BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baer-Nawrocka Agnieszka (Poznan University of Life Sciences, Poland), Kiryluk-Dryjska Ewa (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Influence of the Integration with the European Union on Central and Eastern European Countries' Agricultural Productivity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 13-21, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Produktywność rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna, Kraje postkomunistyczne, Ocena gospodarki
Agriculture productivity, Common Agricultural Policy (CAP), Post-communist countries, Assessment of the economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest zilustrowanie i porównanie zmian w produktywności rolnictwa krajów Europy Wschodniej i Centralnej w latach 2002 (okres przed akcesją) i 2008 (okres po akcesji). W większości badań aby ocenić produktywność rolnictwa ocenia się częściową skuteczność poszczególnych czynników produkcyjnych. W sektorze rolnictwa - praca, ziemia i kapitał są głównymi czynnikami produkcyjnymi, stąd produkcja rolna jest rezultatem połączenia tych trzy składników w procesie produkcyjnym. Analiza przeprowadzona w tym artykule udowadnia, że wzrost wskaźników produktywności rolnictwa może zostać zaobserwowany we wszystkich zanalizowanych krajach.(AT)

The objective of this article is to illustrate and compare changes in agricultural productivity of Central and Eastern European Countries between 2002 (pre-accession period) and 2008 (post-accession period). In most studies in order to assess the productivity of agriculture, partial effectiveness of particular production factor is calculated. In agricultural sector the labour, land, capital are the main production factors, thus the agricultural production is a result of synergy of those three components in the production process. The analysis conducted in this paper proves that the growth of agriculture productivity indexes may be observed in all analyzed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., "Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej", Roczniki Naukowe SERiA 2008, T. X, Z. l, Wydawnictwo Wieś Jutra. Warszawa Poznań-Lublin.
 2. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E-, "Efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim i w rolnictwie nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej", [in:] S- Urban (ed.), Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie -jej uwarunkowania i następstwa, Tom I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 3. Chaplin H., Davidova S., Matthew G., "Agricultural adjustment and the diversification of farm households and corporate farms in Central Europe", Journal of Rural Studies 2004, Vol. 20.
 4. Czyżewski A., "Powiązania rolnictwa z gospodarką narodową w zależności od opcji polityki makroekonomicznej", Wieś i Rolnictwo 2000, nr 4.
 5. Gordon M., Davidova S., "Farm productivity and efficiency in the CEE applicant countries: A synthesis of results", Agricultural Economics 2004, Vol. 30.
 6. Grabiński T., "Metody statystycznej analizy porównawczej", [in:] Z. Zeliaś (ed.), Metody statystyki międzynarodowej, PWN, Warszawa 1988.
 7. Guzik B., "Zróżnicowanie obiektów w wielowymiarowej analizie porównawczej", Wiadomości Statystyczne 1989, nr 4.
 8. Hellwig Z., "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr", Przegląd Statystyczny 1968, nr 15.
 9. Lerman Z., Csaki C., Feder G., Land Policies and Evolving Farm Structures in Transition Countries, Policy Research Working Paper 2794, The World Bank Development, 2002.
 10. Maćiulytć J., "Zmiany w strukturze agrarnej Litwy i ich koszty", Wieś i Rolnictwo 2008, nr l.
 11. Poczta W., "Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne)", Roczniki AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, Poznań 1994.
 12. Poczta W., Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2003.
 13. Ruślecki Z.W.(ed.), Integracja z Unią Europejską i globalizacja procesów rozwoju ekonomicznego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2002.
 14. Schiff M., Montenegro C.E., "Aggregate agricultural supply response in developing countries. A survey of selected issues", Economic Development and Cultural Change 1997, Vol. 45, No. 2.
 15. Study on Employment in Rural Areas, Final Deliverable, SAC, May 2006.
 16. Timmer L, "Getting agriculture moving: Do markets provide the right signals?", Food Policy 1990, Vol. 20, No. 5.
 17. Trzeciak-Duval A., "A decade of transition in Central and Eastern European agriculture", European Review of Agricultural Economics 1999, Vol. 26, No. 3.
 18. Wysocki F., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpatrywaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1996.
 19. Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2003.
 20. Ziętara Z., "Przyszłość wsi polskiej stan aktualny, kierunki działań", [in:] L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Przysziość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu