BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfeifer Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych
Quality Assessment Models Illustrated Using the Example of Selected Textile Products
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2009, nr 190, 181 s., tab., rys., bibliogr. s.157-167,
Słowa kluczowe
Tekstylia, Badanie tkanin, Jakość wyrobów, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Fabrics, Fabrics research, Quality of product, Literature review, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanej pracy było opracowanie modeli służących do obiektywnej i powtarzalnej oceny jakości towarów należących do wspólnej grupy asortymentowej. Aby zrealizować cel pracy, należało sprecyzować podstawowe założenia modelu. Ujednolicono sposób wyboru cech, ustalono ich wartości graniczne, tj. mogące wystąpić wartości minimalne, optymalne i maksymalne, opracowano metodyki przekształcenia cech oraz sposobów łączenia znormalizowanych wartości cech w jedną wielkość na podstawie ustalonej i uzasadnionej formuły. W prezentowanych modelach oceny wykorzystano niektóre opracowania taksonomii oraz wielowymiarowej analizy porównawczej, co wynika z tego, że przedmiotem zainteresowania są obiekty wielocechowe.(fragment wstępu)

In this study procedures enabling an objective assessment of the quality of products belonging to a single homogenous product range are presented. Textile products and shirt and furniture fabrics are used as examples Product assessment using multiple criteria is a problem difficult to encapsulate formally and unambiguously due to the many definitions of quality. Consequently, in the first stage of the study, the most important definitions in this area were analysed in detail. The conducted research showed that, for the purposes of commodity science, most useful is a three-level selection of diagnostic features based on substantive criteria and supplemented with the results of statistical analysis. The central point of the study is a chapter devoted to standard-based and standardless assessment models. One of the more difficult problems, which remains to be resolved, is the problem of feature compensation. This consists in the fact that some of the features impact positively, and others negatively, on quality assessment. The author's proposal to use measures of the qualitative inhomogeneity of products enables various solutions to be applied here. In the study, the author proposes partial assessment dispersion, which measures the qualitative inhomogeneity of a given product. By linking overall assessment with partial assessment dispersion, it was possible to significantly limit the problem of feature compensation. The final results of the conducted research, in the form of a ranking of furniture fabrics, confirmed the main thesis of the study, namely, that it is possible to conduct an objective and repeatable assessment of products belonging to an homogenous product range.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz M. [1987], Ocena poprawności formalnej wybranych metod normalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 228, Kraków.
 2. Abrahamowicz M, Iwasiewicz A. [1983], O pewnych ograniczeniach kwalimetrii [w]: Ilościowe metody oceny jakości towarów rynkowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A. [1984a], Analiza addytywnego modelu kwalimetrycz-nego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 191, Kraków.
 4. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A. [1984b], Cząstkowe funkcje jakości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 191, Kraków.
 5. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A. [1984c], Czy mierniki syntetyczne są miarami jakości?, "Problemy Jakości", nr 3.
 6. Analiza regresji w geografii [1980], red. Z. Chojnicki, PWN, Warszawa.
 7. Bartosiewicz S. [1976], Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 84, Wrocław.
 8. Bobrowski W. [1973], Model matematyczny syntetycznego wskaźnika jakości, "Problemy Jakości", nr 4-5.
 9. Bolland A. [1934], Analiza chemicza a badawczy wskaźnik użyteczności towarów, "Przemysł Chemiczny", nr 18.
 10. Borucki W., Urbaniak M. [1996], Zdefiniować jakość, "Problemy Jakości", nr 12.
 11. Borys T. [1978], Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 12. Borys T. [1980], Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa.
 13. Borys T. [1984a], Podstawowe kontrowersje, "Problemy Jakości", nr 3.
 14. Borys T. [1984b], Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, seria: Monografie i Opracowania, nr 23, Wrocław.
 15. Borys T. [1991], Kwalimetria. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Bos A. van den [1988], Estymacja parametru [w:] Podręcznik metrologii. Podstawy teoretyczne, red. D.H. Sydenham, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 17. Bos A. van den [1995], Parametric Statistical Model - Based Measurement, "Measure-ment", 14, nr 1.
 18. Carman J.M. [2000], Patient Perceptions of Service Quality: Combining the Dimensions, "Journal of Services Marketing", vol. 14, nr 4.
 19. Carvalho F.A., Leite F.V. [1999], Attribute Importance in Service Quality: an Empirical Test of the PBZ Conjecture in Brazil, "International Journal of Service Industry Management", vol. 10, nr 5.
 20. Chochoł A. [1998], Badania destrukcji powłok emalierskich i ich wykorzystanie w ocenie jakości wyrobów emaliowanych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 133, Kraków.
 21. Chochoł A., Pfeifer S., Szakiel J. [2000], Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 3, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 22. Chojecki H. [1972], Kwalimetria, "Problemy Jakości", nr 1-2.
 23. Chojecki H. [1985], Pytania bez odpowiedzi, "Problemy Jakości", nr 4-5.
 24. Chojnicki Z. i in. [1978], Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PAN, oddział w Poznaniu, seria: Geografia, t. 2, PWN, Warszawa.
 25. Cholewicka-Goździk K. [1984], Kompleksowa ocena jakości. Metoda, przykłady, PWE, Warszawa.
 26. Cichoń M. [1978], Studium metrologii starzenia wyrobów papierniczych w aspekcie towaroznawczym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 43, Kraków.
 27. Cieślak M. [1974], Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 28. Cormack R.M. [1971], A Review of Classification, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, nr 134.
 29. Czechowski A. [1970], Propozycje uściślenia klasyfikacji wyrobów pod względem nowoczesności, "Problemy Jakości", nr 3-4.
 30. Czermiński J. i in. [1974], Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa.
 31. Deming W.E. [1982], Quality, Productivity and Competitive Position, Cambridge (Mass.).
 32. Dietl J. [1985], Marketing, PWE, Warszawa.
 33. Dittman P., Pisz Z. [1975], Metoda dynamicznego badania zróżnicowania przestrzennego zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 11.
 34. Doroszewicz S. [1996], Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie", nr 5.
 35. Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Kobylińska A. [2005], Badanie i analiza jakości wybranych produktów i opakowań, praca statutowa nr 04/S/0018/05, wykonana w Katedrze Zarządzania Jakością, SGH, Warszawa.
 36. Duda I. [1972-1973], Jakość a wartość użytkowa wyrobu, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", Łódź-Kraków.
 37. Duda I. [1974], Badania nad wartością użytkową skór futerkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 27, Kraków.
 38. Dulski S. [1974], Jakość produkcji. Planowanie i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 39. Encyklopedia ekonomiczna [1974], PWN, Warszawa.
 40. Encyklopedia powszechna [1976], PWN, Warszawa.
 41. Encyklopedia techniki. Przemysł lekki [1966], WNT, Warszawa.
 42. Ettinger van J., Sittig J. [1970], Lepsza jakość, większe efekty, WNT, Warszawa.
 43. Feigenbaum A.V. [1992], Total Quality Control, 4th ed., McGraw Hill Cooperation, New York.
 44. Gajewski A.S. [1996], Błędy pomiarów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 45. Gajewski A. [2002], Zapewnienie wiarygodności pomiarów w ocenie jakości wyrobów [w:] Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, materiały z krajowej konferencji w Radomiu w 2002 г., Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 46. Garvin DA. [1988], Managing Quality: The Strategie and Competitive Edge, The Free Press, New York.
 47. Gliwiński J. [1979], Metrologia a jakość wyrobów, TNOiK, z. 19, Bydgoszcz.
 48. Glossary of Terms Used in Quality Control (EOQC) [1976], 4th ed.
 49. Gołębiowski Т., Borowiec W. [1987], Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych [w:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 50. Gordon J.H. [2001], Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 51. Gorzelak G. [1981], Statystyczna analiza porównawcza - teoria a praktyka, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 52. Gower J.C. [1967], Multivariate Analysis and Multidimensional Geometry, "The Statistician", vol 17.
 53. Górski J., Sierpiński W. [1972], Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWE, Warszawa.
 54. Grabiński T. [1984], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków.
 55. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 56. Grabiński T, Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 57. Groocock J.M. [1988], Qualitätsverbesserung, Mc Graw Hill Book Company, Hamburg.
 58. Guter R.S,. Owczyński B.W. [1967], Matematyczne opracowanie wyników doświadczeń, PWN, Warszawa.
 59. Hamrol A. [2005], Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 60. Hamrol A., Mantura W. [2004], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 61. Helwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 62. Helwig Z. [1978], Elementy rachunku ekonomicznego, PWE, Warszawa.
 63. Helwig Z. [1995], Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
 64. Hoyle M.H. [1973], Transformations: A Introduction and a Bibligraphy, "International Statistical Review", 41.
 65. Iwasiewicz A. [1985], Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji. Systemy i procedury, PWN, Warszawa.
 66. Iwasiewicz A. [1987], Problemy niepełnej sprawności diagnostycznej w statystycznej kontroli jakości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 80, Kraków.
 67. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków.
 68. Iwasiewicz A. [2005], Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.
 69. Jasiński R. [1972], Uwagi o współczynniku korelacji, Prace Naukowe WSE we Wrocławiu, nr 33, Wrocław.
 70. Juran J.M. [1988], Quality Control Handbook, Mc Graw-Hill, New York.
 71. Juran J.M., Gryna F.M. [1974], Jakość, projektowanie, analiza, WNT, Warszawa.
 72. Karpiel Ł., Skrzypek M. [2000], Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 73. Kiliński A. [1979], Jakość, WNT, Warszawa.
 74. Kim J., Muller C.W. [1978], Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues, Sage, London.
 75. Kindlarski E. [1983], Kontrola i sterowanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 76. King B. [1967], Stepwise Clustering Procedures, "Journal for the American Statistical Association", vol. 62.
 77. Kolek Z. [2002], Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 155, Kraków.
 78. Kolman R. [1973], Ilościowe określanie jakości, PWE, Warszawa.
 79. Kolman R. [1992], Inżynieria jakości, PWN, Warszawa.
 80. Kolman R. [2003], Zastosowanie inżynierii jakości. Poradnik, Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz.
 81. Kolonko J. [1980], Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowanie w ekonomii, PWN, Warszawa.
 82. Konarzewska-Gubała E. [2006], Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 83. Korliński W. [1983], Metoda jakościowej kwantyfikacji dzianin, "Przegląd Włókienniczy", nr 5-6.
 84. Korliński W. [1989], Wskaźnik generalny jako najniższy szczegółowy wskaźnik jakości w wyrobach włókienniczych, "Przegląd Włókienniczy", nr 3.
 85. Korzeniowski A., Lupa-Kujawińska D. [1998], Jakość wyrobów nagrodzonych złotym medalem MTP [w:] Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 86. Kostrzewa A. [1974], Ekonomiczne podstawy sterowania jakością produkcji, PWN, Warszawa.
 87. Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Prentice-Hall International, Inc.
 88. Kozioł J. [2000], Jakość a towaroznawstwo [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, SGH, Warszawa.
 89. Kukuła K. [2000|, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 90. Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając К. [1991], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, Monografie i Opracowania, nr 336, SGH, Warszawa.
 91. Leja F. [1966], Geometria analityczna, PWN, Warszawa.
 92. Leja F. [1979], Rachunek różniczkowy i całkowy, t. 2, PWN, Warszawa.
 93. Leszczyński K. [1976], Teoretyczne podstawy rachunku efektywności nakładów na podnoszenie jakości produktów [w]: Postąp techniczny w procesie reprodukcji, PWE, Warszawa.
 94. Lisiecka K. [1993], Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 95. Lisiecka K. [2002], Kreowanie jakości. Uwarunkowania. Strategie. Techniki, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 96. Lwów D.S. [1975], Ekonomika jakości produkcji, PWE, Warszawa.
 97. Maleszka A. [1987], Jakość mydeł toaletowych a ich ocena [w:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 98. Mańczak K. [1976], Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa.
 99. Marcinkowska E. [1993], Symulacja procesów wymiany ciepła i wilgoci w badaniach i ocenie jakości materiałów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 116, Kraków.
 100. Marcinkowski W. [1973], Pomiar laboratoryjny odporności na ścieranie płaskich wyrobów włókienniczych [w:] Metrologia włókiennicza, t. 4, WNT, Warszawa.
 101. Marks K. [1977], Kapitał, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 102. Michałowska M. [2006], Leksykon włókienniczy, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa.
 103. Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii [1996], GUM, Warszawa.
 104. Nalepa W. [1968], Możliwości rozwoju nowych kierunków przemysłu emalierskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 19, Kraków.
 105. Nieściór A. [2000], Bieguny pojenia jakości - Arystoteles i ujecie procesowe, "Problemy Jakości", nr 3.
 106. Nowa encyklopedia powszechna [1997], PWN, Warszawa.
 107. Nowak E. [1984], Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 108. Oakland J.S. [1992], Total Quality Managment, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford.
 109. Obora H. [2000], QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 534, Kraków.
 110. Ostrowski Z. [1968], O jakości - konstruktywnie, "Problemy Jakości i Miar", nr 1.
 111. Ożarek G. [2004], Korzenie jakości, "Problemy Jakości", nr 5.
 112. Perkal J. [1953], O wskaźnikach antropologicznych, "Przegląd Antropologiczny", vol. 19.
 113. Pfanzgl J. (in cooperation with V. Baumann and H. Huber) [1971], Theory of Measurement, Physica Verlag, Würzburg-Wien.
 114. Pfeifer S. [2000], Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego, praca wykonana w ramach badań statutowych, umowa nr 87/KTP/3/2000/S, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, maszynopis.
 115. Pfeifer S. [2001], Numerical Designation of the Quality in the Example of the Textile [w:] Commodity Science in Global Quality Perspective, 13th 1GWT Symposium, Maribior.
 116. Pfeifer S. [2002a], Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products, Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznan.
 117. Pfeifer S. [2002b], Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 599, Kraków.
 118. Pfeifer S. [2003], Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 630, Kraków.
 119. Pfeifer S. [2004], Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1.
 120. Pfeifer S. [2005a], Addytywne modele oceny wyrobów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 685, Kraków.
 121. Pfeifer S. [2005b], An Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods [w:] Current Trends in Commodity Science, Proceedings of the 8th International IGWT Conference, Poznań 2005, vol. 1, The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań.
 122. Pfeifer S. [2006], An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods [w:] Global Safety of Commodity and Environment: Quality of Life, Proceedings of the 15th IGWT Symposium, vol. 1, Kijów.
 123. Pfeifer S. [2007a], Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych [w:] Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, monografia z cyklu Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jakości, red. S. Doroszewicz i A. Kobylińska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 124. Pfeifer S. [2007b], Ekspertyza tkanin meblowych szenilowych, opracowanie dla Sądu Grodzkiego w Wadowicach, sygn. akt VII С 62/06, Wadowice.
 125. Pietras S. [1968], Niektóre aspekty ekonomiczne oceny jakości wyrobów, "Problemy Jakości i Miar", nr 1.
 126. Pietras S. [1981], O jakości wyrobów. Ustalenie wymagań: Kryteria oceny, Wydawnictwa Normalizacyjne, Warszawa.
 127. Piotrowski J. [1986], Teoria pomiarów, PWN, Warszawa.
 128. Pluta W. [1977], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa.
 129. Pociecha J. [1996], Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
 130. Pociecha J. [1997], Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, red. T. Wawak, IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 131. Podręcznik zarządzania jakością [2002], red. D. Lock, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 132. Poradnik inżyniera. Włókiennictwo [1988], t. 1 i 2, WNT, Warszawa.
 133. Rutkowski J. L1981], Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienie kwanty-fikacji, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 134. Rydzewska D. [1973], Barwa i połysk wyrobów włókienniczych i ich pomiar [w:] Metrologia włókiennicza, t. 4, WNT, Warszawa.
 135. Skrzypek E. [1993], Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, PTE, Lublin.
 136. Skrzypek E. [1996], Quality Systems as a Tool of TQM [w:] Quality European integration, Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań.
 137. Skrzypek E. [1997], Ocena jakości przez pryzmat kosztów jakości - aspekty praktyczne [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, red. T. Wawak, IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 138. Skrzypek E. [2000], Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością w przedsiębiorstwie [w:] Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jakości, I Ogólnopolska Konferencja Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jakości, SGH, 15 grudnia 2000 г., materiały konferencyjne, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 139. Skrzypek M. [1966], Próby definiowania pojęcia "jakości", Towaroznawstwo.
 140. Skrzypek M. [1969], Problemy optymalizacji jakości towarów, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 18, Kraków.
 141. Słownik jakości [1980], red. H. Chojecki, L. Wasilewski, WNT, Warszawa.
 142. Słownik pojeść towaroznawczych [1994], red. I. Duda, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 143. Sobieraj L, Pułaczewska A., Wawrzaszek Z. [1966], Metoda doświadczalnego użytkowania i kompleksowej oceny wartości użytkowej wyrobów odzieżowych z tkanin i dzianin, Prace Instytutu Włókiennictwa, seria B, z. 11, Łódź.
 144. Sokołowski A. [1984], Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 203, Kraków.
 145. Sokołowski A. [1992], Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 108, Kraków.
 146. Sokołowski A., Sagan A. [2004], Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html, StatSoft. Inc.
 147. Stanisz A. [2007], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 148. Steczkowski J. [1990], Reprezentacyjne badania jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 149. Stolarek В., Wojciechowska U. [1977], Przesłanki stymulowania jakości produkcji przemysłowej w krajach socjalistycznych, "Gospodarka Planowa", nr 10.
 150. Strahl D. [1978], Propozycje konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 151. Szczepanik R. [1968], Kwantyfikacja w sterowaniu jakością procesów technologicznych i produktów, "Problemy Jakości i Miar", nr 1.
 152. Szosland J. [1979], Podstawy budowy i technologii tkanin, WNT, Warszawa.
 153. Szosland J. [1999], Identification of Structure of Inter-thread Channels in Models of Woven Fabrics, "Fibres & Textiles", nr 2.
 154. Szosland J., Wiwała M. [2000], Modelowanie użytkowych, mechanicznych własności tkanin, "Przegląd Włókienniczy", nr 10.
 155. Szücs E. [1977], Modelowanie matematyczne w fizyce i technice, WNT, Warszawa.
 156. Szydłowski H. [2000], Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów, "Postępy Fizyki", 51, z. 2.
 157. Szydłowski H. [1980], Podstawy statystyki matematycznej [w:] Teoria pomiarów, red. tenże, PWN, Warszawa.
 158. Szymczak J. [1988], Leksykon podstawowych pojąć z zakresu jakości wyrobu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 159. Szymczak J. [1992], Wyróżniki użytkowe dóbr konsumpcyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 160. Tabachinik B.G., Fidell L. [1996], Using Multivariate Statistic, 3rd ed, Happer & Row, New York.
 161. Tabor J. [1973], Some Remarks on Distanse in Natural Sciences, "Zastosowania Matematyki", nr 3.
 162. Taguchi G., Chowdhury S., Wu Yuin [2005], Taguchi's Quality Engineering Handbook, Wiley, Michigan.
 163. Taylor J.R. 11999], Wstejp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa.
 164. Taylor S.A. [1995], Service Quality and Consumer Attitudes: Reconcling Theory and Measurement [w:] Advances in Services Marketing and Management, eds. TA. Swartz, D.E. Bowen, S.W. Brown, vol. 4, JAI Press, Greenwich, CT.
 165. Thurstone L.L. [1947], Multiple Factor Analysis, University of Chicago Press, Chicago.
 166. Tomaszewski A. [1968], Problemy ilościowej oceny jakości, "Problemy Jakości i Miar", nr 1.
 167. Turzeniecka D. [1998], Podstawowe zagadnienia oceny niepewności, "Pomiary - Automatyka - Kontrola", nr 9.
 168. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
 169. Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 170. Walesiak M., Jajuga K. [2008], Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 171. Wawak S. [2006], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, wyd. 2, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 172. Wawrzaszek Z. [1965], Badanie użytkowe wyrobów włókienniczych, "Przegląd Włókienniczy", nr 19.
 173. Wesołowski W.J. [1975], Programowanie nowej techniki, PWN, Warszawa.
 174. Wieras К. [2004], Wytrzymałość wyrobów włókienniczych na rozdzieranie, "Przegląd Włókienniczy", nr 1.
 175. Więźlak W. [1966], Odzieżownictwo - tendencje rozwoju produktu i produkcji, "Przegląd Włókienniczy", nr 20.
 176. Więźlak W. [1966], O metodyce badania odzieży na drodze doświadczalnego użytkowania, "Przegląd Włókienniczy", nr 20.
 177. Wishart D. [1969], Mode Analysis: A Generalisation of Nearest Neighbour which Reduce a Chaining Effects [w:] Numerical Taxonomy, Academic Press, New York.
 178. Witkowska В., Frydrych I. [2003], Wyroby odzieżowe - statyczne metody pomiaru wytrzymałości na rozdzieranie, "Przegląd Włókienniczy", nr 6.
 179. Witkowska В., Witczak B. [2003], Odporność na ścieranie tkanin meblowych z udziałem przędź szenilowych w zależności od parametrów technologicznych przędzy szenilowej i tkaniny, "Przegląd Włókienniczy", nr 7.
 180. Włodarczyk W. [1988], Metoda punktowa w ocenie jakości opakowań jednostkowych [w:] Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, materiały konferencyjne, Trzemeśnia.
 181. Wydymus S. [1984], Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 62, Kraków.
 182. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik [1999], GUM.
 183. Zakrzewska M. [1994], Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 184. Zalewski R.I. [1988], Zastosowanie analizy czynnikowej w naukach towaroznawczych [w:] Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia.
 185. Zalewski R.I. [1990], Application of Principal Component Analysis in Organie Chemistry, Progr. Phys. Org. Chem., nr 18.
 186. Zalewski R.I. [1998], Metrologia techniczna - konfrontacja czy współpraca z metrologią konsumencką, "Problemy Jakości", nr 2.
 187. Zalewski R.I. [2000], Aktualne trendy w nauce o jakości, "Problemy Jakości", nr 4.
 188. Zalewski R.I. [2004], Towaroznawstwo nauką przyszłości, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1.
 189. Zalewski R.I. [2005], Factors Affecting Demand of Nations for ISO Management Systems. Part 2. Multivariate Approach to Economic Data and Managerial Practices [w:] Current Trend of Commodity Science, Proceedings of the 8th Inernational Commodity Science IGWT Conference, The Poznan University of Economics Publishing House, Poznan.
 190. Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 [2005], red. Т. Sikora, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Zarządzanie produktem [2003], red. B. Sojkin, PWE, Warszawa.
 191. Zbierzchowska A. [2000], Ocena jakości opakowań mleka spożywczego [w:] Ogólnopolska Konferencja Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jakości, materiały konferencyjne, SGH, Warszawa.
 192. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
 193. Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 194. Żurek W. [1970], Generalne wskaźniki jakości w zastosowaniu do oceny wyrobów włókienniczych, "Problemy Jakości", nr 1.
 195. Żurek W. [1974], Analiza metod oceny maszyn dziewiarskich i ich aplikacja do szydełka-rek cylindrycznych, "Przegląd Włókienniczy", nr 5.
 196. Żurek W. [2004], Analiza metod oceny pillingu, "Przegląd Włókienniczy", nr 6.
 197. Żyliński T. [1967], Metrologia włókiennicza, t. 1, WPLiS, Warszawa.
 198. Żyliński T. [1969], Metrologia włókiennicza, t. 3, WNT, Warszawa.
 199. Akty prawne i dokumenty
 200. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. nr 229, poz. 2275,2003.
 201. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych, Dz.U. nr 81, poz. 743, 2004.
 202. PN-71/P-04620. Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wydłużenia trwałego.
 203. PN-72/P-04734. Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie wodochłonności. PN-84/P-82010.05. Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin pieluszkowych.
 204. PN-84/P-82010.06. Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin poszewkowych, poszwowych i prze- ścieradłowych.
 205. PN-85/P-82010.10. Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin ubraniowych.
 206. PN-85/P-82010.11. Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin i przędzin sukienkowych.
 207. PN-89/P-82010.01. Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dotyczące tkanin koszulowych, piżamowych, batystów bieliznianych i flanel.
 208. PN-91/P-04923. Tekstylia. Wyznaczanie odporności wybarwień na rozpuszczalniki organiczne.
 209. PN-91/P-82260. Tekstylia. Tkaniny meblowe. Wspólne wymagania użytkowe.
 210. PN-93/P-04979. Tekstylia. Płaskie wyroby włókiennicze. Wyznaczanie odporności na ścieranie na przyrządzie Weartester.
 211. PN-EN 12751:2001. Tekstylia. Pobieranie próbek włókien, nitek i wyrobów płaskich do badań.
 212. PN-EN 25077:1998. Tekstylia. Wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu i suszeniu.
 213. PN-EN ISO 105-X-12:1999. Tekstylia. Badania odporności wybarwień. Odporność wybarwień na tarcie.
 214. PN-EN ISO 12945-1:2002. Tekstylia. Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część 1: Skrzynkowa metoda badania pillingu.
 215. PN-EN ISO 12947-1 do 12947-4:2000. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a.
 216. PN-EN ISO 13934-1:2002. Tekstylia. Właściwości płaskich wyrobów przy rozciąganiu. Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska.
 217. PN-EN ISO 13937-2:2002. Tekstylia. Metody badania rozdzierania płaskich wyrobów. Część 2: Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie spodni (metoda pojedynczego rozdzierania).
 218. PN-EN ISO 5084:1999. Tekstylia. Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych.
 219. PN-EN ISO 9000: 2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 220. PN-ISO 3801:1993. Tekstylia. Tkaniny. Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej.
 221. PN-ISO 8402. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia, PKN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu