BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patyk Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Konstytucyjne regulacje finansowe
Constitutional Financial Regulations
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 407-421, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Konstytucja RP, Rola państwa w gospodarce, Finanse publiczne
RP Constitution, States' role in economy, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule poddano analizie regulacje finansowe ujęte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, celowo pomijając istotne wątki teoretyczne, historyczne, a także porównawcze dotyczące tego tematu. Przedstawiono szczegółowe problemy, związane z Narodowym Bankiem Polski, budżetem państwa, podatkami i ciężarami publicznymi, dochodami jednostek samorządu terytorialnego oraz ustrojem pieniężnym. (oryginalne streszczenie)

In the present article financial regulations specified in the Polish Constitution are being discussed, deliberately omitting essential theoretical, historical as well as comparative aspects of the subject. Detailed issues concerning the National Bank of Poland, the state budget, taxes and public burdens are being presented, as well as earnings of local government units and the monetary system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak-Górna T., Definicja legalna budżetu państwa. Przegląd Sejmowy 1996, nr 2.
 2. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. ISBN 83-88296-15-9.
 3. Borodo A., Władztwo finansowe samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne. W: Księga jubileuszowa profesora Marka Mazurkiewicza. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Unimex" 2001. ISBN 83-88785-05-2.
 4. Brzeziński B. [i in.], Prawo finansowe. Wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck, 2000. ISBN 83-7110-644-0.
 5. Dębowska-Romanowska T., Cechy ustawy budżetowej i budżetu świetle art. 219 Konstytucji RP. Państwo i Prawo 2000, z. 5.
 6. Dębowska-Romanowska T., Realizacja jedności i powszechności w ustawie budżetowej. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1982. ISBN 83-219-0159-X.
 7. Gajl N., Budżet a Skarb Państwa. Warszawa: PWE, 1974.
 8. Gajl N., Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. ISBN 83-01-11185.
 9. Gilowska Z., Misiąg W, Funkcjonowanie ustawy o finansach publicznych. Postulat de legę ferenda. Przegląd Sejmowy 1999, nr 5 (34).
 10. Gliniecka J., Harasimowicz J., Zasady polskiego prawa budżetowego. Bydgoszcz: Oficyna Branta, 2000. ISBN 83-86605-70-7.
 11. Głuchowski J., Regulacje podatkowe w konstytucji i orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. W: Konstytucja. Ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1999. ISBN 83-87515-11-6.
 12. Głuchowski J., Uchwalanie budżetu państwa. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1997. ISBN 83-7059-306-2.
 13. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: ABC, 2001. ISBN 83-7284-126-8.
 14. Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1992. ISBN 83-219-0624-9.
 15. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna banku centralnego. W: Współczesny bank. Warszawa: Poltext, 1996.
 16. Kornberger-Sokołowska E., Realizacja zasady adekwatności w procesie realizacji decentralizacji finansów publicznych. Samorząd Terytorialny 2001, nr 3.
 17. Kosikowski C., Charakter prawny zasad budżetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1969.
 18. Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym). Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2004. ISBN 83-7059-662-2.
 19. Kosikowski C., Finanse Publiczne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2003. ISBN 83-7334-243-5.
 20. Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji. Państwo i Prawo 1997, z. 11-12.
 21. Kosikowski C., Podatek jako instytucja ustrojowoprawna. Acta Universitatis Lodziensis 1992. Seria: Folia luridica nr 54.
 22. Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Państwo i Prawo 1999, z. 3.
 23. Kosiński E., Procedura budżetowa a deficyt. Zagadnienia prawne na tle porównawczym. Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2001. ISBN 83-7059-510-3.
 24. Łączkowski W., Problematyka finansów publicznych w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzeskiej. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1996. ISBN 83-904539-6-7.
 25. Młynarczyk A., Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego - pojęcie, konstrukcje prawne, ewolucja. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. ISBN 83-7241-253-7.
 26. Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: KiK-Konieczny i Kruszewski, 2001. ISBN 83-88715-06-2.
 27. Paczocha M., Granice władztwa podatkowego gmin - wybrane zagadnienia. Finanse Komunalne 2000, nr 6.
 28. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniak K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Wyd. 2. Warszawa: LexisNexis, 2001. ISBN 83-7334-029-7.
 29. Żmij G., Prawo waluty. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. ISBN 83-7333-169-7.
 30. AKTY PRAWNE
 31. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 32. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2003, Nr 15, poz. 148 ze zm.
 33. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 34. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 Prawo budżetowe. Dz. U. 1993, Nr 72, poz. 344 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu