BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilińska Joanna
Tytuł
Badania satysfakcji pracowników na przykładzie Volkswagen Motor Polska
Employee Satisfaction Surveys on the Example of Volkswagen Motor Polska
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 31, s. 509-522, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
Słowa kluczowe
Badanie satysfakcji, Klient wewnętrzny, Polityka personalna, Badania ankietowe
Satisfaction research, Internal customer, Personnel policy, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Volkswagen Motor Polska
Abstrakt
W nowoczesnej organizacji badania satysfakcji pracowników należą już do konwencjonalnych standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Wystarczy wspomnieć, że regularna, usystematyzowana analiza satysfakcji pracowników i poziomu motywacji stanowi jeden z kluczowych czynników Modelu Doskonałości EFQM w kryteriach poświęconych pracownikom. Jednakże, pomimo powszechnego poglądu, że jest cennym poznać opinie pracowników na temat firmy, przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wdrożenie badania opinii, zwykle napotykają wiele trudności. Natomiast odpowiedzi udzielone na pytania ankiety mogą służyć, jako barometr do pomiaru ogólnego nastroju pracowników, słuszności realizacji polityki kadrowej, przepływu informacji w przedsiębiorstwie lub kompetencji kadry kierowniczej. Podobnie, jak główny cel badania, także dopuszczalny poziom otwartości pracowników, dający pogląd pracowników na temat środków poprawy, jakie należy podjąć w odpowiedzi na niedociągnięcia w organizacji, jest sporna. W opracowaniu przedstawiono podejście do procesu badań satysfakcji pracowników, w oparciu o rozwiązania opracowane w Volkswagen Motor Polska.

In the modern European organizations, the employee satisfaction surveys belong already to the conventional standards of Human Resources Management. It is enough to mention that regular, systematized analyzing of employees' satisfaction and motivation level constitutes one of the key factors of the EFQM Excellence Model in criteria devoted to the employees. However, despite the commonly shared view, that it is valuable to know opinions of the workers about the company, enterprises that decide to implement opinion surveys tend to face many difficulties. Answers given to the questions of questionnaires can serve as a barometer to measure the general mood of the employees, validity of the implemented personnel policy, information flow in the enterprise or competence of the managerial staff. Like the main purpose of the survey, also the acceptable level of openness by giving feedback to the employees, and views of improvement measures to be taken in response to the identified weaknesses of the organization, are disputable. This paper is supposed to present the approach to the process of employee satisfaction surveys based on solutions elaborated in Volkswagen Motor Polska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agho A.O., Mueller Ch.W., Price J.L., Determinants of employee job satisfaction: an empirical test of a casual model, "Human Relations" 1993, t. 46, no 8.
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
  4. Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L., Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis, "Journal of Applied Psychology" 2002, t. 87, no 2.
  5. Mrówka R., Badanie satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo - strategie działania, rozwoju i konkurencji, t. l, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2000.
  6. Schwab D.P., Cummings L.L., Przegląd teorii dotyczących związku między wykonywaniem zadań a satysfakcją, [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, red. D.P. Schwab, L.L. Cummings, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu