BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchała Maciej
Tytuł
Zarządzanie bezpieczeństwem jako element zarządzania firmą transportu kolejowego
Safety Management as an Element of Rail Transport Company Management
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Materiały konferencyjne (78), 2006, z. 132, s. 201-215, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kolejnictwo, Transport kolejowy, Zarządzanie bezpieczeństwem, Rynek usług transportowych
Railways, Railway transport, Safety management, Transport market
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest najważniejszym postulatem stawianym wykonawcom tego rodzaju usług na rynku transportowym. Waga problemu spowodowała, że Drugi Pakiet Kolejowy jest w dużej mierze poświęcony sprawom interoperacyjności i bezpieczeństwa. Artykuł omawia problemy, jakie niesie dostosowanie rynku usług transportu kolejowego do wymagań Dyrektywy 2004/49 WE (o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym), a w szczególności opracowywania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Dyrektywa spowodowała nowelizację Ustawy o transporcie kolejowym w zakresie dotyczącym wspomnianych systemów. Na zakończenie wspomniano o powołaniu Europejskiej Agencji Kolejowej i jej roli w tworzeniu przepisów o interoperacyjności i bezpieczeństwie, ich wdrażaniu i ciągłym monitorowaniu. (abstrakt oryginalny)

The observance of the safety rules in rail transport is the most important postulate lie down operators at transportation market. The consequence of the problem causes that the Second Rail Package refers to interoperation and safety. The act deals with problems how to adjust transport service market to Directive 2004/49 WE requirements (rail transport safety) and in particular to elaborate and implement systems of safety management. The Directive caused amendments of the Act on Rail Transport in the range of mentioned above systems. The end of the paper there is information on the European Railway Agency, its role in creation the regulations on interoperation and safety, their implementation and permanent monitoring.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2004/49 WE Parlamentu Europejskiego i Rady -z dnia 29 kwietnia 2004 - „Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei”.
 2. Jaźwiński J., Ważyńska - Fiok K., Bezpieczeństwo systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 3. Mendyk E, Ekonomika i organizacja transportu. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002.
 4. Merkisz J., Nowakowski T., Smalko Z., Bezpieczeństwo w transporcie - wybrane zagadnienia. [w:] praca zbiorowa pod redakcją Liberadzkiego B. i Mindura L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Poznań-Radom 2006.
 5. Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa.
 6. Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie podstawowych wymagań i elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wymaganych dokumentów dla uzyskania sieciowej części certyfikatu bezpieczeństwa.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie świadectw bezpieczeństwa - Dz.U nr 176, poz. 1718 i 1719.
 8. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 9. Schweinsberg R., Fischer K., Rozwój europejskiego kolejnictwa - szansa dla przewozów towarowych. Eisenbahntechnische Rundschau nr 7-8/2005, http://www.gbk.net.pl/articles.php?lng=pl&pg=285 (opracował Ucieszyński M.).
 10. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 22 lipca 2006 roku - Dz. U. Nr 144, poz. 1046.
 11. Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku- Dz.U. Nr 86, poz. 789 z późn.zm.
 12. Wielądek A., Europejska Agencja Kolejowa rozpoczyna działalność. Rynek Kolejowy, nr 12/2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu