BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji : ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA
Liberalization of Trade amongst Central and Eastern European Countries in the Transition Period : with Particular Reference to the Experiences of CEFTA Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2007, nr 184, 350 s., tab., rys., bibliogr. s.315-333, Aneks
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Wymiana międzynarodowa, Liberalizm handlowy, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna, Wymiana handlowa
Foreign trade, International trade, Trade liberalization, Literature review, Habilitation thesis, Trade exchange
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Podstawowym celem pracy jest analiza doświadczeń krajów – założycieli CEFTA (czyli tych spośród państw EŚW, które najwcześniej rozpoczęły przygotowania do akcesji do UE i w których przygotowania te zakończyły się sukcesem) związanych z realizacją procesu integracji oraz zbadanie, na ile te doświadczenia mogą być przydatne dla pozostałych państw transformacji w zakresie przebudowy systemu ich wzajemnych powiązań handlowych a także w relacji z państwami UE. W rozprawie poddano też weryfikacji hipotezę, zgodnie z którą regionalna liberalizacja handlu, również w krajach transformacji systemowej, kreuje obroty towarowe przede wszystkim typu wewnątrzgałęziowego.(fragment wstępu)

One of the most important aims of the process of systemic transformation begun at the end of the 1980s in Central and Eastern European (CEE) countries was the intensification of reciprocal cooperation and accession to the European Union. A fundamental aim of this book is to analyze the experiences of the founding countries of CEFTA (i.e., those CEE countries which were the first to begin preparations for accession to the EU and which have already joined) in carrying out the process of integration and also to indicate to what extent these experiences may be useful for other transition countries in restructuring their reciprocal trade tics and in their relations with EU countries. This book is divided into six sections. In each section, an attempt is made to answer the individual questions, leading to a solution of the defined research problem. In the first section, the main elements of the theory of international economic relations relating to regional economic integration and liberalization of trade and their effects on the economies of participating countries are presented. The initial transition period in CEE countries is described in the second section. Section three describes the most important elements of the economic and political situation in CEE countries in the period preceding the start of negotiations on establishing preferences in reciprocal trade. The fourth section presents the results of an analysis of the influence of liberalization decisions, undertaken at various stages in the functioning of the CEFTA agreement, to develop trade between its member countries. One of the most important aims of the next stage of analysis described in the fifth section was verification of the hypothesis that the liberalization of trade within the framework of CEFTA was a factor conducive to the intensification of intra-industry trade. The final, sixth, section summarises the results of the analysis forming the basis of this work.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Regional Agreement to Develop Trade in South Eastern Europe, "Memo", Brussels, 19.12.2006.
 2. Adamczyk A., Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach i na Węgrzech, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 3. Adamski Ł., Niemieckie przewodnictwo w UE~ zarys wstępnych koncepcji dotyczących Europy Wschodniej i Rosji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 55 (395), Warszawa 2006.
 4. Agreement on Amendment of and Accession to the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006), (online), http://www.stabilitypact.org/wt2/TradeCEFTA2006, data dostępu: 20.06.2007.
 5. Allmann F.L., Ochmann С, Mittel und Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union [w:] Bericht zum Stand der lntegratonsfähigkeit, Bertelsmann-Stiftung (Hrsg), Güterlsloh 1994.
 6. Ambroziak A., Kawecka-Wyrzykowska E., Traktatowe stosunki handlowe z krajami trzecimi [w:] Unia Europejska, i. 1, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004.
 7. Analiza artykułów Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu, w kontekście postanowień WTO i Układu Europejskiego, MGPiPS, Warszawa 2004.
 8. Analiza celowości powołania stałego sekretariatu Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu - CEFTA, MG, Warszawa 1996.
 9. Aquino A., Intra-industry Trade and Intern-industry Specialization as Concurrent Sources of International Trade in Manufactures, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1978, vol. 114.
 10. Aquino A., The Measurement of lntra-Industry Trade when Overall Trade is Imbalanced, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1981, nr 4.
 11. Áslund A., Niektóre wnioski z pierwszych czterech lat transformacji [w:] Polityka gospodarcza okresu transformacji, red. M. Dąbrowski, PWN, Warszawa 1995.
 12. Bairoch P., Kozul-Wright K., Globalization Myth: Some Historical Reflections on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy, UNCTAD, New York 1996.
 13. Balassa В., Tariff Reductions and Trade in Manufactures among the Industrial Countries, "The American Economic Review" 1966, vol. 106, June.
 14. Balassa В., The Theory of Economic Integration, Homevvod Allen & Unvvin, London 1961.
 15. Balassa В., Trade Liberalization among Industrialized Countries: Objectives and Alternatives, New York 1967.
 16. Balassa В., Bauwens L., Intra-industry Specialisation in a Multi-country and Multi--industry Framework, "The Economic Journal" 1987, vol. 97.
 17. Balcerak W., Koncepcje integracyjne w polskiej polityce zagranicznej {1918-1939), "Dzieje Najnowsze" 1970, nr 1.
 18. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa 1997.
 19. Balcerowicz L., Understanding Post Communist Transitions, "Journal of Democracy" 1994, nr 4.
 20. Balcerowicz L., Wolność i rozwój - ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków 1995.
 21. Balcerowicz L., Związki między transformacją gospodarczą a polityczną, "Sprawy Międzynarodowe" 1996, nr 3-4.
 22. Baldwin R.E., A Domino Theory of Regionalism [w:] Expanding Membership of the European Union, red. R.E. Baldwin, P. Haaparanta, J. Kiander, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 23. Baldwin R.E., Venables A.J., Regional Economic Integration [w:] Technology and Trade, red. G.M. Grossman, E. Helpman, Elsevier, Amsterdam 1995.
 24. Bałkany Zachodnie i integracja europejska, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM (2003) 285, Finał, Bruksela, 21.05.2003.
 25. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E" Michałowska-Gorywoda K" Integracja europejska, Wolters Kl uwer, Warszawa 2006.
 26. Bartoszewicz Т., Zewnętrzna polityka gospodarcza EWG, PISM, Warszawa 1977.
 27. Bąk M., Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 28. Bechev D., Between Enlargement and CFSP. The EU and Western Balkans, Paper prepared for LSE, European Foreign Policy Conference, June 2004.
 29. Bcgg D" Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1993.
 30. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992.
 31. Benedictis de E., Santis de R., Vicarclli C, Hub-and-Spoke or Else? Free Trade Agreements in the "Enlarged" European Union, "ENEPRI Working Paper" 2005, nr 37, June.
 32. Beneš E., The Organization of Postwar Europe, New York 1942.
 33. Bergstrand J.H., The Heckscher-Ohlin-Samuelson Model, the Linder Hypothesis and the Determinants of Intra-industry Trade, "The Economic Journal", Royal Economic Society, vol. 100, nr 403.
 34. Bernatowicz G. i in., Od Pentagonale do Heksagonale, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 12.
 35. Bhagwati J., U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas [w:] The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements, red. J. Bhagwati, A. Krueger, American Enterprise Institute Press, Washington 1995.
 36. Bhagwati J. i in., Trading Preferentially: Theory and Policy, "The Economic Journal" 1998, nr 108.
 37. Bielecki J., Cła w dół, "Rzeczpospolita", z dnia 1.07.1994.
 38. Bielecki J., Strefa się rozrasta, "Rzeczpospolita", z dnia 19.08.1995.
 39. Bieleń S., Demokratyzacja stosunków sąsiedzkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 5.
 40. Bijak-Kaszuba M, Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego {na przykładzie Polski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 41. Błaszczuk D" Model ekonometryczny handlu zagranicznego w 1967 roku, "Ekonomista" 1974, nr 5.
 42. Błaszczyk M., Perspektywa członkostwa Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 12 (181).
 43. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 44. Bożyk R, 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej - transformacja, SGH, Warszawa 1999.
 45. Bożyk R, Aktualne i przewidywane kierunki polityki gospodarczej Polski na rynkach wschodnich [w:] Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, SGH, Warszawa 1996.
 46. Bożyk R, Którędy do Europy?, Graf-Punkt, Warszawa 1993.
 47. Bożyk R, Współpraca gospodarcza krajów RWPG, PWE, Warszawa 1977.
 48. Bożyk R, Guzek M., Teoria integracji socjalistycznej, PWE, Warszawa 1977.
 49. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 50. Bożyk R, Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 51. Brander J.A., lntra-industry Trade in Identical Commodities, "Journal of International Economics" 1981, vol. II.
 52. Brenton P., Gros D., Trade Reorientation and Recovery in Transition Economies, "Oxford Review of Policy" 1997, vol. 13, nr 2.
 53. Brülhart M., Marginal Intra-industry Trade: Measurement and Relevance for the Pattern of Industrial Adjustment, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1994, vol. 130 (4).
 54. Brzozowski J., Czy CEFTA jest jeszcze potrzebna?, "Boss - Gospodarka" 2001, nr 25 (388).
 55. Budnikowski A., Globalizacja a integracja europejska, Zeszyty Naukowe KGS, SGH, Warszawa 2000.
 56. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 57. Budnikowski A., Rola handlu zagranicznego w gospodarce w okresie transformacji systemowej [w:] Transformacja handlu zagranicznego w Polsce. Od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu i wymienialności, red. J. Schroeder, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 58. Bywalec C, Einkommen und Prozess der Wirtschaftstransformation der Visegrád - Länder (mit besonderen Berücksichtigung Polens), Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Forschlingsberichte 1996, nr 224.
 59. Bywalec С, Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 60. Cain M.J., Gospodarki w procesie transformacji, "Państwo i Rynek" 2004, nr 2.
 61. CARDS, Assistance Program for Western Balkans 2002-2006, Regional Strategy Paper, European Commission, Brussels 2001.
 62. CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1996.
 63. Chacholiades M., International Economies, McGraw-Hill, New York 1990.
 64. Ciamaga L., Od współpracy do integracji. Zarys organizacji i działalności RWPG w latach 1949-1964, KiW, Warszawa 1965.
 65. Cieślik A., Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: Stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 66. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 67. Cieślik A., Sledziewska K., Krańcowy handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: analiza procesów dostosowawczych w okresie przedakcesyjnym, "Ekonomista" 2003, nr 6.
 68. Comext: Intra- and Extra-EU Trade Data, CD-ROM, Eurostat, Luxembourg 2004.
 69. Comext: Intra- and Extra-EU Trade Data, CD-ROM, Eurostat, Luxembourg 2005.
 70. Comext: Intra- and Extra-EU Trade Data, CD-ROM, Eurostat, Luxembourg 2006.
 71. Corden W.M., Economies of Scale and Customs Union Theory, "Journal of Political Economy" 1972, nr 8.
 72. Csaba L., Europa Wschodnia: anatomia upadku systemu, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 2.
 73. Czarczyńska A., Sledziewska K" Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 74. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, SGH, Warszawa 2002.
 75. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2005.
 76. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach?, UKIE, Warszawa 2003.
 77. Czubek H., Molendowski E., Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa, "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 11.
 78. Dangerfield M., Subregional Economic Cooperation in Central and Eastern Europe. The Political Economy of CEFTA, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2000.
 79. Dangerfield M" Subregional Integration and EU Enlargement: Where Next for CEFTA?, "Journal of Common Markets Studies" 2006, vol. 44, nr 2.
 80. Dąbrowski M., Polityka gospodarcza okresu transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1995.
 81. Deklaracja Krakowska "Państw Trójkąta", Kraków, 6 października 1991 r., http://www. zbiordokumentow.pl/1991/4/13.html, data dostępu 20.06.2007.
 82. Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej oraz Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, Wyszehrad, 15 lutego I99I r. [w:] Dokumenty Europejskie, t. 2, Morpol, Lublin 1999.
 83. Deszczyński P., Szczepaniak M., Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1995.
 84. Dickheuer G., Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Oldenburg Verlag, München-Wien 1990.
 85. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
 86. Dobraczyński M., Istota integracji Europy Środkowo-Wschodniej, Referat na konferencję "CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie", SGH, Warszawa, 23-24.11.1995.
 87. Dobraczyński M., Ogólne uwarunkowania miejsca Polski w gospodarce Europy, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 12.
 88. Dokąd zmierza Europa? Kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej, red. Z. Mach, Instytut Kościuszki, Brief programowy, grudzień 2006.
 89. Drabek Z., Hincir M., Inotai A., Sorsa P., Regionalism and the Global Economy. The Case of Central and Eastern Europe, J.J. Tenissen, The Hague 1997. Dunn R.M., Mutti J.H., International Economics, Routledge, London-New York 2000.
 90. Durka В., Ekonomiczne skutki rozpadu ZSRR, IKCHZ, Warszawa 1992.
 91. Durka В., Major Problems in Development of Economic Cooperation between Poland and the Remaining CEFTA Countries, IKCHZ, Warszawa 1994.
 92. Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, Poltext, Warszawa 1997.
 93. Dziewanowski M., Joseph Piłsudski. An European Federalist, Hoover Institut Press, Stanford 1969.
 94. East-Central European Economies in Transition, red. J.P. Hardt, R.F. Kaufman. M.E. Sharpe, Armonk, New York 1995.
 95. El-Agraa A.M., Regional Integration. Experience, Theory and Measurement, McMillan, London 1999.
 96. El-Agraa A.M., The Theory and Measurement of International Economic Integration, McMillan Press, London 1989.
 97. El-Agraa A.M., The Theory of International Trade, McMillan, London 1983.
 98. Enlargement, Two Years After-An Economic Evaluation, European Commission, "European Economy", Occasional Papers, No 24, May 2006.
 99. Ethier W.J., Regionalism in a Multilateral World, "Journal of Political Economy" 1998, vol. 106, nr 6.
 100. EU begrüßt Unterzeichnung eines neuen mitteleuropäischen Freihandelsabkommens, IP/06/1837, Brüssel, den 19, Dezember 2006.
 101. Europejskie struktury współpracy. Informator, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2002.
 102. Falvey R., Commercial Policy and Intra-industry Trade, "Journal of International Economics" 1981, vol. 11.
 103. Fischer S., Sahay R., Gospodarki transformacji po dziesięciu latach [w:] Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, red. J. Neneman, CASE, Warszawa 2000.
 104. Flitzmaurice J., Politics and Government in the Visegrad Countries: Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, St. Martin's Press, New York 1998.
 105. Fontagné L., Freudenberg M., Peridy N., Trade Patterns Inside the Single Market, СЕРП Working Papers 1997, nr 7.
 106. Free Trade Agreements [w:] Stability Pact for South Eastern Europe, http://www. FTA%Matrix%20_31%2012%2006.pdf, data dostępu 20.06.2007.
 107. Freyberg E., Cooperation between the European Union and the Balkan Countries [w:] New Europe - Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica-Poland, Eastern Institut, Warszawa 2006.
 108. From Disintegration to Reintegration - Eastern Europe and the Former Soviet Union in International Trade, red. H.G. Broadman, The World Bank, Washington DC 2005.
 109. Gabryś L. i in., Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej, AE w Katowicach, Katowice 1994.
 110. GATT 1994, Article XXIV: Territorial Applications - Frontier Traffic - Customs Unions and Free Trade Areas, htlp://wto.org./develop/regional/htm, data dostępu 20.06.2007.
 111. Gavelin L., Lundberg L., Determinants of Intra-industry Trade: Testing Some Hypothesis on Swedish Trade Data (w: J Intra-industry Trade: Empirical and Methodological Aspects, red. P.K.M. Tharakan, Amsterdam 1983.
 112. Giddens A., Runaway World, how Globalization is Shaping Our Lives, Profile Books, London 1999.
 113. Glejser H., Intra-industry and Inter-industry Trade Specialization: Trend and Cycle in the EEC [w:] Intra-industry Trade Empirical and Methodological Aspects, red. P.K.M. Tharakan, North-Holland 1983.
 114. Glejser H., Gossans K., Vanden Eede M., Inter-industry versus Intra-industry Specialization in Exports (1959-1970-1973), "Journal of International Economics" 1982, nr 3.
 115. Globalizacja i integracja europejska, red. J. Kotyński, PWE, Warszawa 2005.
 116. Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 117. Globerman S., Dean J.W., Recent Trends in Intra-industry Trade and their Implications for Future Trade Liberalization, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1990, vol. 126, nr 1.
 118. Goldman M.F., Revolution and Change in Central and Eastern Europe, Political, Economic and Social Challenges. M.E. Sharpe Inc., Armonk, New York 1997.
 119. Gołembski F., Grupa Wyszehradzka - próba realizacji koncepcji wielostronnej współpracy w Europie Środkowej, "Sprawy Międzynarodowe" 1994, nr 3.
 120. Gołembski F., Kupich A., Grupa Wyszehradzka [w:] Europejskie struktury współpracy. Informator, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2002.
 121. Gorynia M., Schroeder J., Transformacja handlu zagranicznego w Polsce. Ewolucja polityki handlu zagranicznego a funkcjonowanie przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 122. Gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999.
 123. Góralczyk В., Współpraca Wyszehradzka. Geneza, doświadczenia, perspektywy, "Studia i Materiały" 1999, nr 4.
 124. Grajewski A., Udział Polski w ugrupowaniach regionalnych w Europie Środkowej. Trójkąt Wyszehradzki, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1991, PISM, Warszawa 1993.
 125. Gray H.P., lntra-industry Trade: An "Untidy" Phenomenon, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1988, vol. 124, z. 2.
 126. Gray H.P., Two-way International Trade in Manufactures: A Theoretical Underpinning, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1973, vol. 109.
 127. Greenavvay D., lntra-industry and Inter-industry Trade in Switzerland, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1983, vol. 119.
 128. Greenavvay D., Milner Ch., The Economics of lntra-industry Trade, Basil and Blackwell, Oxford 1986.
 129. Gross D., Steinherr A., Winds of Change-Economic Transition in Centred and Eastern Europe, Longman, London 1995.
 130. Grossman G.M., Helpman E., The Politics of Tree Agreements, "The American Economic Review" 1995, vol. 85, nr 4.
 131. Grubel H.G., The Theory of lntra-industry Trade [w:] Studies in International Economics, red. I.A. Mc Dougall, R.H. Snape, Elsevier, Amsterdam 1970.
 132. Grubel H.G., Lloyd P.J., lntra-industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, MacMillan Press, London 1975.
 133. Guzek M., Międzynarodowa integracja gospodarcza w socjalizmie, PWĽ, Warszawa 1971.
 134. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006.
 135. Haliżak E., Integracja europejska ['w:] Stosunki międzynarodowe - geneza, struktura, dynamika, red. L. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 136. Hamilton C., Kniest P., Trade Liberalization and lntra-industry Trade: Evidence from the CER Agreement, The Australian National University, "Discussion Paper" 1990, nr 245.
 137. Hamilton C, Kniest P., Trade Liberalization, Structural Adjustment and lntra-industry Trade: A Note, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1991, vol. 127 (2).
 138. Handel międzynarodowy, red. P. Bożyk, PWE, Warszawa 1989.
 139. Harrop J., The Political Economy of Integration in the European Community, Penguin, London 1989.
 140. Heckscher E., The Effect of Foreign Trade of the Distribution of Income. Reading in the Theory on International Trade, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1949.
 141. Helpman E., International Trade in the Presence of Product Differentiation, Economics of Scale and Monopolistic Competition. A Chamberlin-Heckscher-Ohlin Approach, "Journal of International Economics" 1980, vol. 1. nr 3.
 142. Helpman E., Krugman PR., Market Structure and Foreign Trade; Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Economy, MIT Press, Cambridge, Mass. 1985.
 143. Hirts P., Thompson G., Globalization in Questions: The International Economy and Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge 1996.
 144. Hitiris Т., European Community Economics, Harvester Wheatsheaf, New York-Singapore 1991.
 145. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 146. Hübner D., Przyszłość Europy [w:] Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2006.
 147. Humphrey D.D., Ferguson C.E., The Domestic and World Benefits of a Customs Union, "Ekonomia Internazionale" 1960, vol. 13.
 148. Huntington S.P., The Cash of Civilizations and Remarking of the World Order, Touchstone, New York 1996.
 149. IMF, Direction of Trade Statistics, Database and Browser, CD-ROM, Washington, June 2005.
 150. Instrument für Heranführungshilfe (IPA), Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17, Juli 2006.
 151. Integracja ekonomiczna krajów RWPG a stosunki międzynarodowe. Geneza niepowodzenia, red. A. Marszałek, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1991.
 152. Integracja europejska. Podręcznik, red. A. Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 153. Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 154. Intra-industry Trade. Empirical and Methodological Aspects, red. P.K.M. Tharakan, North-Holland, Amsterdam 1983.
 155. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 156. Johnson H.G., An Economic Theory of Protectionism. Tariff Bargaining and the Formation of Custom Unions, "Journal of Political Economy" 1965, vol. 73.
 157. Johnson H.G, The Cost of Protection and Scientific Tariff, "Journal of Political Economy" 1960, vol. 68.
 158. Jovanovič M.N., International Economic Integration. Limits and Prospects, Rutledge, London-New York 1998.
 159. Kaliszuk E., Porównanie klauzul ochronnych w umowach Polski z WE, z krajami EFTA i krajami CEFTA [w:] Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 1995.
 160. Kaliszuk E., Zmiana w polityce handlowej U E - biznes ponad sentymenty?, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 12 (181).
 161. Kaliszuk E., Blaszczuk M" Mroczek W, Przystupa J., Wtadyniak A., Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej [w:] Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005.
 162. Kaliszuk E., Synowiec E., Wspólna polityka handlowa [w:] Unia Europejska.
 163. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2001.
 164. Kamecki Z., Pojęcie i typy regionalnej integracji gospodarczej, "Ekonomista" 1967, nr 1.
 165. Kaminski В., Rocha M. de la, Policy-induced Integration in Balkans: Policy Options and their Assessment [w:] Trade Policy and Institutions in the Countries of South Eastern Europe in the EU Stabilization and Association Process, Regional Report, vol. 1, World Bank, Washington DC 2003.
 166. Kawecka-Wyrzykowska E., Dostosowania Polski do wymogów wspólnej polityki handlowej przed akcesją [w:] Polska w Unii Europejskiej, t. 2, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2004.
 167. Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej UE [w:] Polska w Unii Europejskiej, t. 2, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2004.
 168. Kawecka-Wyrzykowska E., Swoboda przepływu towarów oraz Wspólna Polityka Handlowa [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 169. Kawecka-Wyrzykowska E., Wpływ Rundy Urugwajskiej na umowy wolnohandlowe zawarte przez Polskę ze Wspólnotami Europejskimi, z krajami EFTA i z krajami CEFTA [w:] Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 1995.
 170. Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk M., Kopeć U., Integration with the European Union and International Economic Cooperation of Central and Eastern European Countries and the Community of Independent States [w:] New Europe - Report on Transition, XV Economic Forum, Krynica, Poland 2005, Eastern Institut, Warsaw 2005.
 171. Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk M., Kopeć U., The Progress of Integration of the Countries of Central and Eastern Europe with the European Union [w:] New Europe - Report on Transformation, XV Economic Forum, Krynica, Poland 2005, Eastern Institut, Warsaw 2005.
 172. Kawecka-Wyrzykowska E., Freyberg E., Rotfeld A.D., The International Cooperation, Economic Integration and Foreign Policy of Central and Eastern European Countries [w:] New Europe - Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland 2006, Eastern Institut, Warsaw 2006.
 173. Kawecka-Wyrzykowska E., Ładyka S., Program stabilizacji i stowarzyszenia dla państw bałkańskich, "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", IKCHZ, Warszawa 2001, nr 4 (116).
 174. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKCHZ, Warszawa 2001.
 175. Kisiel-Łowczyc A.B., CEFTA: Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 176. Kisiel-Łowczyc A.B., Integracja krajów zachodnich Bałkanów z UE. Stan i perspektywy, Referat na konferencję "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", AE w Krakowie, Kraków 2006.
 177. Kisiel-Łowczyc A.B., Miejsce Unii Europejskiej w paneuropejskiej integracji w latach 90. [w:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 178. Kisiel-Łowczyc A.B., Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i ich znaczenie dla współczesnej gospodarki światowej [w:] Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 179. Kisiel-Łowczyc A.B., Samoograniczenia eksportowe krajów Europy Wschodniej w latach osiemdziesiątych, "Handel Zagraniczny" 1990, nr 4-6.
 180. Kledzik M., Droga do bezcłowej Europy, "Rzeczpospolita", z dnia 5.02.1996.
 181. Kleer J., Ciągłość i nieciągłość w transformacji [w:] Wkład transformacji do teorii ekonomii, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu, Warszawa 2006.
 182. Kleer .1. Drogi do gospodarki rynkowej, Scholar, Warszawa 2003.
 183. Kleer J., Globalizacja gospodarki a integracja regionalna [w:] Globalizacja, gospodarki światowej a integracja regionalna. Konsekwencje dla świata i Polski, DW Elipsa, Warszawa 1998.
 184. Kleer J., Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju, PWE, Warszawa 1981.
 185. Kleer J., Integracja gospodarcza w RWPG, PWN, Warszawa 1978.
 186. Kleer J., Transformation Models: East Germany, Poland, Russia, Economic Discussion Papers No 29, University of Warsaw, Warsaw 1996.
 187. Kołecka В., Polityka sąsiedztwa UE, wymiar wschodni [w:] Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi - pierwsze doświadczenia współpracy, red. E. Teichmann, M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2005.
 188. Kołodko G., Globalizacja a. perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK, Toruń 2001.
 189. Kołodko G., Od szoku do terapii - ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 190. Kołodko G., Transformacja polskiej gospodarki - sukces czy porażka, Polska Oficyna Wydawnicza BAW, Warszawa 1992.
 191. Kondratowicz A., Od niewoli do wolności gospodarczej [w:] Wkład transformacji do teorii ekonomii, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu, Warszawa 2006.
 192. Kończyk E., Porównanie reguł pochodzenia w umowach Polski z krajami WE, EFTA i CEFTA oraz ich wpływ na handel [w:] Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 1995.
 193. Kopeć U., Zasady liberalizacji handlu wyrobami przemysłowymi w umowach handlowych Polski [w:] Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 1995.
 194. Kotyński J., Struktura handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1979.
 195. Krawczyk В., Oniszczuk M., Nowe zasady handlu i rozliczeń z krajami Europy Środkowowschodniej. Regulacje traktatowe, "Handel Zagraniczny" 1991, nr 1-3.
 196. Krugman PR., Intra-industry Specialization and the Gains from Trade, "Journal of Political Economy", 1981, vol. 89.
 197. Krugman PR., New Theories of Trade among Industrial Countries, "The American Economic Review" 1983, vol. 73, nr 2.
 198. Krugman PR., Dixon P.B., Intra-industry versus Inter-industry Trade: Relevance for Adjustment Costs, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1997, nr 133.
 199. Krugman PR., Obstfeld M" International Economics. Theory and Policy, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts 2000.
 200. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 201. Kundera J., Liberalizacja obrotów handlowych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1966.
 202. Kupich A., Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie stowarzyszenia Polski, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1993.
 203. Kuźniar R., Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Scholar, Warszawa 2001.
 204. Latoszek E., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkostwa w U E [w:] Polska w Unii Europejskiej - uwarunkowania i możliwości rozwoju po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2003.
 205. Lengyelorszdg 2000- uzleti kalauz [Polska 2000- Poradnik biznesmena], red. E. Molen-dowski, Ambasada RP, Budapeszt 2000.
 206. Leontief W.W., Domestic Production and Foreign Trade. American Capital Position Re-examined. The Readings in International Economics [w:] International Trade: Selected Readings, red. J. Bhagwati, Penguin Books, Middlesex 1969.
 207. Leontief W.W., Factor Proportions and the Structure of American Trade, "Review of Economics and Statistics" 1956, November.
 208. Lindberg L., Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Requiring Multivariate Measurement [w:] Regional Integration: Theory and Research, red. L. Lind-berg, S. Scheingold, Cambridge 1971.
 209. Lipsey R.G., The Theory of Customs Unions: A General Survey, "The Economic Journal" 1960, vol. LXX, nr 9.
 210. Lipsey R.G., The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare, "Economica" 1957, vol. XXIV.
 211. Lis S., Miklaszewski S., Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, PAN - Oddział w Krakowie, Secesja, Kraków 1993.
 212. Lis S., Miklaszewski S., Procesy międzynarodowej integracji regionalnej, AE w Krakowie, Kraków 1990.
 213. Loertscher R., Wolter F., Determinants of Intra-industry Trade: Among Countries and Cross Industries, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1980, vol. 116(1).
 214. Lundberg E., Intra-industry Trade: The Case of Sweden, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1982, vol. 118, nr 2.
 215. Lundberg L., Hanson P., Intra-industry Trade and Its Consequences for Adjustment [w:] Imperfect Competition and International Trade: The Policy Aspects of Intra-industry Trade, red. D. Greenaway i in., Wheatsheaf Press, Brighton 1986.
 216. Ładyka S., Globalizacja i regionalna integracja gospodarcza znakami czasu we współczesnej rzeczywistości światowej [w:] Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2006.
 217. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001.
 218. Ławniczak R., Strefy wolnego handlu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1974.
 219. Machlup E, Integracja gospodarcza: narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 220. Madej Z., Rynki wschodnie w handlu zagranicznym krajów CEFTA [w:] CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, SGH, Warszawa 1996.
 221. Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy [w:] Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszawa 2001.
 222. Marks В., Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Przyczyny utworzenia, doświadczenia, konsekwencje [w:] Integracja europejska, red. A. Marszałek, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997.
 223. Marszałek A., Integracja europejska a integracja subregionalna w Europie Środkowej; ujęcie historyczne ['w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1999.
 224. Marszałek A., Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej, Instytut Europejski, Łódź 2001.
 225. Materiały na spotkanie Sekretarzy Stanu krajów CEFTA (26 czerwca 2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 226. Małkowski Z. i in., The Economic Situation and the Progress of Market Reforms [w:] New Europe - Report on Transformation, XV Economic Forum, Krynica, Poland 2005, Eastern Institut, Warsaw 2005.
 227. Meade J.E., The Theory of Customs Union, North Holland, Amsterdam 1955.
 228. Melo J. de, Denier C., Gelb A., Tenev S., Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Police in Transition Economies, World Bank Police Research Working Paper, No 1866, The World Bank, Washington 1997.
 229. Melo J. de, Montenegro C, Panagariya A., Regional Integration, Old and New, Working Papers, The World Bank, October 1992.
 230. Metody statystyki międzynarodowej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 1988.
 231. Michałek J., Śledziewska-Kołodziejska K., Analiza i perspektywy handlu między gałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Kotyński, IKCHZ, Warszawa 2000.
 232. Michałowska-Gorywoda K., Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 233. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1998.
 234. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006.
 235. Miklaszewski S., Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, A E w Krakowie, Kraków 1991.
 236. Miklaszewski S., Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1997.
 237. Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, MWSE, Tarnów 2005.
 238. Mille I., CEFTA: A Step towards EU Membership or Genuine Cooperation?, Gerhard-Mercator-University, Duisburg 1999.
 239. Misala J., Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego Hiszpanii i Portugalii, IKC, Warszawa 1992.
 240. Misala J, Intra-Industrieller Außenhandel, Beobachtungen im Falle Polens, "Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas" 1987, Bd. 12.
 241. Misala J., Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski [w:] Polska - Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 242. Misala J., Realizacja postanowień CEFTA: statyczne i dynamiczne efekty dla Polski [w:] CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, red. P. Bożyk, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1996.
 243. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003.
 244. Misala J., Wymiana wewnątrzgałęziowa w polskim handlu zagranicznym, "Ekonomista" 1985, nr 3.
 245. Misala J" Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2000.
 246. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kavvecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1998.
 247. Molendowski E., Czubek H., Achievements and Failures of CEFTA: The Lesson for GUUAM, "Georgian Economic Trends", Quarterly Review 2002, nr 3.
 248. Molendowski E., Dylematy rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych [w:] Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2007.
 249. Molendowski E., Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 5-6.
 250. Molendowski E., Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992-2003, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 695, Kraków 2005.
 251. Molendowski E., Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami UE w okresie przygotowań do członkostwa [w:] Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2005.
 252. Molendowski E., Intra-industry Trade between CEFTA Countries and EU Members - Main Tendencies in 1992-2003, "EMERGO - Journal of Transforming Economies and Societies" 2006, vol. 12, nr 1.
 253. Molendowski E., Intra-industry Trade of Poland and CEFTA Countries with EU Members in the Period of Preparation to the EU Membership [w:] Transformation Process in Poland and Ukraine, red. J. Teczkę, Cracow University of Economics, Cracow 2006.
 254. Molendowski E., Kraje postsocjalistyczne - poziom rozwoju i jego zmiany w okresie transformacji [w:] red. K. Kaszuba, S. Wydymus, AE Kraków-WSZ Rzeszów, Kraków 2006.
 255. Molendowski E., Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, red. S. Miklaszewski i in., Difin, Warszawa 2003, wyd. 2: Warszawa 2006.
 256. Molendowski E., Proces tworzenia strefy wolnego handlu w ramach Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu (CEFTA), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 721, Kraków 2006.
 257. Molendowski E., Wpływ CEFTA na wymianę handlową Polski z jej krajami (na przykładzie powiązań z Węgrami) [w:] Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, red. J. Bilski, T. Miziołek, ŁTN, Łódź 2001.
 258. Molendowski E., Zmiany w polskim handlu zagranicznym po przystąpieniu do Unii Europejskiej [w:] Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, red. S. Lis, AE w Krakowie-Akademia Świętokrzyska, Kraków 2007.
 259. Molendowski E., Czubek H., Zmiany struktury wymiany towarowej Polski i Czech z krajami CEFTA i U E w latach 1993-2002 [w:] Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie, AE Kraków-WSzZ Rzeszów, Kraków-Rzeszów 2004.
 260. Molendowski E., Piket P., Polityka EWG wobec krajów Europy Wschodniej w dobie przemian, "Sprawy Międzynarodowe" 1990, nr 12.
 261. Molendowski E., Wójcik S., Nowe warunki wymiany handlowej między Polską a Republiką Węgier, "Rynki Zagraniczne" 1994, nr 78 i 79.
 262. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 263. Nilsson L., Two-way Trade between Unequal Partners: The EU and the Developing Countries, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1999, vol. 135 (1).
 264. Notatka na temat Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu CEFTA, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, październik 2003.
 265. Nowa Europa - Raport z transformacji, red. D. Rosali, Instytut Wschodni, Warszawa 2002.
 266. Nowakowski R., Trójkąt Wyszehradzki, "Materiały i Dokumenty BSE", Kancelaria Sejmu, Warszawa 1992.
 267. Ohlin В., Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1933.
 268. Pajestka J., Perczyński M., Polska w obliczu współczesnych wyzwań globalnych, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 4.
 269. Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Dialog, Warszawa 1999.
 270. Paszyński M., Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006, IKCHZ, Warszawa 2006.
 271. Pelkmans J., European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman, London 1997.
 272. Perczyński M., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej a integracja europejska, "Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 2.
 273. Perczyński M., Współpraca subregionalna w ramach CEFTA a perspektywy integracji z Unią Europejską [w:] CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1996.
 274. Płowieć U., Unia Europejska a Polska, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2002.
 275. Pluciński E.M., Ekonomia gospodarki otwartej, Elipsa, Warszawa 2004.
 276. PIuciński E.M., Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej, WSHiFM, Warszawa 1998.
 277. Pluciński E.M., Integracja europejska. Teoria i praktyka w kontekście racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji, Wrocław 2006.
 278. Pluciński E.M., Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego krajów CEFTA z Unią Europejską i w ramach CEFTA, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, "Prace i Materiały", nr 150, Warszawa 1996.
 279. Pluciński E., Wnutrieotrasljewaja torgowlja EES-SEW w świetle naucznotechniczeskogo progressa w 80-tyje gody, Plekhanov Institut, Moskwa 1990.
 280. Podstawowe dokumenty RWPG i organizacji wyspecjalizowanych, KiW, Warszawa 1972.
 281. Polska - Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 282. Polska w Unii Europejskiej, t. 2, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2004.
 283. Polski handel zagraniczny w 1993 г., IKCHZ, Warszawa 1994.
 284. Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. S. Eis, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów 1998.
 285. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 286. Propozycja utworzenia stałego sekretariatu Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu, MGPiPS, Warszawa 1996.
 287. Protokół Dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, Dz.U. 2003, nr 13, poz. 127.
 288. Protokół Dodatkowy nr 2 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), Dz.U. 2003, nr 37, poz. 318.
 289. Protokół Dodatkowy nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), Dz.U. 2000, nr 58, poz. 68.
 290. Protokół o rozwiązaniu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Budapeszt, 28 czerwca 1991 r. [w:] Dokumenty Europejskie, t. 2, Morpol, Lublin 1999.
 291. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 292. Regional Economic Co-operation on the CIS States and Central and Eastern Europe [w:] New Europe - Report on Transition, red. D. Rosati, XIV Economic Forum, Krynica, Poland 2004, Instytut Wschodni, Warszawa 2004.
 293. Republika Węgierska - Poradnik eksportera i inwestora, red. E. Molendowski, Ambasada RP, Budapeszt 2000.
 294. Ripka H., A Federation of Central Europe, "International Affairs" 1954, vol. 30, nr 4.
 295. Robson P., The Economics of International Integration, Allen & Unwin, London 1984.
 296. Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1999.
 297. Röpke W., International Order and Economic Integration, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1959.
 298. Rosati D.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 299. Rowiński J., Konkurencyjność i komplementarność rolnictwa Czecho-Słowacji, Polski i Węgier [w:] Konkurencyjność czy komplementarność rolnictwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Rolnicze Forum Europy Środkowej i Wschodniej, Materiały Konferencyjne, SGH, Warszawa 1993.
 300. Rowiński J., Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi w ramach CEFTA [w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. R Bożyk, SGH, Warszawa 1999.
 301. Rowiński J., Środkowoeuropejska umowa o strefie wolnego handlu (problemy polskiej gospodarki żywnościowej), SGH, Warszawa 1998.
 302. Royen Gh., Ostmitteleuropas, NATO - Mitgliedschaft, Ebenhausen 1966.
 303. Rozporządzenie Rady WE nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Official Journal L 210/2006.
 304. Rudka A., Mizsei K., East Central Europe between Integration and Reintegration. Is CEFTA the Solution?, Institute for East West Studies, Budapest 1995.
 305. Rutkowski J., Instytucjonalne podstawy współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszeh-radzkiej [w:] CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1996.
 306. Rutkowski J., Pięć lat funkcjonowania CEFTA; stan rzeczywisty i potencjalne możliwości [w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1999.
 307. Sadowski Z., Transformacja gospodarki [w:] Społeczeństwo posttotalitarne, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1991.
 308. Scott A.J., Regions and the World Economy, Oxford University Press, Oxford 1988.
 309. Shibata H., A Theory of Free Trade Areas [w:] International Economic Integration, red. P. Robson, Columbia University Press, New York 1967.
 310. Siwiński W., Wymiana wewnątrzgałęziowa - problemy teoretyczne oraz praktyka polskiego handlu zagranicznego, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 11.
 311. Skodlarski J., Grupa Wyszehradzka i CEFTA [w:] Integracja europejska, red. A. Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 312. Skodlarski J., Integracja sąsiedzka w Europie Centralnej. Przeszłość i teraźniejszość, Absolwent, Łódź 1977.
 313. Skodlarski J., Próby integracji Polski i Czechosłowacji [w:] Integracja europejska. Podręcznik, red. A. Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 314. Skrzypek A., Procesy integracyjne państw wspólnoty socjalistycznej 1946-1971, Ossolineum, Wrocław 1987.
 315. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 316. Sołtysińska A., Czubik P., CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu. Komentarz, Audytoriat, Kraków 1997.
 317. Sporek Т., Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI w., Wydawnictwo A E w Katowicach, Katowice 2004.
 318. Stadtmüller E., Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 319. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 320. Strategiepapier Nachbarschaftspolitik, Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004, КОМ (2004) 373.
 321. Summit of the Prime Ministers of the Central European Free Trade Agreement States, http://vlada.gov.sk/temy/cefta_en/cefta.html, data dostępu 7.07.2006.
 322. Synowiec E., Funkcjonowanie rynku wewnętrznego [w:] Unia Europejska, t. 1, IKCHZ, Warszawa 2004.
 323. Szczepaniak M., Problemy integracji gospodarczej Europy Środkowowschodniej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, nr 2.
 324. Szczepaniak M., Współpraca gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej. Trzy lata funkcjonowania CEFTA, "Przegląd Zachodni" 1996, nr 3.
 325. Szumowski T.A., Koncepcje rozwoju stosunków polsko-czechosłowackich w emigracyjnej myśli politycznej, "Przegląd Historyczny" 1976, nr 3.
 326. Szymański A., Nowe podejście do rozszerzenia Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 23 (363), Warszawa 2006.
 327. Szymański A., Postanowienia Rady Europejskiej w sprawie strategii rozszerzenia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 74 (414), Warszawa 2007.
 328. Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu (CEFTA) - Jakie cła na towary przemysłowe od 1 stycznia 1996 roku?, BOSS, Warszawa 1996.
 329. Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu (CEFTA) - Jakie cła na towary przemysłowe od 1 stycznia 1997 roku?, BOSS, Warszawa 1997.
 330. Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA), Dz.U. 1994, nr 129, poz. 637. Świerkocki J., Integracja środkowoeuropejska [w:] Integracja europejska. Podręcznik akademicki, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 331. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 332. Teichmann E., Koncepcja szerszej Europy i polityki nowego sąsiedztwa Unii Europejskiej. Miejsce Polski i państw nadbałtyckich w polityce wobec Rosji i Białorusi [w:] Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej, red. E. Teichmann, SGH, Warszawa 2004.
 333. Tendera-Właszczuk H., Analiza konkurencyjności polskiego handlu z Unia Europejską w latach 1992-1997 [w:] Procesy przygotowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 334. Tendera-Właszczuk H., Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia Polski z WE dla polskiego handlu zagranicznego, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1994.
 335. Tendera-Właszczuk H., Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 336. The Transition in Eastern Europe, The University of Chicago Press, Chicago-London 1994.
 337. The Western Balkans on the Road to the EU: Consolidating Stability and Raising Prosperity, COM (2006) 27, Final, Brussels, 27.01.2006.
 338. Tinbergen J., International Economic Integration, Elsevier, Amsterdam 1954.
 339. Trade Policy Review - European Communities, WTO, Report of Ihe Secretariat WT/TPR/ S/136, 23.06.2004.
 340. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce. Od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu i wymienialności, red. J. Schroeder, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 341. Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 342. Tymanowski J., Transformacja systemowa Polski oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Polska - Unia Europejska, red. K.A. Wojtaszczyk, ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 343. Udział Polski w jednolitym rynku - korzyści i koszty dla poszczególnych sektorów, UKIE, Warszawa 2003.
 344. Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 1995.
 345. Unia Europejska, t. 1, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004.
 346. Uzasadnienie do wniosku o ratyfikację umowy CEFTA, MGPiPS, Warszawa 1994.
 347. Verdoorn P.J., The Intra-block Trade of Benelux [w:] Economic Consequences of the Size of Nation, red. E.A. Robinson, Eondon 1960.
 348. VinerJ., The Customs Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York 1950.
 349. Wandycz P.S., O trójkątach, pentagonach i heksagonach, "Tygodnik Powszechny" 1990, nr 4.
 350. Weiss ED., Wolter F., Die Staatshandelsländer als Angebieter auf den Westdeutschenindustriewarenmärkten, "Die Weltwirtschaft" 1983, nr 1.
 351. Wendt J., Współpraca, regionalna Polski w Europie Środkowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 352. Wider Europe - Neighborhood: A New Framework for Relation with Our Eastern and Southern Neighbors, Communication from the Commission, COM (2003) 104, Final, Brussels, 11.03.2003.
 353. Wkład transformacji do teorii ekonomii, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu, Warszawa 2006.
 354. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 10.
 355. Wonnacott R., Trade and Investment in a Hub-and-Spoke System vs. a. Free Trade Area, "World Economy" 1996, vol. 19, nr 3, May.
 356. Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 357. Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 358. Wysokińska Z., Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 359. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 360. Zięba R., "Nowy regionalizm" w Europie a Polska, "Sprawy Międzynarodowe" 1992, nr 1-2.
 361. Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 362. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do teorii ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 363. Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 364. Żukrowska K., Miejsce krajów CEFTA w handlu zagranicznym Unii Europejskiej [w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1999.
 365. Żukrowska K., Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu [w:] Europejskie struktury współpracy, MSZ, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu