BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Piotr
Tytuł
Praca socjalna w postępowaniu ze skazanymi
Social work in dealing with offenders
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, nr 4, s. 159-173
Słowa kluczowe
System penitencjarny, Przestępczość, Kontrola społeczna,
Penitentiary system, Crime, Social control,
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia teoretyczne uzasadnienie koncepcji tzw. sądowej pracy socjalnej. Ponieważ tradycyjna idea i praktyka resocjalizacji znajduje się w kryzysie, a polska myśl resocjalizacyjno-penitencjarna jest obecnie w pewnym zastoju, istnieje pilna potrzeba jej ożywienia, poprzez pokazanie nowych paradygmatów. Zdaniem autora, jednym z możliwych kierunków, do pewnego stopnia alternatywnym dla tradycyjnie uprawianej resocjalizacji, jest właśnie koncepcja pracy socjalnej. Autor analizuje ten rodzaj oddziaływań na przestępców w dwóch płaszczyznach: dobrej praktyki oraz próby uogólnienia jej do poziomu teoretyczno-naukowego. Wychodząc od swoich wcześniejszych publikacji na ten temat, autor rozbudowuje obecnie swoją wizję sądowej pracy socjalnej, poprzez odniesienie jej do teorii kontroli społecznej T. Hirschiego. Artykuł nawiązuje zatem do problematyki IV Polskiego Kongresu Penitencjarnego, który odbył się w dniach 22-24 listopada 2006 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Jest oryginalna próbą wykreowania sądowo-penitencjarnej pracy socjalnej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to provide theoretical justification of the concept of the so-called judicial social work. This seems rather necessary because the traditional idea and practice of offenders rehabilitation are in crisis, and the Polish penitentiary thought is in sure stagnation. Hence an urgent need to revive it by offering some new paradigms. In the author's opinion, one of the possible directions, to some extent alternative to traditional rehabilitation, is social work. This kind of influence on criminals is then analyzed in two planes: that of good practice and as a test of its generalization to the level of a scientific theory. Basing on his earlier publications, the author then extends his vision of judicial social work by reference to the theory of social control proposed by T. Hirschi. Thus the paper links to the issues raised on the 4th Polish Penal Congress which took place on 22-24 November 2006 in the Main Training Centre of Prison Service in Kalisz, and is an original attempt to creating new paradigms of social work in justice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Balandynowicza, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 195-244.
 2. H. N. Barte, G. Ostaptzeff, Criminologie cliniąue, Paris 1992, s. 13-25.
 3. H. S. Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, New York 1963, s. 9.
 4. Documents of the National Association for Care and Resettlement of Offenders, 125 Kennington Park Road, London S.E. 11.
 5. Cz. Czapówa, Wychowanie resocjalizujące. Warszawa 1980, s. 148 i n.
 6. E. Ferri, Sociologia criminale, wyd. V, Roma 1925, s. 122.
 7. T. Hirschi, Causes of Deliguency, New York 1969, s. 15.
 8. J. Kamiński, Kuratorzy społeczni w polskim systemie resocjalizacji skazanych, w: Społeczne przeciwdziałanie przestępczości. Materiały V Kongresu Kryminologicznego Państw Socjalistycznych, red. B. Holyst, Warszawa 1980.
 9. J. Kamiński, S. Milewski, Resocjalizacja skazanych, Warszawa 1975.
 10. M. Kopeć-Chrościcka, Kurator sądowy - zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Materiały do przedmiotu: Metodyka pracy kuratora sądowego, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1984, s. 114 i n.
 11. J. Laute, Criminologie et science penitentiaire, Paris 1972, s. 57.
 12. H. Lenczewska, H. Machel, Kryzys idei resocjalizacji penitencjarnej - fenomen czy ostrzeżenie, w: Wychowanie. Profilaktyka. Resocjalizacja, red. E. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman, Rzeszów 2003, s. 305-319.
 13. D. Lipton, R. Martinson, R. Wilke, The Effectiveness of Correctional Treatment, New York 1975.
 14. H. Machel, Izolacja więzienna a problem marginalizacji społecznej, w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalne, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 2005.
 15. H. Machel, Izolacja więzienna a problem marginalizacji. Na pograniczu pedagogiki społecznej i penitencjarnej, w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy penitencjarnej, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 2005, s. 277-278.
 16. H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski, Kraków 2006, s. 156 i n.
 17. H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 34-45.
 18. H. Machel, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994.
 19. A. Marek, Prawo karne, wyd. VI, Warszawa 2005, s. 128 i n.
 20. D. Matthew, The Perspectives of Development of Probation in England, London 2005, s. 128.
 21. R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 133.
 22. W. Okoń, Słownik pedagogiczny. Warszawa 1984, s. 294.
 23. S. Pawela, Prawo karne wykonawcze, Zakamycze, Kraków 2003, s. 202-206.
 24. Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski i R. Cichocki, Poznań 1989.
 25. M. Pospiszyl, Resocjalizacja, Warszawa 1998, s. 9-15 i n.
 26. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B, Urban, Rzeszów 1997.
 27. L. Pytki, Wątłość i siła idei resocjalizacji aktualnej i potencjalnej, „Opieka - Wychowanie – Terapia” 1998, nr 3, s. 32-36.
 28. J. Rejman, System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych, Rzeszów 2000.
 29. P. Stępniak, Kryzys resocjalizacji penitencjarnej a praca socjalna, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004, nr 44-45.
 30. P. Stępniak, Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej, Poznań 1998.
 31. System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, red. T. Bulenda i R. Musidlowski, Warszawa 2003.
 32. L. Tyszkiewicz, Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej, Katowice 1997, s. 92.
 33. L. Tyszkiewicz, Spór o resocjalizację i pracę socjalną, w: Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W. Ambrozik, P. Stępniak, Poznań-Warszawa-Kalisz 2004.
 34. L. Tyszkiewicz, Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii, Katowice 1999, s. 78-111.
 35. B. Urban, Inspirowanie i integracja działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku, w: Zapobieganie demoralizacji nieletnich, red. Z. Sobolewski, F. Kozaczuk, Rzeszów 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu