BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duraj Tomasz
Tytuł
Praca na własny rachunek a prawo pracy
Self Employment in the Light of Labour Law Regulations
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 11, s. 24-33
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Prawo pracy, Regulacje prawne
Flexible employment, Labour law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki rynkowej oraz dynamicznie zmieniającej się koniunktury wzrasta zainteresowanie elastycznymi formami zatrudnienia. Wśród nich na pierwszy plan zaczyna wysuwać się praca na własny rachunek, określana niekiedy mianem "samozatrudnienie". Już samo sformułowanie definicji samozatrudnienia napotyka istotne problemy, z uwagi na brak w obowiązującym prawie przepisów, które precyzowałyby ten termin. Co więcej, nie ma również kompleksowej regulacji, która w sposób całościowy i systemowy normowałaby najistotniejsze aspekty pracy osób działających na własny rachunek, w szczególności zaś zasady świadczenia usług, warunki pracy czy też ochronę socjalną. Autor dokonuje próby zdefiniowania pracy na własny rachunek oraz ukazuje tę instytucję w świetle obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa pracy. (abstrakt oryginalny)

In the era of market economy and dynamically changing economic situation, the interest in flexible work forms is increasing. Among them, the leading role is being taken by running own enterprises, also called self-employment. Even only providing the definition of self-employment proves difficult because of lack of regulations in the binding law which would specify the term. Nor is there a complex regulation which would comprehensively and systematically normalize the most essential aspects of work of people working on their own account, especially rendering services, work conditions or social security. The author hereof is making an attempt to define self-employment and presents the institution in the light of the binding laws and regulations, with specific consideration for the regulations of labor law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bednarek, Czas ucywilizować samozatrudnienie, "Rzeczpospolita" z 1 lipca 2004 r.
 2. I. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 4, s. 3.
 3. A. Chobot (w:) Nowe formy zatrudnienia, Warszawa 1997, s. 169.
 4. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia, Warszawa 1997.
 5. P.L. Davies, Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common law (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 199.
 6. S. Deakin, The Many Futures of the Contract of Employment (w:) Labour Law in an Era of Globalization, Oxford University Press 2002, s. 191.
 7. A. Doliwa (w:) Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2005, s. 39.
 8. R. Drozdowski (red.), P. Matczak (red.), Samoza trudnienie, Warszawa 2004, s. 5.
 9. Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Warszawa 2005, s. 165.
 10. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2006, s. 4.
 11. E. Giermanowska, Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia - na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży (w:) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Warszawa 2005, s. 59 i n.
 12. Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne (w:) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003, s. 48 i n.
 13. Z. Hajn, Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne (w:) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003, s. 79.
 14. J. Jończyk, O szczególnych formach zatrudnienia i formach ubezpieczeń społecznych (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 40.
 15. A. Kijowski, Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora T. Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 222.
 16. B. Kosikowski, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, "Państwo i Prawo" 2001, nr 4, s. 20.
 17. J. Królak, Restrykcje za chęć obniżenia kosztów, "Puls Biznesu" z 4 lipca 2006 r.
 18. E. Kryńska, Kontraktowanie pracy (w:) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Warszawa 2003, s. 100 i n.
 19. Z. Kubot (w:) Prawo pracy. Zarys wykładu, red. H. Szurgacz, Warszawa 2005, s. 70-71 i 81.
 20. Z. Kubot, Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 8.
 21. H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 12, s. 30 i n.
 22. K. Lis, Samozatrudnienie i inne formy minimalizacji kosztów pracy. Nowe per spektywy i zagrożenia, Gdańsk 2004, s. 9.
 23. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2006, s. 20.
 24. D. Makowski, Rozwój nietypowych form zatrudnienia w prawie państw Unii Europejskiej (w:) Pracodawca - pracownik w procesie przemian gospodarki polskiej i integracji z Unią Europejską, red. H. Lewandowski, J. Sokołowski, Łódź 2000, s. 71 i n.
 25. M. Moszyński, H. Ritter, Niezależni współpracownicy firmy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 12, s. 13.
 26. J. Piątkowski, Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce, Toruń 2006, s. 39 i n.
 27. J. Piątkowski, Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce, Toruń 2006, s. 43-44.
 28. Ł. Pisarczyk, Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003, s. 77 i n.
 29. Prawo co dnia, "Rzeczpospolita" z 13 listopada 2006 r., s. C1.
 30. K. Rączka, Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 11, s. 48-49.
 31. Samozatrudnienie, czyli działalność we własnej firmie, "Rzeczpospolita" z 11 października 2004 r., s. F4.
 32. A.L. Sanchez Iglesias, Analiza społecznych i ekonomicznych skutków nietypowych form zatrudnienia w Unii Europejskiej na przykładzie Hiszpanii (w:) Ż. Semprich, Inspektorzy wygrywają co drugą sprawę, "Rzeczpospolita" z 10 kwietnia 1998 r., nr 85, s. 15.
 33. M. Sewastianowicz, Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia w Polsce (w:) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Warszawa 2005, s. 130.
 34. B. Siwkowska, Ile zyskamy na zmianie stawek podatkowych w 2009 r.?, "Gazeta Podatkowa" nr 518 z 24 grudnia 2008 r.
 35. T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 3, s. 8-9.
 36. B. Świąder, Samozatrudnienie, "Gazeta Prawna".pl z 3-5 września 2004 r., s. 1.
 37. M. Trocki, Outsourcing, Warszawa 2001.
 38. S. Włodyka, Umowy gospodarcze (handlowe) i ich charakterystyka (w:) Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Kraków 1993, s. 32-34.
 39. T. Wyka, Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek - uwagi de lege ferenda (w:) Gdańskie Studia Prawnicze, tom XVII, 2007, s. 347.
 40. T. Wyka, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 171-173.
 41. T. Zalewski, Samozatrudnieni walczą o etaty, "Gazeta Prawna" z 24 maja 2006 r., s. 1.
 42. T. Zalewski, Walka z pozornym samozatrudnieniem. Coraz więcej wyprocesowanych etatów, , "Gazeta Prawna" z 24 maja 2006 r., s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu