BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej J., Skotarczak Maciej
Tytuł
Podatki i opłaty gminne w systemie dochodów komunalnych w Polsce i w Niemczech - porównanie
Comparison of Municipal Taxes and Charges in the System of Municipal Income in Poland and Germany
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 7-8, s. 69-78
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Podatki i opłaty lokalne, Rozwój lokalny
Local revenues, Tax and local charges, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W artykule porównano podatki i opłaty gminne w Polsce oraz Republice Federalnej Niemiec. Przy porównaniu wzięto w szczególności pod uwagę rolę podatków jako dochodów wtasnych oraz rolę podatków jako instrumentu rozwoju regionalnego. Jednym z najważniejszych elementów rozwoju lokalnego jest rozwój gospodarczy, który bezpośrednio wiąże się z lokalnymi finansami. Autorzy dokonali analizy polskiej i niemieckiej literatury przedmiotu oraz przeprowadzili badania ankietowe wśród wybranych polskich i niemieckich przedstawicieli urzędów gminnych. (abstrakt oryginalny)

The article compares municipal taxes and charges in Poland and in the Federal Republic of Germany. Particular attention is paid in the comparison to the role of taxes as income and the role of taxes as an instrument for development. One of the most important elements of local development is economic development, which is directly related to local finance. The authors analysed Polish and German literature on the subject and conducted a questionnaire survey among selected Polish and German representatives of municipality offices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Toruń 2001, s. 67.
 2. S.L. Bagdziński (red.), Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Toruń 1994, s. 90.
 3. A. Borodo, Samorząd Terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2000, s. 14.
 4. R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wrocław 1998, s. 14.
 5. R. Broszkiewicz, Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym, w: B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i w praktyce, Warszawa 1990, s. 55.
 6. B. Dauter, A. Jankowski, Podatki i opłaty samorządowe w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2001.
 7. R. Domaszewicz, Finanse w gospodarce rynkowej, Kraków 1991, s. 178.
 8. L. Etel, Podatki i opłaty samorządowe w 2001 roku, „Przegląd Podatkowy" 2001/1.
 9. L. Etel, Podatki samorządowe - ukryte regulacje, „Finanse Komunalne" 2005/12.
 10. L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe, Warszawa 2005.
 11. J. Falkinger, K. Łaski, L. Podkaminer, Polityka fiskalna w warunkach transformacji, Warszawa 1995, s. 7 i n.
 12. Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Poznań 1998, s. 7.
 13. N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki lokalne. Warszawa 1996, s. 31.
 14. D. Hesselberger, Das Grundgesetz. Kommentar far die politisch Bildung, Bonn 2001, s. 306.
 15. M. Jastrzębska, Kondycja finansowa a polityka finansowa jednostki samorządu terytorialnego (uwarunkowania i związki), „Samorząd Terytorialny" 2002/11, s. 29.
 16. K. Karpus, System podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich, Toruń 2002, s. 14.
 17. E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 81.
 18. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Białystok 1993, s. 43.
 19. M. Kulesza, W. Panko, Instrumenty polityki przestrzennej. Aspekt prawny, „Biuletyn KPZK PAN" 1986/130, s. 54.
 20. W. Maika, A. Potoczka, Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Toruń 1995.
 21. T. Markowski, Ekonomiczne i finansowe instrumentarium polityki przestrzennej, „Samorząd Terytorialny" 1992/12.
 22. A. Okraszewska, w: A. Okraszewska, I. Brzeziński, J. Kwiatkowski (red.), Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 23. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 1999, s. 85 i n.
 24. J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań 1996.
 25. L. Patrzałek, Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wrocław 1996, s. 63.
 26. E. Ruśkowski, Finanse lokalne. Zarys wykładu. Siedlce 2001, s. 11.
 27. G. Schwarting, Der kommunale Haushalt, Haushalts-und Kassenwesen. Haushaltssteuerung. Rechnungswesen, Berlin 1998, s. 39.
 28. P. Smoleń, Podatki samorządowe, w: W Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Cześć ogólna i szczególowa, Bydgoszcz-Lublin 2005.
 29. H. Sochacka-Krysiak, Redystrybucja budżetowa w świetle analizy porównawczej wydatków publicznych, Warszawa 1990, s. 5.
 30. G. Stratthaus, Der Finanzminister informiert. Die Gemeinde und ihre Edinnahmen - Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Gemeinden, Stuttgart 2000, s. 6 i n.
 31. P. Swianiewicz, Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów - zagadnienia teoretyczne i praktyka rozwiązań w Polsce oraz w krajach europejskich, „Samorząd Terytorialny" 2002/12, s. 6.
 32. A. Sztando, Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, „Samorząd Terytorialny" 1999/7-8, s. 80 i n.
 33. E. Tegler, Samorząd terytorialny i finanse lokalne w Niemczech, w: E. Ruśkowski, Finanse w wybranych krajach europejskich, Białystok 1997.
 34. A. Walasik, Teoretyczne zagadnienia decentralizacji decyzji w zakresie polityki podatkowej, „Samorząd Terytorialny" 1998/1-2, s. 41.
 35. B. Winiarski, Przestanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej, w: B. Winiarski (red.), Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, Wrocław 1992.
 36. H. Zimmermann, K. Henke, Finanzwissenschaft - eine Einfuhrung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaf, München 1987, s. 10 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu