: Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-06.
 22. Kozłowski T., Aksjologia polskiej transformacji a rewolucja globalna. W: Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska. Lublin: Wydaw. UMCS, 1999. ISBN 83-227-1461-0.
 23. Lang W., Aksjologia polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej. W: Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska. Lublin: Wydaw. UMCS, 1999. ISBN 83-227-1461-0.
 24. Lang W., Aksjologia prawa. W: Czech B. (red.), Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Katowice: IWS, 1992. ISBN 83-900521-0-5.
 25. Latos B., Ochrona praw człowieka w traktacie konstytucyjnym - cel czy narzędzie w działaniu Unii Europejskiej? W: Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-067-8.
 26. Lorenzetti L., Moralność. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 1998. ISBN 83-7168-433-9.
 27. MacCormick N., Nowa konstytucja europejska w ujęciu filozoficznoprawnym. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2003. 83-87515-31-0.
 28. Machińska H., Aksjologia w Unii Europejskiej a Europejska Konwencja Praw Człowieka. W: Ministerstwo Spraw Zagranicznych [on-line]. [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msz.gov.pl/ files/docs/machinska02.doc.
 29. Maliszewska-Nienartowicz J. (red.), European Union at the Crossroads: the Need for Constitutional and Economic Changes. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora": Jean Monnet Centre for European Studies Nicolaus Copernicus University, 2007. ISBN 978-83-7285-343-1.
 30. McInerny M. Q., Nauka logicznego myślenia. Warszawa: Klub dla Ciebie, 2005. ISBN 83-7404-203-6.
 31. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Warszawa: LexisNexis, 1999. ISBN 83-7334-505-1.
 32. Nowacki J., Problem moralnej indyferentności przepisów prawa pozytywnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1996. Seria: Nauki Humanistyczno-Społeczne.
 33. Ossowska M., Socjologia moralności. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963.
 34. Pałecki K., O aksjologicznych zmianach w prawie. W: Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska. Lublin: Wydaw. UMCS, 1999. ISBN 83-227-1461-0.
 35. Peczenik A., Weighing values. International Journal for the Semiotics of Law 1992, Vol. 14, s. 138.
 36. Peczenik A., A Coherence Theory of Juristic Knowledge [on-line]. [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://peczenik.ivr2003.net/documents/2_papers.pdf.
 37. Pietrzykowski T., Ideologia Konstytucji Europejskiej. W: Leszczyński L. (red.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. ISBN 83-227-2334-2.
 38. Piontek E., Traktat konstytucyjny. Oblicze zmian. W: Piontek E. (red.), Szkice z prawa Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005, t. 3: Problemy konstytucyjne. ISBN 83-7444-142-9.
 39. Pojednanie dzięki Unii Europejskiej. Gazeta Wyborcza z 12.09.2005 r.
 40. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w aksjologii Konstytucji dla Europy według projektu Valery'ego Giscarda d'Estaing'a. W: Jagiełło M., Musiałkiewicz R. (red.), 50 lat Unii Europejskiej. Wartości i perspektywy. Toruń: „R@zem", 2007. ISBN 978-83-926131-1-4.
 41. Sadurski W., Czy istnieją wspólne europejskie wartości konstytucyjne? W: Machińska H. (red.), Idea Europy. Warszawa: Biuro Informacji Rady Europy, 2004. ISBN 83-917779-8-7.
 42. Sadurski W., Neutralność moralna prawa (Przyczynek do teorii prawa liberalnego). Państwo i Prawo 1990, nr 7.
 43. Safjan M., Rozważania prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Po co komu Konstytucja Europejska. Rzeczpospolita z 3.04.2002 r.
 44. Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: C.H. Beck, 2005. ISBN 83-7110-089-2.
 45. Shaw J., Postnational constitutionalism in the European Union. Journal of European Public Policy 1999, Vol. 6, No. 4 Special Issue.
 46. Suchocka H., Jaka konstytucja dla rozszerzającej się Europy. W: Popławska E. (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000. ISBN 83-86917-84-9.
 47. Sylwestrzak A., Unia Europejska w świetle doktryn politycznych. W: Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy - przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-067-8.
 48. Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa. Warszawa: C. H. Beck: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1993. ISBN 83-01-11401-0; 3-406-37908-7.
 49. Tuleja P. W: Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: C. H. Beck, 2005. ISBN 83-7110-089-2.
 50. Wieruszewski R., Aksjologiczne podstawy ochrony praw człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W: Ministerstwo Spraw Zagranicznych [on-line]. [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msz.gov.pl/files/docs/wieruszewski02.doc.
 51. Winczorek R, Konstytucja i wartości. W: Trzciński J. (red.), Charakter i struktura norm konstytucji. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1997. ISBN 83-7059-283-X.
 52. Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora, 2006. ISBN 978-83-7285-273-1.
 53. Woleński J., Rozdział kościoła od państwa. W: Nowicka-Włodarczyk E. (red.), Neutralność światopoglądowa państwa. Kraków: Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. ISBN 83-907813-7-9.
 54. Wróblewski M., Wróblewski M., Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej - pojęcie konstytucji i konstytucjonalizmu w porządku prawnym Unii Europejskiej. W: Dudzik S. (red.), Konstytucja dla Europy -przyszły fundament Unii Europejskiej. Kraków: „Zakamycze", 2005. ISBN 83-7444-067-8.
 55. Zakrzewska J., Spór o konstytucję. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1993. ISBN 83-7059-071-3.
 56. Zamkowski W., Wprowadzenie do zagadnień społecznego, demokratycznego, republikańskiego państwa prawnego. W: Rot H. (red.), Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. ISBN 83-229-1113-0.
 57. Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1990. ISBN 83-219-0530-7.
 58. Zięba M. S., Witamy w Unii Europejskiej. Lublin: Biuro Integracji Europejskiej. Lubelski Urząd Wojewódzki, 2003. ISBN 83-910802-3-4.
 59. Życiński J., Rola fundamentów aksjologicznych w procesie integracji europejskiej. W: Ministerstwo Spraw Zagranicznych [on-line]. [Dostęp l marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msz.gov.pl/files/docs/ zycinski03b.doc.
 60. AKTY PRAWNE
 61. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów. Wiedeń, 23 maja 1969 r. Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu