BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych
Normalisation of Variables Methods in Comparative Research on Complex Economic Phenomena
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2008, nr 187, 246 s., tab., rys., bibliogr. s. 216-230
Słowa kluczowe
Badanie zjawisk ekonomicznych, Normalizacja, Statystyka ekonomiczna, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Economic phenomenon research, Normalization, Economic statistics, Literature review, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest wykazanie znaczenia metod normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych. Szczegółowe zamierzenia obejmują m.in.: identyfikację problemów związanych z transformowaniem danych rzeczywistych, zbadanie zależności między wyborem formuły normalizacyjnej i osiągnięciem celu prowadzonego badania porównawczego, zaproponowanie nowych kryteriów wyboru metody normalizacji zmiennych, uwzględniających główne zamierzenia badawcze. Do realizacji zamierzonych celów wykorzystano metodę analityczną opierającą się na związanych formułach.(fragment wstępu)

The issue of the normalisation of variables is one of the most important methodological problems in comparative research on complex economic phenomena. The main goal of the work is to reveal the importance of normalisation of variables methods in comparative research on complex economic phenomena. The specific goals include, among others: identifying problems related to the transformation of actual data (for instance, the impact on values of descriptive measures, or the dissimilarity of objects); analysing the relationship between the choice of normalisation formula and achievement of the goal of the conducted comparative research (for instance, obtaining a ranking of objects or a division of similar objects into groups, or building a credible development path for an object due to an economic phenomenon that is not subject to direct measurement); proposing new criteria for choosing a normalization of variables method that takes into account the main research goals. The main hypothesis, which is verified in this research, is that the choice of a normalization of variables method has an impact on the results and conclusions of the conducted comparative research on complex economic phenomena. The partial hypotheses relate to selected, important areas of application for the normalization of variables, such as: the linear ordering of objects, classification of objects, and prediction of the development level of objects due to a complex economic phenomenon.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz M. [1985a], Konstrukcja syntetycznych mierników rozwoju w świetle twierdzenia Arrowa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 311, Wroclaw.
 2. Abrahamowicz M. [1985b], Porządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, AE w Krakowie, praca doktorska, Kraków (maszynopis).
 3. Abrahamowicz M., Zając K. [1986], Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach porządkowania liniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 328, Wrocław.
 4. Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów [2002], red. A. Gospodarowicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Anderberg M.R. [1973], Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York, San Francisco, London.
 5. Barnett V., Lewis T. [1978], Outliers in Statistical Data, Wiley and Sons, New York.
 6. Bartosiewicz S. [1976], Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 84, Wrocław.
 7. Bartosiewicz S. [2007a], O pewnej zapomnianej i niewykorzystywanej metodzie, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 8. Bartosiewicz S. [2007b], Próby ustalenia punktu wzorcowego i antywzorcowego dla konstrukcji ścieżki proporcjonalnego rozwoju, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 9. Batog J. [1997], Propozycja klasyfikacji firm według sytuacji ekonomiczno-finansowej [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia, z. 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Katowice-Kraków-Wrocław.
 10. Bąk A. [1999], Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku С++, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Biernacki M., Magiera J. [1998], Matematyczne podstawy teorii pomiaru, "Ekonomia Matematyczna", nr 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Bobowski Z., Walesiak M. [1987], Skale pomiaru cech (w ujęciu zwężonym) a zagadnienie normalizacji cech, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 395, Wrocław.
 13. Borg I., Groenen PJ. [1997], Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, Springer Series in Statistics, New York.
 14. Borys Т. [1978a], Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 15. Borys T. [1978b], Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 16. Borys T. [1980], Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa.
 17. Borys T. [1984], Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 284, Seria: Monografie i Opracowania, nr 23, Wrocław.
 18. Borys Т. [2005], Wskaźniki presji "ekologiczny ślad" - aspekty metodyczne i zastosowania [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XXVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 20-23.04.2004), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 19. Borys T. [2007], Związki przyczynowo-skutkowe w analizie wskaźnikowej [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. J. Pociecha, Materiały z XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 18-21.04.2006), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 20. Borys Т., Markowska M. [2005], Społeczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia, z. 12, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Borys Т., Markowska M. [2006], Typologia krajów według wskaźnika ESI (Environmental Sustainability Index) [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. К Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia, z. 13, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Brandt S. [1998], Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, Warszawa.
 23. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-200J [2002], GUS, Warszawa.
 24. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2002-2004 [2005], GUS, Warszawa.
 25. Chojnicki Z., Czyż T. [1992], Region - Regionalizacja - Regionalizm, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", t. 54, z. 2.
 26. Chowdhury G. [1991], A Comparison of Covariance Estimators for Complete and Incomplete Panel Data Models, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 53.
 27. Choynowski M. [1971], Pomiar w psychologii [w:] Problemy psychologii matematycznej, red. J. Kozielecki, PWN, Warszawa.
 28. Cieślak M. [1978], Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 123.
 29. Cieślak M. [1985], Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad pomiaru, "Studia Demograficzne", nr 1/79.
 30. Cieślak M. [1990], Zagadnienie "ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 31. Cieślak M. [1994], Funkcja prognostyczna w przedsiębiorstwie [w:] O związkach demografii, statystyki i ekonometrii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo--dydaktycznej Profesora Kazimierzu Zająca, AE w Krakowie, Kraków.
 32. Cieślak M. [2001], Przegląd zastosowań analogowych metod prognozowania [w:] Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 33. Cieślak M., Jasiński R. [1979], Miara podobieństwa funkcji, "Przegląd Statystyczny", z. 3-4.
 34. Cox T.F., Сох M.А.А. [1994], Multidimensional Scaling, Chapman and Hall, London.
 35. Czempas J. [1996/97], Statystyczna analiza struktury i dynamiki dochodów i wydatków gmin województwa warszawskiego w 1994-1995 r., "Vademecum Samorządu Warszawskiego", z. 11, Warszawa.
 36. Czempas J. [1998], Budżety gmin województwa katowickiego w latach 1992-1997, "Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego", z. 9, Katowice.
 37. Czerwiński Z. [1976], Przyczynek do dyskusji nad problemem "dobrego" modelu ekonometrycznego "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 38. Czerwiński Z. [1982], Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 39. Czerwiński Z. [1985], O jakości modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 40. Czerwiński Z. [1992], Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 41. Czerwiński Z., Guzik B. [1980], Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teoretyczne i metody, PWE, Warszawa.
 42. Czerwiński Z., Maciejewski W., Smoluk A., Zadora K. [1987], Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, PWN, Warszawa.
 43. Dąbrowski M., Laus-Mączyńska K. [1978], Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji, WNT, Warszawa.
 44. Denkowska S. [2005], Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, AE w Krakowie, praca doktorska, Kraków (maszynopis).
 45. Diday E. [1985], Metody analizy danych, "Finanse i Statystyka", Moskwa. Dittmann P. [2006], Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, wyd. 3 zm., Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 46. Domański C, Pruska K. [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 47. Duda R. [1986a], Wprowadzenie do topologii, Część I: Topologia ogólna, PWN, Warszawa.
 48. Duda R. [1986b], Wprowadzenie do topologii, Część II: Topologia algebraiczna. Topologia rozmaitości, PWN, Warszawa.
 49. Duran B.S., Odeli P.L. [1974], Cluster Analysis - A Survey, Springer Verlag, Berlin.
 50. Dziechciarz J., Kowalewski G. [1994], O pewnych przekształceniach danych. Rodzaje i problemy, "Zastosowania Metod Taksonomicznych w Gospodarce", z. 1, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków.
 51. Dziechciarz J., Strahl D., Walesiak M. [2001], Data Set Normalization for Banks Performance Assessment, Ekonometria 8, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 915, Wrocław.
 52. Efron В. [1994], Missing Data, Imputation and the Bootstrap, "Journal of the American Statistical Association", vol. 89.
 53. Ekonometria [1978], red. M. Krzysztofiak, PWE, Warszawa.
 54. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania [2002], red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 55. Ekonometria przestrzenna [1991], red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 56. Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej [1992], red. S. Bartosiewicz, wyd. 3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 57. Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych [1996], red. E. Nowak, M. Urbanek, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin.
 58. Elementy metrologii ekonomicznej [2000], red. A. Smoluk, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 59. Engelking R. [1965], Zarys topologii ogólnej, PWN, Warszawa.
 60. Gałuszka В. [1992а], O metodzie szacowania brakujących danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 61. Gałuszka B. [1992b], Taksonomiczna metoda к średnich dla niepełnych danych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 388, Kraków.
 62. Gałuszka В. [1994a], Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych (wyniki badań) [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 28-30.04.1993), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 63. Gałuszka B. [1994b], Szacowanie brakujących danych w szeregach przekrojowych w oparciu o taksonomiczną metodę к średnich (wyniki badań), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 440, Kraków.
 64. Gałuszka В. [1995], Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (wyniki badań) [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 27-29.04.1994), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 65. Gałuszka K, Pawełek B. [2003], Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu powiatu chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, nr 7, Chrzanów.
 66. Gałuszka K, Pawełek B. [2004], Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 666, Kraków.
 67. Gałuszka K, Pawełek B. [2006], Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 726, Kraków.
 68. Gatnar E. [1997], Data Mining a statystyczna analiza danych, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 69. Gatnar E. [1998], Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 70. Gatnar E. [2001], Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa.
 71. Gatnar E. [2002a], Agregacja modeli dyskryminacyjnych [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia, z. 9, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 72. Gatnar E. [2002b], Charakterystyka klas w taksonometrii, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 73. Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego [1983], red. A. Zeliaś, PWN, Warszawa. Goldberger A.S. [1972], Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
 74. Gordon A.D. [1999], Classification, 2nd ed., Chapman and Hall/CRC, London.
 75. Gower J.C. [1967], A Comparison of Some Methods of Cluster Analysis, "Biometrics", vol. 23.
 76. Gower J.C. [1971], A General Coefficient of Similarity and Some of Its Properties, "Biometrics", vol. 27.
 77. Grabiński Т. [1980], Metody analizy zbieżności wyników dyskryminacji zbiorów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 127, Kraków.
 78. Grabiński T. [1984], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków.
 79. Grabiński Т. [1985a], Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 213, Kraków.
 80. Grabiński T. [1985b], Wybrane problemy dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 81. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków.
 82. Grabiński T. [1995], Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej, "Wiadomości Statystyczne", nr 9.
 83. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A. [1979], Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 114, Kraków.
 84. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A. [1982], Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 85. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A. [1983], Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 86. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. A. Zeliaś, PWN, Warszawa.
 87. Griffith D.A. [1988], Advanced Spatial Statistics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-Lancaster.
 88. Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Monografie i Opracowania 490, SGH, Warszawa.
 89. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G. [1979], Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa.
 90. Guzik B. [1989], Zróżnicowanie obiektów w wielowymiarowej analizie porównawczej, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 91. Hadasik D. [1998], Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, Prace Habilitacyjne, z. 153, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 92. Hampel F. [1971], General Qualitative Definition of Robustness, "Annais of Mathematical Statistics".
 93. Hand D.J. [1996], Statistics and the Theory of Measurement, "Journal of the Royal Statistical Society", Ser. A (3).
 94. Hand D.J. [2007], Size Matters: Measurement and Science [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia, z. 14, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 95. Hawkins D.M. [1980], Identification of Outliers, Chapman and Hall, London.
 96. Heli wig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 97. Hellwig Z. [1977], Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, wyd. 7, PWN, Warszawa.
 98. Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowania w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Weife, PWE, Warszawa.
 99. Hellwig Z. [1983a], Problem niedostatecznej informacji w modelowaniu taksonomicznym i ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny", z. 3-4.
 100. Hellwig Z. [1983b], Wyznaczanie parametrów regresji w warunkach skąpej informacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 236, Szczecin.
 101. Hellwig Z. [1985], O jakości modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 102. Hellwig Z. [1990], Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele [w:] Taksonomia - teoria i zastosowania, AE w Krakowie, Kraków.
 103. Hellwig Z., Nowak E. [1989], An Unsufficient Information Problem in Taxonomic Modelling, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, vol. 90.
 104. Hołda A. [2006], Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 174, Kraków.
 105. Hozer J. [1983], Na marginesie badania regresji, korelacji między zmiennymi ekonomicznymi dla danych w postaci szeregów czasowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 106. Hozer J. [1987], Modele ekonometryczne a całościowe podejście do badania zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 107. Ibrahim J.G. [1990], Incomplete Data in Generalized Linear Models, "Journal of the American Statistical Association", vol. 85.
 108. Iwasiewicz A., Paszek Z. [2004], Statystyka z. elementami statystycznych metod monitorowania procesów, wyd. 4 popr., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 109. Jajuga K. [1981], Metody analizy wielowymiarowej w ilościowych badaniach przestrzennych, AE we Wrocławiu, praca doktorska, Wrocław (maszynopis).
 110. Jajuga К. [1987], Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 371, Seria: Monografie i Opracowania, nr 39, Wrocław.
 111. Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 112. Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 113. Jajuga K. [1994], Zarys ogólnej koncepcji metod klasyfikacji, "Zastosowania Metod Taksonomicznych w Gospodarce", z. l', Jelenia Góra-Wrocław-Kraków.
 114. Jajuga K. [1996], Niektóre zastosowania klasyfikacji i analizy danych w zagadnieniach finansowych [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Taksonomia, z. 3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków.
 115. Jajuga K, Walesiak M. [2000], Standardization of Data Set under Different Measurement Scales [w:] Classification and Information Processing at the Turn of the Millennium, red. R. Decker, W. Gaul, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 116. Jajuga K, Walesiak M., Bąk A. [2003], On the General Distance Measure [w:] Exploratory Data Analysis in Empirical Research, red. M. Schwaiger, О. Opitz, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 117. Janaszak Т. [2002], О wielkościach mianowanych, "Dydaktyka Matematyki", nr 3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 118. Jardine N., Sibson R. [1971], Mathematical Taxonomy, John Wiley and Sons, New York.
 119. Johnson RA., Wichern D.W. [1992], Applied Multivariate Statistical Analysis, 3rd ed., Prentice Hall.
 120. Kendall M.G., Buckland W.R. [1986], Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa. Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S. [1982], Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa.
 121. Kokoszkiewicz A., Kolupa M. [1997], Jak estymować liniowy model ekonometryczny, w przypadku kiedy liczba obserwacji n jest mniejsza od liczby szacowanych parametrów?[w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 23-26.04.1996), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 122. Kordos J. [1973], Badanie pełne czy reprezentacyjne, "Statystyk Terenowy", nr 8.
 123. Kordos J. [1987], Dokładność danych w badaniach społecznych, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", Warszawa.
 124. Kordos J. [1988], Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa.
 125. Kordos J. [1995], Problemy jakości danych w okresie transformacji polskiej statystyki, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 126. Kostrzewska J., Pawełek B. [2007], Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 127. Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 128. Kowalewski G. [1993], Diagnostyka obserwacji skrajnych w modelu ekonometrycznym za pomocą macierzy rzutowania, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 129. Kowalewski G. [1994], Obserwacje nietypowe w regresji liniowej, AE we Wrocławiu, praca doktorska, Wrocław (maszynopis).
 130. Kowalewski G. [1997], O nominantach w wielowymiarowej analizie porównawczej [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia, z. 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Katowice-Kraków-Wrocław.
 131. Kucharczyk J. [1982], Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60, PWN, Warszawa.
 132. Kudrycka I. [1984], Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 133. Kukuła K. [1986], Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 134. Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 135. Kurkiewicz J. [1998], Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 136. Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K. [1991], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, SGH, Monografie i Opracowania, nr 21, Warszawa.
 137. Kuropka I., Radzikowska B. [1989], Rozwój demograficzny wybranych krajów europejskich, "Studia Demograficzne", nr 2/96.
 138. Legendre P., Anderson M.J. [1999], Distance-Based Redundancy Analysis: Testing Multispecies Responses in Multifactorial Ecological Experiments, "Ecological Monographs", vol. 69, nr 1.
 139. Legendre P., Gallagher E.D. [2001], Ecologically Meaningful Transformations for Ordination of Species Data, "Oecologia", vol. 129.
 140. Legendre P., Legendre L. [1998], Numerical Ecology, Second English Edition, Elsevier, Amsterdam.
 141. Lien D., Rearden D. [1992], A Note on Estimating Regression Coefficients with Missing Data, "Econometric Reviews", vol. 11.
 142. Lipieta A. [2003], Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do linii Europejskiej. Ujęcie taksonomiczne, AE w Krakowie, praca doktorska, Kraków (maszynopis).
 143. Lipieta A., Papież M., Pawełek B. [2000], Ścieżka rozwoju poziomu życia ludności Polski, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, z. 4, Chrzanów.
 144. Lipieta A., Papież M., Pawełek В. [2001a], Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XXII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 13-15.04.2000), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 145. Lipieta A., Papież M., Pawełek B. [2001b], The Path of Development of Living Standards of the Polish Population [w:] Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries, Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svaty Jur, November 15-18, 2000), Bratislava.
 146. Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 147. Luszniewicz A. [1982], Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa.
 148. Łyko J. [2002], Pomiar i prognozy inflacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 149. Magiera J. [1999], Morfizmy w teorii pomiaru, "Ekonomia Matematyczna", nr 3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 150. Magiera J. [2004a], Kongruencje w teorii pomiaru, "Mathematical Economics", nr 8, The Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 151. Magiera J. [2004b], Pomiary podobne i typ skali, "Mathematical Economics", nr 8, The Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 152. Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 162, Kraków.
 153. Malina A., Wanat S. [2000], Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach porównawczych rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia, z. 7, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 154. Malina A., Zeliaś A. [1998], On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, "Statistics in Transition", vol. 3, nr 3.
 155. McArdle B.H., Anderson MJ. [2001], Fitting Multivariate Models to Community Data: A Comment on Distance-Based Redundancy Analysis, "Ecology", vol. 82, nr 1.
 156. Metody analizy i prognozowania. Demografia [1992], red. M. Cieślak, PWN, Warszawa.
 157. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych [2004], red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 158. Metody statystyki międzynarodowej [1988], red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 159. Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości [1979], red. M. Ko-lupa, PWN, Warszawa.
 160. Mika J. [1995], Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Ocena dystansu i współzależności w sferze gospodarczej i społecznej w latach 1989-1994, "Śląsk", Katowice.
 161. Milligan G.W. [1989], A Validation Study of a Variable Weighting Algorithm for Cluster Analysis, "Journal of Classification", nr 1.
 162. Milligan G.W., Cooper M.C. [1988], A Study of Standardization of Variables in Cluster Analysis, "Journal of Classification", nr 2.
 163. Milo W. [1990a], Nieliniowe modele ekonometryczne, PWN, Warszawa.
 164. Milo W. [1990b], Szeregi czasowe, PWE, Warszawa.
 165. Milo W. [1992], Odporność w ekonometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 166. Mirdia K.V., Kent J.T., Bibby J.M. [1979], Multivariate Analysis, Academic Press, London.
 167. Mynarski S. [1987], Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa.
 168. Mynarski S. [1990], Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa.
 169. Mynarski S. [2000], Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 170. Nieklasyczne metody prognozowania [1983], red. M. Cieślak, PWN, Warszawa.
 171. Nijman Т.Е., Palm F.C. [1988], Consistent Estimation of Regression Models with Incompletely Observed Exogenous Variables, "Annales d'Economie et de Statistique", vol. 12.
 172. Nowak E. [1984], Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 173. Nowak E. [1985a], Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, nr 25, Wrocław.
 174. Nowak E. [1985b], Wskaźnik podobieństwa wyników podziałów, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 175. Nowak E. [1990a], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 176. Nowak E. [1990b], Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznyin, PWN, Warszawa.
 177. Nowak E. [1990c], Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa.
 178. Nowak E. [1992], Zasady i metody predykcji brakujących danych w badaniach statystycznych, "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne", nr 4 (1990), Wrocław.
 179. Nowak E. [2005], Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 180. Nowak S. [1985], Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 181. Opallo M. [1997], Mierniki rozwoju regionów, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 182. Ostasiewicz W. [1975], Możliwość uogólnienia miar zależności stochastycznej, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 183. Ostasiewicz W. [2003], Pomiar statystyczny, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 184. Paelinck J.H.P., Klaassen L.H. [1983], Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa.
 185. Pardelová R. [2005], The Possibilities of Analyze and Comparison GDP per capita in V4 Countries [w:] Comparative Analysis of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Proceedings of the 12th Polish-Slovak--Ukrainian Scientific Seminar (Krynica, November 7-10, 2005), Kraków.
 186. Pardelová R. [2006], The Possibilities of GDP per Capita Analysis [w:] Theory and Methodology of Statistical Analysis, International Scientific Conference dedicated to 100-years from Joseph S. Pashaver's birthday, Kiev, December 11-15, 2006.
 187. Pawełek В. [1996], Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo--czasowych, AE w Krakowie, praca doktorska, Kraków (maszynopis).
 188. Pawełek B. [1998], Poziom życia ludności gmin województwa krakowskiego w 1995 roku, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, z. 2, Chrzanów.
 189. Pawełek B. [1999], Poziom życia ludności gminy Chrzanów na tle gmin dawnego województwa krakowskiego, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, z. 3, Chrzanów.
 190. Pawełek B. [2004], Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 191. Pawełek B. [2005], Wpływ normalizacji na uporządkowanie obiektów w syntetycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 192. Pawełek В. [2006a], Badanie wrażliwości wybranych miar odległości na małe zmiany wartości zmiennych [w:] Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Część 3, AE w Krakowie, Kraków, praca niepublikowana.
 193. Pawełek B. [2006b], Influence of Variable Normalisation on Minkowski Multidimensional Distance [w:] Theory and Methodology of Statistical Analysis, International Scientific Conference dedicated to 100-years from Joseph S. Pashaver's birthday, Kiev, December 11-15,2006.
 194. Pawełek В. [2006c], Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na oceną ex ante błędu prognozy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 726, Kraków.
 195. Pawełek B. [2006d], The Labour Market in Poland's Rural Areas in 1999 and 2003 [w:] Comparative Analysis of Socio-Economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, November 7-10, 2005.
 196. Pawełek В. [2006e], Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z. wykorzystaniem wielowymiarowej odległości, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 197. Pawełek В. [2007a], Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych, Referat wygłoszony na konferencji SKAD, 19-21 września 2007 г., Krynica-Zdrój.
 198. Pawełek B. [2007b], Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze względu na sytuacje na wiejskim rynku pracy i w rolnictwie w Polsce w 2003 roku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 740, Kraków.
 199. Pawełek В. [2007c], Kilka uwag dotyczących miar Braya-Curtisa, Canberra i Clarka, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 200. Pawełek В. [2007d], Kilka uwag dotyczących wzmacniania skali pomiaru przy obliczaniu odległości [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia, z. 14, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 201. Pawełek B. [2007e], Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz, zmiennej syntetycznej [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 202. Pawełek B. [2007f], Wpływ normalizacji zmiennych na miary odległości dla pomiarów na mocnych skalach [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. J. Pociecha, Materiały z XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 18-21.04.2006), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 203. Pawełek В., Gałuszka K. [2004], Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, nr 8, Chrzanów.
 204. Pawełek В., Frodyma K., Kostrzewska J. [2007], Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w województwach w Polsce w latach 1999-2004, Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji im. Profesora Aleksandra Zeliasia zorganizowanej przez Katedrę Statystyki AE w Krakowie pod kier. prof. J. Pociechy, 24-27 kwietnia 2007 г., Zakopane.
 205. Pawełek В., Śmiech S. [2002], Propozycja miary podobieństwa w metodzie analogii przestrzenno-czasowych. Weryfikacja empiryczna, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, z. 6, Chrzanów.
 206. Pawełek В., Śmiech S. [2004], Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej [w:] Materiały konferencyjne z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, XX Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego (Osieczany, 18-21.03. 2002), Kraków.
 207. Pawełek В., Zeliaś A. [1994-1995], Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. XXXVII-XXXVIII.
 208. Pawełek В., Zeliaś A. [1995], Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigation, ^Statistics in Transition", vol. 2, nr 2.
 209. Pawełek В., Zeliaś A. [1996a], Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 475, Kraków.
 210. Pawełek В., Zeliaś A. [1996b], Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, Wrocław.
 211. Pawłowski T. [1969], Metodologiczne zagadnienia humanistyki, PWN, Warszawa.
 212. Pawłowski Z. [1973], Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa.
 213. Pawłowski Z. [1981], Elementy ekonometrii, PWN, Warszawa.
 214. Pfanzagl J. [1971], Theory of Measurement, Physical Verlag, Würzburg-Wien.
 215. Piotrowski J. [1986], Teoria pomiarów, PWN, Warszawa.
 216. Pluta W. [1976], Taksonomiczna procedura prowadzenia syntetycznych badań porównawczych za pomocą zmodyfikowanej miary rozwoju gospodarczego, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 217. Pluta W. [1978], Prognozowanie zjawisk ekonomicznych za pomocą zmiennej syntetycznej, "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne", nr 2.
 218. Pluta W. [1986], Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 219. Pociecha J. [1982], Kryteria oceny procedur taksonomicznych, "Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 220. Pociecha J. [1984], Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 203, Kraków.
 221. Pociecha J. [1986], Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 71, Kraków.
 222. Pociecha J. [1996], Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
 223. Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 124, Kraków.
 224. Pociecha J., Podolec В., Sokołowski A., Zając K. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 225. Podolec В., Sokołowski A. [1984], Metody badania przestrzennej zwartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 262, Wrocław.
 226. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej [2004], red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 227. Produkt krajowy brutto według województw w 2000 roku [2002], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 228. Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2001 roku [2003], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 229. Produkt krajowy brutto według wojewódz.tw i podregionów w 2002 roku [2004], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 230. Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2003 roku [2005], GUS i US w Katowicach, Katowice. Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2004 roku [2006], GUS i US w Katowicach, Katowice.
 231. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. [2005], red. M. Cieślak, wyd. 4 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 232. Rand W.M. [1971], Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods, "Journal of the American Statistical Association", nr 336.
 233. Rao CR. [1982], Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
 234. Roberts F.S. [1979], Measurement Theory, Addison-Wesley, London-Amsterdam-Ontario-Sydney-Tokyo.
 235. Rogowski W., Krysiak M. [1997], Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", nr 7-8.
 236. Rusnak Z., Siedlecki J., Siedlecka U. [1982], Metody badania ważności cech, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 215, Wrocław.
 237. Rutkowski J. [1981], Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienie kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 238. Seber G.A.F. [1984], Multivariate Observation, John Wiley and Sons, New York.
 239. Siedlecka U. [1996], Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa.
 240. Siedlecka U. [1999], Uwagi o porządkowaniu obiektów metodą rang na przykładzie porównań regionalnych [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 27-30.04.1998), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 241. Simon G.A., Simonoff J.S. [1986], Diagnostic Plots for Missing Data in Least Squares Regression, "Journal of the American Statistical Association", vol. 81.
 242. Słownik języka polskiego [w:] Złota encyklopedia PWN [2002], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 243. Sochacka-Krysiak H. [1993], Finanse lokalne, Poltext, Warszawa.
 244. Sokołowski A. [1984], Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 203, Kraków.
 245. Sokołowski A. [1992], Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 108, Kraków.
 246. Sokołowski A. [1995], Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym [w:] Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Taksonomia, z. 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków.
 247. Späth H. [1973], Algorithm: Clustering of One-Dimensional Ordered Data, "Computing", vol. 11.
 248. STATISTICA PL dla Windows, t. 3: Statystyki II [1997], StatSoft Polska, Kraków.
 249. Statystyczne metody analizy danych [1998], red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 250. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej [1998], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 251. Steczkowski J. [1970], Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, Zeszyty naukowe WSE Kraków, Seria: Rozprawy Habilitacyjne, nr 21, Kraków.
 252. Steczkowski J. [1988], Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 253. Steczkowski J. [1995], Metoda reprezentacyjna w badaniu zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa.
 254. Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, AE w Krakowie, Kraków.
 255. Strahl D. [1978], Propozycja konstrukcji miały syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 256. Strahl D. [1980], Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 158, Wrocław.
 257. Strahl D. [1990], Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 258. Strahl D. [1996], Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 259. Strahl D. [1997], Miary agregatowe w granicznym systemie referencyjnym [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Taksonomia, z. 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Katowice-Kraków-Wrocław.
 260. Strahl D., Walesiak M. [1996], Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Taksonomia, z. 3, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Wrocław-Kraków.
 261. Strahl D., Walesiak M. [1997], Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 262. Su J.C., Dębiński D.M., Jakubauskas M.E., Kindscher К. [2004], Beyond Species Richness: Community Similarity as a Measure of Cross-Taxon Congruence for Coarse-Filter Conservation, ..Conservation Biology", vol. 18, nr 1.
 263. Suchecka J. [1998], Ekonometria ochrony zdrowia, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź.
 264. Szczotka F.A. [1972], On a Method of Ordering and Clustering of Objects, "Zastosowania Matematyki", nr 13.
 265. Szmigiel С. [1976], Wskaźnik zgodności kryteriów podziału, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 266. Szmigiel C. [1981], Modyfikacja wskaźnika zgodności kryteriów podziału, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 190, Wrocław.
 267. Szulc E. [2003], Identyfikacja odstępów czasowych realizacji zależności w przestrzenno-czasowych modelach ekonometrycznych [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XXIV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 23-26.04.2002), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 268. Szulc E. [2005a], Ekonometryczne modelowanie zjawisk na podstawie danych przekrojowo-czasowych. Porównanie kilku podejść [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XXVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 20-23.04.2004), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 269. Szulc E. [2005b], Specyfikacja dynamicznego modelu z przestrzenną strukturą zależności [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe (Toruń, 6-8 września 2005 г.), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 270. Szymanowicz K, Woźniak M., Zioło Z. [1998], Diagnostyczność cech w wielowymiarowej analizie porównawczej, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych, Seria: Taksonomia, z. 5, Jelenia Góra-Łódź-Wrocław.
 271. Tadeusiewicz R. [1985], Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych, AE w Krakowie, Kraków.
 272. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 273. Tarczyński W. [1994], Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 274. Tarczyński W. [1996], Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych, "Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 275. Tarczyński W. [1997], Wykorzystanie syntetycznego miernika rozwoju do budowy efektywnego portfela papierów wartościowych [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia, z. 4, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra-Katowice-Krakó w-Wrocław.
 276. Tarczyński W. [2002], Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej, PWE, Warszawa.
 277. Teknomo K. [2005], Similarity Measurement, http://people.revoledu.com/kardi, 15.11.2005.
 278. Trybuś E. [1983], Metody wykrywania obserwacji nietypowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 246, Wrocław.
 279. Verbeek M. [1993], Missing Measurements in Econometric Models with No Auxiliary Relations, "Economics Letters", vol. 43.
 280. Walenta K. [1971], Podstawowe pojęcia teorii pomiaru [w:] Problemy socjologii matematycznej, red. J. Kozielski, PWN, Warszawa.
 281. Walesiak M. [1983a], Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 282. Walesiak M. [1983b], Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 283. Walesiak M. [1984], Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 285, Wrocław.
 284. Walesiak M. [1985], Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych, AE we Wrocławiu, praca doktorska, Wrocław (maszynopis).
 285. Walesiak M. [1988], Skale pomiaru cech (w ujęciu zważonym) a zagadnienie wyboru postaci analitycznej syntetycznych mierników rozwoju, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 447, Wrocław.
 286. Walesiak M. [1990a], Porównawcza analiza miar zgodności wyników klasyfikacji w świetle postulowanych własności, Materiały z konferencji nt. "Taksonomia - teoria i jej zastosowania", Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 287. Walesiak M. [1990b], Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 288. Walesiak M. [1993a], Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 654, Seria: Monografie i Opracowania, nr 101, Wrocław.
 289. Walesiak M. [1993b], Strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 290. Walesiak M. [1993c], Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 291. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
 292. Walesiak M. [1999], Distance Measure for Ordinal Data, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (8).
 293. Walesiak M. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 294. Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. 2 rozszerz., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wroclaw.
 295. Weife A. [2003], Ekonometria, PWE, Warszawa.
 296. Wiśniewski J.W. [1986], Korelacja i regresja w badaniach zjawisk jakościowych na tle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 297. Wiśniewski J.W. [1987], Teoria pomiaru a teoria błędów w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 298. Witkowska D. [2000], Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, wyd. 2 popr., Menadżer, Łódź.
 299. Witkowska D. [2002], Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 300. Woźniak M. [2000], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej specyfika [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 21-23.04.1999), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 301. Wydymus S. [1984a], Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 62, Kraków.
 302. Wydymus S. [1984b], Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1.
 303. Wysocki F. [1996], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, Seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.
 304. Zaborski A. [2001], Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Zając K. [1988], Zarys metod statystycznych, wyd. 4, PWE, Warszawa.
 305. Zakrzewska M. [1987], O miarach podobieństwa obiektów i cech przydatnych w psychologicznych zastosowaniach analizy skupień [w:] Wielozmienne modele statystyczne w badaniach psychologicznych, red. J. Brzeziński, PWN, Warszawa-Poznań.
 306. Zasępa R. [1972], Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.
 307. Zasępa R. [1981], Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej, SGPiS, Warszawa.
 308. Zawadzki J. [1997], Predykcja brakujących informacji dla danych sezonowych [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego (Zakopane, 23-26.04. 1996), Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 309. Zeliaś A. [1970], Ekonometryczne metody budowy prognoz., AE w Krakowie, Seria: Monografie, nr 20, Kraków.
 310. Zeliaś A. [1982], Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. XXIV.
 311. Zeliaś A. [1987], Estymacja parametrów równania regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 243, Kraków.
 312. Zeliaś A. [1988], Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4.
 313. Zeliaś A. [1994], Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 440, Kraków.
 314. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, wyd. 3 zm., PWE, Warszawa.
 315. Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 316. Zeliaś A. [2002], Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, red. T. Kufel, M. Pilatowska, UMK, Toruń.
 317. Zeliaś A., Pawełek В., Wanat S. [2002], Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
 318. Zeliaś A., Pawełek В., Wanat S. [2003], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu