BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej (University of Warsaw, Poland), Rokicki Bartłomiej (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
The Impact of the EU Cohesion Policy Programmes on Polish Regions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 89-97, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Planowanie regionalne, Wspólna Polityka Rolna, Fundusze unijne
Regional policy, Regional planning, Common Agricultural Policy (CAP), EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem tego artykułu jest ocena wpływ Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) 2004-2006 jeśli chodzi o produkcję regionalną i zatrudnienie w Polsce. Stwierdziliśmy, że programy Europejskiej Polityki Spójności raczej nie będą dotyczyć wyników gospodarczych najbardziej rozwiniętych polskich województw, przynajmniej bezpośrednio, podczas gdy regiony średnio rozwinięte, z niskim poziomem dochodu na osobę mogą w ten sposób polepszyć swój wzrost gospodarczy. Jednakże, trzeba podkreślić to nasze symulacje dotyczą tylko najbliższej przyszłości, a wyniki zostały uzyskane przy nierealnym założeniu, że wszystkie projekty są zakończone w tym samym roku. Dlatego przyszłe badania powinny brać pod uwagę długookresowy wpływ polityk strukturalnych i uwzględniać efekty zmniejszania lub zwiększania wydatków publicznych dla inwestycji prywatnych lub spadek wartości kapitału.

The aim of this paper is to assess the impact of the Community Support Framework (CSF) 2004-2006 on regional output and employment in Poland. We found that the ECP programmes will hardly affect economic performance of the most developed Polish voivodeships, at least directly, while the regions with medium and low level of per capita income may increase their economic growth. However, it is necessary to emphasize that our simulation results are valid in short term only and have been obtained under unrealistic assumption that all projects are accomplished in the same year. Therefore, future studies should take into account the long term impact of structural policies and allow for crowding-out and crowding-in effects of public spending on private investment or capital depreciation.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley J., Zaleski J., Wyniki modelowania wpływu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę polską przy zastosowaniu polskiej implementacji modelu HERMIN, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002.
 2. Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P.M., and Wojtasiak A., Aplikacja modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny wpływu funduszy strukturalnych na sytuację makroekonomiczną w Polsce. Raport 4 Wstępny model dla polskich regionów. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2004.
 3. Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M., Ocena makroekonomicznego wplywu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006.
 4. Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M., Wojtasiak A., Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2007.
 5. Bukowski M., Pelle D., Saj W., Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008.
 6. Cieślik A., "The location of foreign firms and national border effects: The case of Poland", Journal of Economic and Social Geography - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 2005a, No. 96.
 7. Cicslik A., "European integration, national border effects and the location of multinational enterprises in Poland: The ease of new voivodeships", Brussels Economic. Review - Cahiers Economiques de Bruxelles 2005b, No. 48.
 8. Cieślik A., "European integration and the location of multinational firms within Poland: The survey of empirical evidence", [in:] V. Baar, T. Siwek (eds.), Globalisation and Its Impact to Society, Regions andStates, University of Ostrava Press, Ostrava 2006.
 9. Cieślik A., Kaniewska M., "Telecommunications infrastructure and regional economic development: The case of Poland", Regional Studies 2004, No. 38.
 10. Fuente A. de la, 'The effect of structural fund spending on the Spanish regions: An assessment of the 1994-99 Objective 1 CSF", CEPR Discussion Papers 2002, No. 3673.
 11. Kaczor T., Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa,, Gdańsk 2006.
 12. Kaczor T., Socha R. Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 13. Nowicki M. (ed.), Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 14. Radziwiłł J., Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów. Raport końcowy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 15. Rokicki B., Socha M., "Effects of Poland's integration with the EU: Structural interventions and economic development in the Eastern border regions". Journal of Comparative Economic Studies 2008, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu