BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew
Tytuł
Diagnoza stanu procesu zarządzania kadrami w organizacjach funkcjonujących w Polsce (trendy ewolucji)
The Diagnosing Personnel Function (Human Resources Management) an a Company's Functioning in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 241-255, tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ewolucja zarządzania, Przegląd literatury
Personal function, Human Resources Management (HRM), Evolution of management, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozważania na temat zidentyfikowania nurtów przeobrażających stan realizacji funkcji personalnej w organizacjach. Na podstawie dostępnej literatury, badań własnych i innych badaczy, autor przedstawił tendencje ewolucji funkcji personalnej w Polsce od lat 80-siątych XX wieku.

The results in the paper come from the author's scientific research and diagnosing personnel function (Human Resources Management) in selected several hundred companies' functioning in socio--economic transformations and globalized Polish economy. Apart from my own research, I have also made use of research of different authors and research which is commissioned by economic subjects. I have also used information which can be found in conference materials and Internet, statistical data and extensive internal documentation of many enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen Business Consulting, Trendy HR w Polsce w 2006 r. Raport z projektu badawczego.
 2. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Monografie i Opracowania nr 162, AE, Wrocław 2005a.
 3. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa 2004.
 4. Antczak Z., Wirtualizacja funkcji personalnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi HRM" 2005b nr 5.
 5. Antczak Z., Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych, [w:] Zarządzanie kadrami. Perspektywa badawcza i praktyka AE, Wrocław 2000.
 6. Antczak Z., Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w firmach wysokiej technologii, [w:] Wyzwania praktyki i teorii zarządzania XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 7. Antczak Z., Gałwa S., Transformacje firmy usługowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, red. J. Skalik, AE, Wrocław 2001.
 8. Bassi L., McMurrer D., Jaki uzyskujesz zwrot z inwestowania w ludzi?, "HBR Polska", czerwiec 2004.
 9. Bodak A., Cierniak A., Krócej czy lepiej, "Personel" 2001 nr 4.
 10. Borkowska S., Partnerstwo społeczne w budowaniu kapitału ludzkiego organizacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006.
 11. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych, Monografie i Opracowania nr 155, AE, Wrocław 2003.
 12. Dobrzyński M., Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?, [w:] Sukces w zarządzaniu, red. T. Listwan, AE, Wrocław 2003.
 13. Drucker P.F., To nie pracownicy, to ludzie, "HBR Polska", maj 2003.
 14. Gableta M., Bodak A., Bilińska M., Przesłanki i perspektywy zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2000.
 15. Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J., Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach na tle tendencji światowych, [w:] Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, red. C. Sikorski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 16. Guryn H., Berłowski P., Wach S., Oprogramowanie HRM - praktyczna pomoc dla działów personalnych. Programy wspomagające zarządzanie kadrami według informacji producentów i w opinii użytkowników, "Personel" 2004 nr 5.
 17. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2000.
 18. Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K., 2007 HRM Trends in Poland: Current State and Development Plans of the HR Function in Poland, "HRM. Human Resource Management" 2006 nr 6.
 19. Król H., Czynnik ludzki w organizacji, [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, red. H. Król, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002.
 20. Krupski R., Zarządzanie kadrami na krawędzi chaosu, [w:] Sukces w zarządzaniu, red. T. Listwan, AE, Wrocław 2003.
 21. Kuczyński K., E-HRM, czyli rozwiązania informatyczne dla działów personalnych, "Personel" 2003 nr 8.
 22. Lichtarski J., Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji" 1999 nr 11.
 23. Listwan T., Diagnoza zarządzania kadrami w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Przedsiębiorstwo i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 1999a.
 24. Listwan T., Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 851, AE, Wrocław 2000a.
 25. Listwan T., Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych, "Przegląd Organizacji" 1993 nr 3.
 26. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej, Wyd. "Kadry", Wrocław 1995.
 27. Listwan T., Praktyka zarządzania kadrami przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Dylematy transformacji społecznej w Polsce, 2005.
 28. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2006a.
 29. Listwan T., Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, "HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 1999 nr 1-2.
 30. Listwan T., Zarządzanie kadrami w transformacji, [w:] Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, red. T. Listwan, AE, Wrocław 2000.
 31. Ludwiczyński A., ZZL - postęp, zastój, regres?, "Personel" 2003 nr 13-14, 15-16.
 32. Makowski K., Marketing personalny - logistyka personalna (nowe trendy ZZL), [w:] Praca i zarządzanie kapitalem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Wyd. OE, Kraków 2005.
 33. Mikołajczyk Z., Stolarska M., Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach polskich i francuskich, [w:] Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, red. T. Listwan, AE, Wrocław 2000.
 34. Nosal CS., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. PSB, Kraków 1997.
 35. Partyka P., Informatyzacja - zadanie z niejednym rozwiązaniem, "Personel" 2004 nr 5.
 36. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław 2005.
 37. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 38. Pijawska L., Ośrodki ocen w czasach recesji, "Personel" 2003 nr 15-16.
 39. Pocztowski A., Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? (referat powielony na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Menedżer personalny 1 dekady XXI wieku"), Łódź, 24-25 października 2000a.
 40. Pocztowski A., Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, red. A. Szatkowski, A. Piechnik-Kurdziel, AE, Kraków 1995.
 41. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE, Kraków 1993.
 42. Pocztowski A., Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, red. T. Listwan, AE, Wrocław 2000.
 43. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 44. Pocztowski A., Urbaniak В., Trends in Human Resource Management (Poland), "HRM. Human Resource Management" 2006 nr 6.
 45. Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Wyd. OE, Kraków 2005.
 46. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] Zarządzanie pracownikami, red. K. Makowski, Poltext, Warszawa 2001.
 47. Sajkiewicz A., Zarządzanie personelem w organizacji uczącej się, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, AE, Wrocław 2000.
 48. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa 2002.
 49. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1992.
 50. Stalewski T., Human resource management jako sposób realizacji funkcji personalnej w organizacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. T. Stalewski, E. Chlebicka, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 51. Stolarska M., Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych), [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, red. T. Listwan, AE, Wrocław 2003.
 52. Strużyna J., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach - problemy metodologiczne, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2005.
 53. Szambelańczyk J., Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, red. A. Szałkowski, A. Piechnik-Kurdziel, AE, Kraków 1995.
 54. Śliwa K.R., Organizacja bez granic (granice teorii organizacji), [w:] Nowe warunki zarządzania przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2000.
 55. Urbaniak В., Bohdziewicz P., Standardy zarządzania pracownikami wyznaczane w konkursie "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi", [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Ku doskonałości HRM, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006a.
 56. Urbaniak В., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi: kreowanie nowoczesności. Raport 2006, IPiSS, Warszawa 2006b.
 57. Wawrzyniak В., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Wyd. PFPK, Warszawa 1999.
 58. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 59. Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2005.
 60. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Ku doskonałości HRM, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006a.
 61. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006b.
 62. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu