BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biskupska Kamilla
Tytuł
Puste półki, czyli językowy obraz lat osiemdziesiątych XX wieku w dyskursie współczesnych trzydziestolatków
Empty Shelves or Linguistic Image of the 1980's in the Contemporary Thirty-Year-Olds' Discourse
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 268-280, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Socjalizm, Mentalność, Badania naukowe
Socialism, Mentality, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka na podstawie przeprowadzonych badań próbowała odpowiedzieć na pytanie, które elementy socjalistycznej przeszłości tkwią w pamięci trzydziestolatków. Badaniem objęto osoby urodzone w latach 70-siatych, natomiast materiał badawczy stanowiły wywiady przeprowadzone w latach 2003-2005. Najczęściej pojawiającymi się wyrażeniami były: puste półki oraz ocet. Wyjaśniono także pojęcie dyskursu i analizy dyskursu.

In this article, the author ponders connection between discourse, ideology, and collective memory. The article contains also part of the author's research on Polish contemporary thirty-year-olds' discourse. The methodology of the example of data analysis is based on the Discourse Analysis Theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benveniste E., Struktura języka i struktura społeczna, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980.
 2. Billig M., Collective Memory, Ideology and the British Royal Family, [w:] Collective Remembering {Inquiries in Social Construction Series), red. D. Middleton, D. Edwards D., Sage, London 1990.
 3. Blommaert J., Orthopraxy, Writing and Identity. Shaping Lives through Borrowed Genres in Congo, [w:] Re/Reading the Past. Critical and Functional Perspectives on Time and Value, red. J.R. Martin, R. Wodak, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia 2003.
 4. Bralczyk J., O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.
 5. Coffin С., Reconstruals of the Past - Settlement or Invasioni, [w:] Re/Reading the Past. Critical and Functional Perspectives on Time And Value, red. J.R. Martin, R. Wodak, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelfia 2003.
 6. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Fairclough N., Wodak R., Critical Discourse Analysis, [w:] Discourse as Social Interaction, red. T.A. van Dijk, Sage, London 1997.
 9. Florescano E., Od historii - pomnika władzy do historii wyjaśniającej, [w:] Po co nam historia? red. T. Łepkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 10. Głowiński M., Końcówka (czerwiec 1985-styczeń 1989), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 11. Głowiński M., Peereliada. Komentarze do 1976-1981, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
 12. Grabski A.F., Historia a edukacja polityczna (1994). Interpretacja dziejów narodowych dla średniej szkoły galicyjskiej w okresie dominacji "stańczyków", [w:] Studia nad świadomością Polaków, red. J. Topolski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1994.
 13. Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
 14. Grzymała-Kazłowska A., Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, "Kultura i Społeczeństwo" 2004 nr 1.
 15. Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa 1969.
 16. Harris Z., Założenia metodologiczne językoznawstwa strukturalnego, [w:] Językoznawstwo strukturalne, red. H. Kurkowska, A. Weinsberg, PWN, Warszawa 1979.
 17. Jastrząb M., Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności w artykuły powszechnego użytku. Lata 1945-1956, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 18. Kamińska- Szmaj I., Słowa na wolności, Europa, Wrocław 2001.
 19. Kudra В., Kudra A., Gry intertekstualne na przykładzie telewizyjnego programu satyrycznego "Ale plama!" [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 20. Kwiatkowski P.T., PRL w pamięci społeczeństwa polskiego, [w:] Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2005.
 21. Labocha J., Tekst, wypowiedź, dyskurs, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996.
 22. Libera M., Kategoria performatywności we współczesnej socjologii pamięci, [w:] Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2005.
 23. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 24. Majewska M., Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Universitas, Kraków 2005.
 25. Maliszewska A., Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 26. Malmkjaer K., The Linguistic Encyclopedia, Routledge, New York 1995.
 27. Marody M., Wprowadzenie, [w:] Miedzy rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 28. Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975.
 29. Menz F., The Language of the Past. On the Re-Construction of a Collective History Through Individual Stories, [w:] Re/reading the Past. Critical and Functional Perspectives on Time and Value, red. J.R. Martin, R. Wodak, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelfia 2003.
 30. Middleton D., Edwards D., Introduction, [w:] Collective Remembering (Inquiries in Social Construction Series), red. D. Middleton, D. Edwards, Sage, London 1990.
 31. Ożóg K., Współczesne teksty z kampanii wyborczych - mieszanka stylowa, [w:] Współczesne analizy dyskursu, red. M. Krauz, S.Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
 32. Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.
 33. Piekot T., Prywatny i publiczny punkt widzenia w dyskursie wiadomości dziennikarskich, [w:] Punkt widzenia w tekście i dyskursie, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 34. Potter J., Representating Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction, Sage, London 1996.
 35. Rewers I., Teoria dyskursu i ich znaczenie dla badań nad literaturą, "Kultura i Społeczeństwo" 1995 nr 1.
 36. Schwartz В., Recontruction of Abraham Lincoln, [w:] Collective Remembering (Inquiries in Social Construction Serie), red. D. Middleton, D. Edwards, Sage, London 1990.
 37. Strzyczkowski K., Pamięć zbiorowa jako ramy dyskursu publicznego, [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.
 38. Szacka В., Przeszłość jako wymiar czasu, [w:] Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2005.
 39. Szpociński A., Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, [w:] Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2005.
 40. Sztompka P., Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, "Przegląd Socjologiczny" 2000 nr 1-2.
 41. Tischner J., W kręgu stosowanej wyobraźni, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1997.
 42. Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.
 43. Trutkowski C., Wybór czy konieczność - o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, "Kultura i Społeczeństwo" 2004 nr 1.
 44. Trzebiński J., Drogosz M., Historie, które kształtują nasze życie: o konsekwencjach proaktywnych i defensywnych autonarracji, [w:] Jak Polacy wygrywają. Jak Polacy przegrywają, red. M. Drogosz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 45. Weiss G., Wodak R., Introduction: Theory Interdisciplinary and Critical Discourse Analysis, [w:] Critical Discourse Analysis. Theory and Interdisciplinary, red. G. Weiss, R. Wodak, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 46. Wolny-Preirs M., Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 47. Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K., Maty słownik terminów teorii tekstu, Rytm, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu