BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nadzór właścicielski w świetle zmian prawa bilansowego
Owner Supervision in the Light of New Regulations in Polish Accounting Law
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 97-109, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór, Rada nadzorcza spółki, Przepływ informacji, Prawo bilansowe, Ustawa o rachunkowości, Komitet audytu
Supervision, Supervisory board of the company, Data flow, Balance law, Accounting Act, Audit committee
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie czy znowelizowana ustawa o rachunkowości wpłynęła znacząco na zakres obowiązków rad nadzorczych związanych z rachunkowością. W ramach artykułu zwrócono również uwagę na komitety audytu, które powinny pełnić istotną rolę w procesie przepływu informacji pochodzących z systemu rachunkowości. Istotnym elementem artykułu są rozważania dotyczące systemu komunikacji rady nadzorczej z zarządem, szczególnie w zakresie informacji z. systemu rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The paper presents contemplations concerning the responsibility of supervisory boards for accountancy as a result of new regulation in the Accounting Act. The objective of this article is to establish the influence of a new Accounting Act on supervisor boards' range of duties in the light of accounting/in the accounting field. In the framework of this article, it was mentioned about audit committees which should be crucial (play important role) in the process of the flow of information from accountancy system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E. (1980), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 2. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG.
 3. Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.
 4. Enterprise Governance Getting the Balance Right (2004), International Federation of Accountants, "New York.
 5. Gad J. (2009), Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Garrison R. H., Noreen E. W., Brewer P. C. (2008), Managerial Accounting, Twelfth edition, McGraw-Hill Irwin, New York.
 7. Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure (2006), United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva.
 8. Jeżak J. (2005), Nadzór właścicielski i teoria corporate governance, [w:] J. Jeżak (red.). Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Marshall D. H., McManus W. W., Viele D. F. (2007), Accounting. What the Numbers Mean, Seventh edition, McGraw - Hill Irwin, New York.
 10. Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward, Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Bruksela 21 maja 2003, KOM (2003) 284 wersja ostateczna.
 11. Opalski A. (2006), Prawo gospodarcze i handlowe. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, C. H. Beck, Warszawa.
 12. Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets, Final Report to the European Commission - Directorate-General for the Internal Market by London Economics (in association with PricewaterhouseCoopers and Oxford Economic Forecating), 12 listopad 2002, http://ec.europa.eu/internal_market/securities/overview_en.htm, odsłona z dnia 24.03.2009 r.,
 13. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002,
 14. Rudolf S., Wprowadzenie, [w:] S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000,
 15. Sobańska 1., Rachunkowość zarządcza [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C. H. Beck, Warszawa 2003,
 16. Ustawa z 15 września 2000 kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.,
 17. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.,
 18. Walińska E., Istota rachunkowości [w:] E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość 2007. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007,
 19. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004 http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/53/766/Zasady_nadzoru_korporacyjnego_OECD.html. odsłona z dnia 03.01.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu