BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka ekonomicznej i instytucjonalnej integracji nowych państw członkowskich ze strefą euro
Policy of the Economic and Monetary Integration of the New Member States With the Euro Zone
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 1, s. 49-64, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Koszty dostosowania, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Sektor finansowy, Sektor publiczny, Strefa euro, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Sektor przedsiębiorstw
Adjustment costs, Economic and Monetary Union (EMU), Financial sector, Public sector, Eurozone, Economic and political integration of Europe, Manufacturing sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja nowych państw członkowskich ze strefą euro i pełna realizacja Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) stwarza nowe możliwości gospodarczego rozwoju. Wymaga jednak wypełnienia kryteriów ekonomicznych i legislacyjnych, harmonizujących politykę fiskalną i monetarną oraz włączających krajowy bank centralny do prac Eurosystemu. Zmiany prawne i gospodarcze wymagają zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki i administracji publicznej oraz poniesienia znacznych jednorazowych kosztów. Największe obciążenia ponoszą banki komercyjne i bank centralny. Stanowią one bowiem podstawowy kanał w zasilaniu społeczeństwa i przedsiębiorstw w walutę euro. Banki utracą również dochody z operacji walutowych. W całej gospodarce największy udział w kosztach przygotowań do wprowadzenia euro stanowią koszty dostosowania systemów informatycznych.(abstrakt oryginalny)

Integration of the New Member States with the euro zone and full realization of the Economic and Monetary Union (EMU) provides new economic opportunities. However, it requires fulfilment of the economic and legal convergence criteria, which harmonize fiscal and monetary policies and incorporate the domestic central bank into the Eurosystem operations. Legal and economic adjustments require involvement of all sectors of the economy and public administration, and generate significant adoption costs. The banking sector, as a main channel of transmission of euro currency to households and corporations incurs the highest costs. Additionally banks are expected to loss foreign exchange incomes. For the entire economy the largest share of the euro introduction costs constitute the costs of the IT adoption.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank of Slovenia, 2007: Financial Stability Review. Bank of Slovenia.
 2. Bannock Consulting, 2001: An estimate of the one-off transaction costs to the UK of joining the euro. Bannock Consulting, London.
 3. Bugie S., 1996: EMU and the banks: costs vs. opportunities. Standard & Poor's CreditWeek, 13th November.
 4. Cabral L, Dierick F., Vešala J., 2002: Banking Integration in the Euro Area. ECB Occasional Paper Series No 6, December.
 5. Cappiello L., Hordahl P., Kadareja A., Manganelli S., 2006: The Impact of the Euro on Financial Markets. ECB Working Paper No 598, March.
 6. Deloitte, 2007: Review of the Slovenian changeover to the euro. Deloitte Consulting, Brussels. August 27, 2007.
 7. Deutsche Bank, 2001: The Euro Changeover, Deutsche Bank Global Markets Research. Economic Special Report, 21 July 2001.
 8. Dirschmid W., Fluch M., Gnan E., 2001: Economic Aspects of the Euro Cash Changeover in Austria. Oesterreichische Nationalbank Focus on Austria No 2/2001, pp. 194-216.
 9. Euro Adoption Act (ZUE) adopted on 26 October 2006 and published on 9 November 2006 in the Official Gazette of RS, No 114/06.
 10. European Central Bank, 1999. Possible Effects of EMU on the EU Banking Systems in the Medium to Long Term. EBC Special Report, February.
 11. European Central Bank, 2002. Evaluation of the 2002 Cash Changeover. EBC Special Report, April.
 12. European Commission, 2008. Preparing the introduction of the euro. A short handbook. EC Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
 13. Folkertsma C, van Renselaar K.C., Stokman A.C. J., 2002: Smooth euro changeover, higher prices? Results of a survey among Dutch retailers. De Nederlandsche Bank, Research Memorandum WP No 682.E, April.
 14. Górska A., Jakubiec S., Leżańska H., Siemaszko M., 2003: Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy. NBP Materiały i Studia, Nr 169.
 15. Gruber, Т., Ritzbeger-Grünwald D., 2005: The Euro Changeover in the New Member States - A. Preview. Oesterreichische Nationalbank Focus on European Integration No 1/2005, pp. 52-75.
 16. Guideline of the European Central Bank of 10 January 2001 adopting certain provisions on the 2002 cash changeover, (ECB/2001/1).
 17. Hubmer G., 1997: Impact of the euro on the Austrian financial market. Oesterreichische National-bank, Report of a study carried out within the scope of the OeNB masterplan in preparation for Stage Three of EMU, May.
 18. Hubmer G., 1999: Effects of the Euro on the Stability of Austrian Banks. Oesterreich i sehe Nationalbank Focus on Austria No 3/1999, pp. 62-78.
 19. Johnson Ch., 1996: In with the Euro, Out with the Pond. London, Penguin Books.
 20. Kozak S., 2009: Analiza kosztów działania oraz dochodów z operacji wymiany walut w sektorze bankowym z tytułu wprowadzenia euro. NBP, Materiały i Studia, Nr 235.
 21. McCauley R., White W., 1997: The euro and European financial markets. Bank for International Settlements, Working Papers No 41, May.
 22. Ministerstwo Finansów, 2005: Integracja Polski ze strefą euro. Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień.
 23. Narodowy Bank Polski, 2001: Narodowy Bank Polski o przygotowaniach do wprowadzenia gotówkowej postaci euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa, maj.
 24. Narodowy Bank Polski, 2004: Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. NBP, Warszawa, luty.
 25. Narodowy Bank Polski, 2008: Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2008. NBP, Warszawa, czerwiec.
 26. National Bank of Slovakia, 2006: The effects of euro adoption on the Slovak economy. NBS Research Department, March.
 27. Olszak M., Poprzycki M., 2008: Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro. NBP, Warszawa, Opracowanie w ramach "Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej".
 28. Pawłowska M., Kozak S., 2009: Określenie wpływu przystąpienia Polski do strefy euro na efektywność, poziom konkurencji oraz na wyniki polskiego sektora finansowego. NBP, Materiały i Studia, Nr 228.
 29. Puchalska K., 2008: Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora polskich przedsiębiorstw niefinansowych. NBP, Warszawa, Opracowanie w ramach "Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej".
 30. Rehman S., 2000: Euro Changeover Costs for International Banks. The George Washington University, The European Union Research Center, Occasional Paper Serries, December.
 31. Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2008, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 32. Salomon Brothers, 1996: What EMU Might Mean for European Banks. European Equity Research, October 29, 1996.
 33. Schäfer Т., 2006: The legal framework for the enlargement of the euro area. European Commission, Occasional Papers No 23, April.
 34. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2008/78/WE z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (Dz.U. L 23 z 26.01.2008 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu