BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryzner Janusz
Tytuł
Polityka Republiki Słowackiej wobec mniejszości węgierskiej w świetle regulacji prawnych statusu mniejszości (1993-2001)
The Policies of the Slovakian Republic Towards the Austrian Minorties in Light of Legislative Provision on the Minority Status (1993-2001)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 638, s. 51-63
Słowa kluczowe
Porozumienia międzynarodowe, Mniejszości narodowe, Prawa człowieka
International agreements, Ethnic minority, Human rights
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę mniejszości narodowych na Słowacji i politykę wobec mniejszości w okresie Czechosłowacji. Przedstawiono również współczesne słowackie rozwiązania prawno-instytucjonalne oraz ich wpływ na położenie mniejszości węgierskiej.

Slovakian policies towards national minorities during 1993-2001 are presented in the lore-going paper. Greater attention was, however, paid to issues concerning the Austrian minority, being the largest of minority groups in Slovakia. Such issues as the general characteristics of national minorities in Slovakia, minority policies during the Czechoslovakian period, current legislative and institutional frameworks for the minorities as well as the position of the Austrian minority are discussed in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Country Raport on Minority Rights in Pre-UE Accession. Slovakia, Center for Policy Studies, Bratysława 20001, s. 4.
 2. Daftary F., K. Gál, The New Slovak Language Law. Internal or External Politics?, ECMI Working Paper nr 8, Flensburg 2000, s. 11.
 3. Dekret prezydenta nr 33/1945 z 2 sierpnia 1945 r., według J. Zimek, Ústavní vývoj české státu, Brno 1997, s. 119.
 4. Eder W., Polityka Republiki Słowackiej wobec węgierskiej mniejszości narodowej a Unia Europejska i NATO, Sprawy Mniejszościowe. Seria Nowa, z. 12-13, 1998, s. 155-165.
 5. Eder W., Polityka Republiki Słowackiej wobec węgierskiej mniejszości narodowej a Unia Europejska I NATO, Studia Narodowościowe. Seria Nowa, 1998, z. 12-13, s. 158.
 6. Grabiński T., Ugrupowania polityczne mniejszości węgierskiej w Republice Słowackiej [w:] Z badań nad współczesną problematyką państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław 2000, s. 139-159.
 7. Janusz G., P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000, s. 159-194.
 8. LeCain Angew H., New States, Old Identities? The Czech Republic, Slovakia, and Historical Understanding of Statehood, "Nationalities papers", vol. 28, no. 4, grudzień 2000, s. 619-650.
 9. Meszáros L., Sytuacja mniejszości węgierskiej w Słowacji [w:] Słowacja w pięć lat po rozpadzie Czechosłowacji, Warszawa 1999, s. 76-80.
 10. Minority Protection in Slovakia, Monitoring The EU Accession Process: Minority Protection, Open Society Institute 2001, s. 477-480.
 11. Minority Rights in Slovak republic, Slovak Helsinki Committee, September 1999, s. 4-5.
 12. Nariadenie vlády č. 292/1999.
 13. Nariedne vlády c. 127/1999 z 10.02.1999 o utworzeniu Biura Pełnomocnika Rządu do Rozwiązywania Problemów Mniejszości Romskiej.
 14. Národnostné menšiny v Slovenskiej republike. Z hl'adiska demokrafického vývoja, Matica slovenská, Martin 1998, s. 11-30.
 15. Niewiadowski A. Czy Słowacji grozi rewizja granic?, "Rzeczpospolita", 27.12.1993.
 16. Niewiadowski A. Trudne pogranicze, "Rzeczpospolita", 13.11.1997.
 17. Niewiadowski A., Bez swojego województwa, "Rzeczpospolita", 21.08.2000.
 18. Niewiadowski A., Konflikt w koalicji, "Rzeczpospolita", 12.03.2002.
 19. Niewiadowski A., Na Słowacji wrze, "Rzeczpospolita", 10.01.02.
 20. Niewiadowski A., Obrona słowackich interesów, "Rzeczpospolita", 08.02.2002.
 21. Niewiadowski A., Rząd przyjął żądania Węgrów, "Rzeczpospolita", 2001.09.06.
 22. Niewiadowski A., Spór o Kartę Węgra, "Rzeczpospolita", 20.12.2001.
 23. Niewiadowski A., Węgrzy odchodzą, "Rzeczpospolita", 10.07.2001.
 24. Niewiadowski A., Wicepremier się żegna, "Rzeczpospolita", 2001.08.24.
 25. Niewiadowski A., Wszystko zmierza do kompromisu, "Rzeczpospolita", 2001.08.25.
 26. Regular Report on Slovakia's Progress towards Accession, Brussels, 13.11.2001, SEC(2001) 1754, s. 16.
 27. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 z 18.12.1992 r.
 28. Second report On Slovakia, European Commission aginst Racism and Intolerance, Strasbourg 2000, s. 5-6.
 29. Sociálna a Ekonomická Situácia Potenciálnych Žiadatel'ov o Azyl zo Slovenskej Republiky, Miedzinárodná organizácia pre migráciu, Bratyslava 2001, s. 38-42.
 30. Správa o Stave a Dodržiavaní Práv a Slobôd v Slovenskej Republike v rokach 1993-1998, Sekcia l'udských práv a menšín Úradu vlády Slovenskej Republiky, s. 16.
 31. The Situation of Hungarians in Slovakia, http://www.htmh.hu/reports20001/slovakia2001.htm, (z dnia 20.12.2001 r.)
 32. Tomaszewski J., Chechosłowacja, Warszawa 1997, s. 22-30, 43-63.
 33. Ustawa konstytucyjna nr 23/1991 z 9.01.1991 [w:] Karta Podstawowych Praw I Wolności, Konstytucja Republiki Czeskiej z 16.12.1992 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 34. Ustawa z dnia 29 lutego 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia Konstytucji Republiki Czeskosłowackiej, według "Nowe Konstytucje", Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1925.
 35. Wojciechowski S., Problem mniejszości węgirskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa", 2001, z. 18, s. 70.
 36. Základné údaje zo s ítania obyvate ov, domov a bytov 26 mája 2001, Štstistiský úrad Slovenskiej Republiky, Bratislava 2001, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu