BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śpiewak Ruta
Tytuł
Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania realizujące program LEADER+ w Polsce
Directions of the Rural Community's Development Presented by Selected Local Action Groups Implementing the Programme LEADER+ in Poland
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 4, s. 212-225, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Program LEADER, Społeczności lokalne, Aktywizacja obszarów wiejskich, Analiza SWOT
Rural areas, Rural development, LEADER Programme, Local community, Activation of rural areas, SWOT analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Za pomocą analizy treści w artykule analizowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w celu poznania wizji rozwoju oraz preferowanych kierunków i zmian na obszarach wiejskich, wskazywanych przez społeczności biorące udział w pilotażowym programie LEADER+. Przedstawiono skalę i rangę problemów, które pojawiają się w analizowanych dokumentach, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju strategie działania zamierzają podjąć mieszkańcy – pasywne czy aktywne. Strategia pasywna w tym kontekście może być postrzegana jako działania mieszkańców wsi podejmowane w celu walki ze swoimi słabościami (słabymi stronami), aktywna zaś jako maksymalizacja szans rozwoju (mocnych stron). (abstrakt oryginalny)

The author of the article analyses the content of the Integrated Strategy for the Development of Rural Areas with the purpose of learning about the vision of development and preferred directions of changes in rural areas indicated by communities participating in the pilot programme LEADER+. The author discusses the rank and scale of problems covered by the analysed documents and tries to find an answer to the question about the types of strategies – active and passive, planned to be launched by rural inhabitants. A passive strategy can be seen in this context as actions undertaken by the inhabitants of rural areas to overcome their own weaknesses (weak points), whereas an active strategy can be perceived as maximisation of development opportunities (strong points). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ardanowski J., 2005: Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. Agro Info IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Budzich-Szukała U., 2008: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), czyli po co wsi organizacje pozarządowe? W: Wiejskie organizacje pozarządowe. Red. M. Halamska. IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Futymski A., 2007: Zamierzenia lokalnych grup działania. (Wnioski z analizy ZSROW). "LEADER+" 1 (http: //www.fapa.com.pl/leaderplus/docs/kwartalnik_2007_l.pdf).
  4. Idziak W., 2002: Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Kamiński R., Kwatera K., 2005: Jak budować ZSROW w ramach pilotażowego programu LEADER+. Podręcznik dla animatorów lokalnych grup działania. Fundacja, "Fundusz Współpracy", Warszawa.
  6. Kłodziński M., 2002: Znaczenie strategii rozwoju gminy w procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.
  7. Mayntz R, Holm K., Hubner R, 1985: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa.
  8. Podemski K., 1989: Analiza wiedzy społecznej kreowanej przez środki masowego przekazu. Przypadek tygodników polskich w 1981 roku. W: Poza granicami socjologii ankietowej. Red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka. PTS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  9. Wybór najlepszych praktyk Leader+, 2007. Komisja Europejska, Bruksela (http://ec.euro-pa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/bestpractice/bpl_pl. pdf).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu