BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowski Ryszard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Elastyczne warunki umowy o pracę jako forma redukcji kosztów pracy
Elastic Conditions of Employment as the Form of the Labour Costs Reduction
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 25-38, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Elastyczność zatrudnienia, Koszty pracy, Ruchomy czas pracy
Working time, Flexible employment, Labour costs, Flexible working time
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kwestie dotyczące elastycznego zatrudniania pracowników. Wykazano, że elastyczne zatrudnianie pracowników obejmuje możliwość ustalania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy oraz rozkładów czasu pracy, w dopuszczalnych normach czasu pracy, w dobie, w tygodniu oraz w okresie rozliczeniowym. Elastyczność tych elementów stosunku pracy umożliwia racjonalne kształtowanie kosztów pracy, bez naruszania przepisów prawa pracy. Poza rozważaniami tego artykułu pozostają kwestie elastycznych form prawnych podstaw zatrudniania, takich jak: samo zatrudnienie, umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa.(abstrakt oryginalny)

In the article concerning issues of elastic employing employees were presented. They showed that elastic employing employees included the possibility of establishing by the employer the place of performing the work and of disintegrations of the working time, in permissible norms of the working time, in twenty-four hours, during the week and in the accounting period. Rational shaping labour cost enables the elasticity of these elements of the employment, without infringing regulations of the labour law. Apart from deliberations of this article matters of flexible forms of legal bases of employing remain so as: very employment, civil law agreements, temporary work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebrowska Т. (red.), 2005: Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dębski S., Dębski M.D., 1994: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 3. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U. UE.L.03.299.9.
 4. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 г., Dz.U. z 1999 r. nr 8 poz. 67.
 5. Iwulski J., Sanetra W., 2000: Kodeks pracy - komentarz, Wydawnictwo L1BRATA, Warszawa.
 6. Jaśkowski K., Maniewska E., 2004: Kodeks pracy. Komentarz, Zakamycze, wyd. IV.
 7. Jaśkowski K, Maniewska E., 2006: Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Tom I, Zakamycze, wyd. V.
 8. Juszczyk S., 2007: Czy należy rozszerzyć zasadę racjonalnego gospodarowania - zaproszenie do dyskusji, Acta Sei. Pol. Oeconomia 6 (2) 2007, s. 37-52.
 9. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 1996 г., GUS, Warszawa 1997.
 10. Mały rocznik statystyczny Polski 2005, GUS, Warszawa 2005.
 11. Michoń F., 1991: Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa--Kraków.
 12. Naumiuk T, 2002: Koszty w rachunkowości finansowej, Wyd. Prawno-Ekonomiczne 1NFOR, Warszawa.
 13. Pietraszewski M., 2003: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Wyd. eMPi2, Poznań.
 14. Uchwała Sądu Najwyższego z 09.10.1997, III ZP 21/97, OSNP 1998/5/143.
 15. Uchwała Sądu Najwyższego z 15.02.2006, II PZP 11/05, OSNP 2006/11-12/170.
 16. Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. nr 158 poz. 1121, z późn. zm.
 17. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. Dz.U. z 1998 г., nr 137 poz. 887, z późn. zm.
 18. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. z 2000 г., nr 54 poz. 654, z późn. zm.
 19. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99 poz. 1001, z późn. zm.
 20. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. Dz.U. z 1998 r, nr 21 poz. 94, z późn. zm.
 21. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176, z późn. zm.
 22. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123 poz. 776, z późn. zm.
 23. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210 poz. 2135, z późn. zm.
 24. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2002 г., nr 76 poz. 694, z późn. zm.
 25. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. Dz.U. z 1996 г., nr 70 poz. 335, z późn. zm.
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z 01.04.1985,1 PR 19/85, OSP 1986/3/46.
 27. Wyrok Sądu Najwyższego z 06.11.1980, IPRN 110/80, OSNC 1981/6/108.
 28. Wyrok Sądu Najwyższego z 10.03.2005, II PK 241/04, OSNP 2005/24/393.
 29. Wyrok Sądu Najwyższego z 11.04.2001,1 PKN 350/00, OSNP 2003/2/36.
 30. Wyrok Sądu Najwyższego z 17.02.2004,1 PK 377/03, OSNP 2004/24/422.
 31. Wyrok Sądu Najwyższego z 18.01.2005, II PK 151/04, OSNP 2005/17/262.
 32. Wyrok Sądu Najwyższego z 19.11.2003,1 PK 476/02, OSNP 2004/22/382.
 33. Wyrok Sądu Najwyższego z 23.06.2005, II PK 265/04, Pr.Pracy 2005/9/32.
 34. Wyrok Sądu Najwyższego z 25.03.1977,1 PZP 60/76, LEX nr 14372.
 35. Wyrok Sądu Najwyższego z 29.09.1975,1 PRN 23/75, OSNC 1976/6/144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu