BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Stanisław
Tytuł
Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Problems of Financing Farmers' Pensions Insurance in Poland
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 4, s. 157-180, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia emerytalne, Ludność wiejska, Polityka społeczna państwa
Pension insurance, Rural population, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest jednym z głównych narzędzi polityki socjalnej państwa wobec ludności rolniczej. Obecnie funkcjonujący system tego ubezpieczenia został oparty na składce wymierzanej w jednakowej wysokości i oferuje rolnikom szeroki zakres świadczeń. Udostępniane jednak nim emerytury i renty są znacznie niższe niż oferowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym mankamentem analizowanego ubezpieczenia jest drastyczny brak zrównoważenia wpływów i wydatków funduszu emerytalno-rentowego i oparcie wypłat świadczeń na dotacjach budżetowych państwa. Od pewnego czasu podejmowane są działania mające na celu ograniczenie niesamodzielności finansowej systemu. W połowie bieżącej dekady zaostrzono przepisy określające dostęp do systemu, a w bieżącym roku podwyższono kwoty składek dla ubezpieczonych z gospodarstw rolnych o największej powierzchni. Efekty finansowe wywołane wprowadzeniem ostatnich zmian przepisów prawnych mają jednak charakter marginalny. Badania wskazują jednak na możliwości zwiększenia wpływów ze składek w przychodach funduszu emerytalno-rentowego. (abstrakt oryginalny)

Pensions insurance is one of the main instruments of the state’s social policy vis-à-vis the farming population. The currently functioning system of such insurance is based on premiums contributed in identical amounts by all farmers and it offers them a wide range of benefits. However, old age and disability pensions available to farmers owing to this system are far lower than those offered by the Social Insurance Fund (FUS). The weakest point of the analysed insurance is a drastic imbalance in the incomes and expenditures of the pensions fund and the use of state budget subsidies for the purpose of financing benefits paid out to farmers. For some time now efforts have been made to limit the system’s financial dependence on the state budget resources. In the middle of the present decade stricter regulations determining access to the system were introduced and this year the amounts of premiums paid by the insured persons from the largest farms have been raised. However, the financial effects of the latest changes in legal regulations have a marginal character. The results of the conducted research suggest, however, that there exist possibilities for increasing the pensions fund’s incomes from premiums. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Daszewski K., 2006: Ekonomiczne aspekty reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Ubezpieczenia w Rolnictwie. "Materiały i Studia" 4(8): 42-67.
 2. Hołubiczki M.J., 2000: 10 lat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia" 4, 5-21.
 3. Kaczmarek M., 2009: Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce w latach 1991-2007. Maszynopis. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 4. Milewska A., 2002: Finanse Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W: Ubezpieczenia. Wieś i rolnictwo. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 163-167.
 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 21 ha przeliczeniowego w 2008 r. M.P. nr 62, poz. 829.
 6. Ostrowski L., 2000: System ubezpieczenia rolniczego - konserwować czy zmieniać? "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 4: 24-39.
 7. Przygodzka R., 2002: Budżet państwa a system emerytalno-rentowy rolników. W: Ubezpieczenia Społeczne. Wieś i rolnictwo. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 151-161.
 8. Przygodzka R., 2006: Ubezpieczenia społeczne rolników i ich oddziaływanie na rozwój rolnictwa. "Wieś i Rolnictwo" 2 (131): 191-207.
 9. Pszczółkowska J., 2000: Ubezpieczenie społeczne rolników - stan obecny i możliwości rozwoju. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia": 5-25.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2007. GUS, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dz.U. nr 68, poz. 599.
 12. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, tekst jedn.
 13. Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. nr 79, poz. 667.
 14. Wawrzyniak B.M., Wojtasiak B., 2005: Ubezpieczenia społeczne rolników. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek.
 15. Założenia do ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego w rolnictwie i rybołówstwie, 2008. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu