BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rowiński Janusz
Tytuł
Oceny ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 4, s. 76-91, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Programy rozwoju rolnictwa, Ocena programów
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Agriculture development programs, Evaluation of programs
Abstrakt
Programy rozwoju rolnictwa i regionów wiejskich, współfinansowane z budżetu UE, są oceniane trzykrotnie przez zespoły niezależnych ekspertów. Program podlega ocenie (zwanej również ewaluacją) po zakończeniu prac nad jego projektem, ale przed przekazaniem Komisji Europejskiej (KE) do zatwierdzenia (ocena ex ante), w połowie okresu realizacji (ocena mid - term) i po zakończeniu (ocena ex post). Oceny są wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi (guidelines), przygotowanymi przez Dyrekcję Generalną Rolnictwa KE. Autorzy ocen muszą przeanalizować wymienione w wytycznych problemy, stosując opracowane przez KE kryteria i wskaźniki. Jak wynika z analizy guidelines, potwierdzonej przez wykonujących ewaluację programu polskiego SAPARDU, niektóre obowiązujące kryteria i wskaźniki niewiele wyjaśniają, a nawet mogą być przyczyną mylnych opinii. Ponadto większości wskaźników nie można wiarygodnie obliczyć na podstawie danych statystyki masowej, a także na podstawie danych, którymi dysponuje agencja obsługująca program. Wykonywane z konieczności pospiesznie dla potrzeb oceny badania ankietowe nie zawsze spełniają kryterium statystycznie istotnej próby, a także nie zawsze są w pełni wiarygodne. Stąd też uzyskane na ich podstawie wyniki muszą budzić wątpliwości. Aby rozwiązać istniejące trudności, KE powinna znaleźć rozsądny kompromis między potrzebą uzyskania możliwie pełnej informacji o programie, a nakładem pracy niezbędnym do ich uzyskania. Przede wszystkim jest jednak niezbędna reorganizacja systemu zbierania danych statystycznych. Ponieważ system statystyki masowej jest niewystarczający, jego uzupełnieniem powinien być system dodatkowy, prowadzony przez agencję obsługującą program. Musi on dysponować wszystkim danymi, niezbędnymi do wykonania ocen zgodnie z wymaganiami KE. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guidelines for the Evaluation of Rural Development Programmes supported by SAPARD. European Commission. Directorate General for Agriculture. April 2001.
  2. Guidelines for the mid-term Evaluation of Rural Development Programmes funded by l SAPARD. European Commission. Directorate General for Agriculture. April 2002.
  3. Polska. Średniookresowa ocena programu SAPARD w Polsce za okres realizacji obejmujący lata 2000-2003 (PL-7-05/00) Ref.: EUROPEAID/114803/D/SY/PL. Raport końcowy. Grudzień 2003. Agrotec SpA we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz ASA.
  4. 4 Rowiński J.: Koncepcja rozwoju obszarów wiejskich wiatach 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).Program Wieloletni „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Materiały konferencyjne. Pułtusk 11-12 grudnia 2006 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, maszynopis, ss. 6.
  5. SAPARD. Operational Programme for Poland ex-ante evaluation by G.E. Dalton, team Leader with the assistance of K. Duczkowska-Małysz. Maszynopis bez daty i miejsca wydania.
  6. SAPARD Prior Appraisal of programme proposals. H:datashorteval3.doc Brussels. 09/11/99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu