BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowrońska Agnieszka
Tytuł
Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 187), 2009, nr 40, 257 s., rys., tab., bibliogr. s.230-241
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Logistyka, Logistyka w gospodarce, Zarządzanie logistyczne, Polityka państwowa, Analiza porównawcza, Przegląd literatury
Sustainable development, Logistics, Logistic in business, Logistic management, State policy, Comparative analysis, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano paradygmat zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na genezę koncepcji, cele, zasady i płaszczyzny zrównoważenia rozwoju. Przedstawiono logistykę jako narzędzie zwiększające konkurencyjność i ułatwiające równoważenie rozwoju. Omówiono pojęcie, ewolucję, zasady, cele, rodzaje, podmioty i instrumenty polityki logistycznej, jak również jej miejsce w systemie polityk gospodarczych. Scharakteryzowano założenia polityki logistycznej i jej koncepcje, które powstały na przełomie XX i XXI wieku w Japonii, Chinach, Hongkongu, Tajlandii, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Związku Miast Bałtyckich. Dokonano także programowania polityki logistycznej w kontekście zrównoważonego rozwoju.

A paradigm of the sustainable development was expressed, with special emphasis put on the genesis of the idea, aims, principles and facets of development balancing. Logistics was described as the tool increasing the competitiveness and facilitating development balancing. The notion, evolution, principles, aims, kinds, subjects and policy instruments of logistic policy were presented, as well as its place in the system of economic policies. Assumptions of the logistic policy and its conceptions, which began at the turn of 20th century in Japan, China, Hong Kong, Thailand, Australia, Great Britain and Union of the Baltic Cities were characterized. The logistic policy programming in the context of the sustainable development was also shown. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 2. Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, The MIT Press Cambridge, Hass 1998.
 3. Amos P., Responding to Global Logistics Trends with a National Logistics Strategy, Transport Advisor, World Bank, Washington DC, Bangkok, January 2007.
 4. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 1998.
 5. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002.
 6. Banse G., Kiepas A., Zrównoważony rozwój: od naukowego badania do politycznej strategii, Sigma, Berlin 2005.
 7. Bańka A., Behawioralne podstawy projektowania architektonicznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1984.
 8. Bańka A., Psychologiczna struktura projektowania środowiska. Studium przestrzeni architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1985.
 9. Baraniecka A., Rodawski B., Skowrońska A., Logistyka - ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 10. Barcik A., Barcik R. (red.), Rozwój lokalny i regionalny, t. 1, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.
 11. Bartolomeo M., Environmental Performance Indicators in Industry, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano 1995.
 12. Becla A., Czaja S., Sposoby traktowania przestrzeni w teorii ekonomii, [w:] T. Laguna (red.), Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 13. Beamon B., Supply chain design and analysis: Model and methods, "International Journal of Production Economics" 1998, no 55.
 14. Bechmann G., Grunwald A., Experimentelle Politik und die Rolle der Wissenschaft in der Umsetzung von Nachhaltigkeit, w: K.W. Brand (red.), Politik der Nachhaltigkeit. Voraussetzungen, Probleme, Chancen - eine kritische Diskussion, Sigma, Berlin 2002.
 15. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 16. Bellman R., Zadeh L., Decision-making in a fuzzy environment, "Management Sciences" 1970, no 4.
 17. Bennet M., James P., Sustainable Measures: Evaluating and Reporting of Environmental and Social Performance, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield 1999.
 18. Berger P.L., Luckman T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.
 19. Bergquist W., Building Strategic Relationships: How to Extend Your Organization's Reach Through Partnerships, Alliances and Joint Ventures, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 20. Betchel Ch., Jayarm J., Supply Chain Management: A strategic perspective, "The International Journal of Logistics Management" 1997, no 1.
 21. Blaik P., Logistyka - koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999.
 22. Boehlke J., Polaszkiewicz B. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 23. Boj arski W., Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem dóbr przyrody, [w:] Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Ossolineum, Wrocław 1988.
 24. Borys T, Dekalog ekorozwoju, [w:] Lokalna Agenda 21, czyli gminny program ekorozwoju. T. 2, Jelenia Góra-Wrocław 1996.
 25. Borys T, Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach banku danych regionalnych na poziomie kraju. Synteza raportu, FK-ROE, Jelenia Góra-Warszawa 2004.
 26. Borys T., Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Czaja (red.), Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, Wydawnictwo IBiS, Wrocław 2005.
 27. Borys T., Teoretyczne aspekty konstruowania wskaźników ekorozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Sterowanie ekorozwojem. Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 28. Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 29. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem - Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 30. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 31. Bouder E, Governance for Sustainable Development in Canada, OECD, Paris 2001.
 32. Bovet D., Martha J., Value Nets. Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits, John Wiley & Sons, New York 2000.
 33. Boyson S., Logistics and Extended Enterprise, John Wiley & Sons, New York 1999.
 34. Brand K.W. (red.), Politik der Nachhaltigkeit. Voraussetzungen, Probleme, Chancen - eine kritische Diskussion, Sigma, Berlin 2002.
 35. Brdulak H., Gołębiowski T., Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 36. Brdulak H., Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, "Logistyka" 2003, nr 2.
 37. Bretzka W.R., Efficient Consumer Response (ECR). Eine Zwischenbilanz aus logistischer Sicht, Euroforum Konferenz "Efficient Consumer Response in Deutschland", Bad Hamburg 1998.
 38. Brown L.R., Jutro może być za późno, PWE, Warszawa 1982.
 39. Brown L.R., Gospodarka ekologiczna na miarę ziemi, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 40. Burchard-Dziubińska M., Przyrodnicze aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] M. Czyż (red.), Wybrane aspekt}' równoważenia rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 41. Caplan K., Partnerships Matters: Current Issues in Cross-Sector Collaboration. The Purist's Partnership: Debunking the Terminology' of Partnerships, Copenhagen Institute, Copenhagen 2000.
 42. Chaberek M., Integracyjna funkcja centrów logistycznych. "Spedycja i Transport" 2000, nr 7.
 43. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 44. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Drelów 2000.
 45. Ciesielski M. (red.), Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 46. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 47. Ciesielski M., Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw. Materiały konferencyjne - Logistics''98. ILiM, PTL, Poznań 1998.
 48. Cost and Benefit of Enlaigment study for Phare MCTP, Halcrow/NEI, 1999.
 49. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 50. Czaja S. (red.), Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, Wydawnictwo IBiS, Wrocław 2005.
 51. Czerny M., Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 52. Człowiek i jego środowisko, Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta z dnia 26 maja 1969.
 53. Czyż M. (red.), Wybrane aspekty równoważenia rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 54. Daly H., Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston 1996.
 55. Daly H., Towards a Steady State Economy, Freeman, San Francisco 1973.
 56. Davis P., Public-private partnerships: Improving urban life, The Academy of Political Science. Proceedings of the Academy of Political Science 1986, no 2, vol. 36.
 57. Deklaracja i Program Działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego. Kopenhaga, 6-12 marca 1995, IPiSS, Warszawa 1997.
 58. Deklaracja konferencji sztokholmskiej ONZ, Ośrodek Informacji Centralnej CINTE, Warszawa 1972.
 59. Developing an action plan for environmental technology. Communication from the Commission, Commission of the European Communities COM(2003) 131, final, Brussels 2003.
 60. Dietz F.J., Simonis U.E., van der Straaten J., Introduction: The concept of sustainable development, [w:] F.J. Dietz, U.E. Simonis, J. van der Straaten (red.), Sustainability and Environmental Policy: Restraints and Advances, Sigma, Berlin 1992.
 61. Dietz F. J., van der Straaten J., The Sustainable Development and the Necessary Integration of Ecological Insights into Economic Theory, [w:] F.J. Dietz, U.E. Simonis, J. van der Straaten (red.), Sustainability and Environmental Policy: Restraints and Advances, Sigma, Berlin 1992.
 62. Diwan R.K., Livingston D., Alternative Development Strategies and Appropriate Technology, Pergamon Press, New York 1979.
 63. Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 64. Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro, 3-12 czerwca 1992, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1998.
 65. Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2001.
 66. Drzazga D., Interaktywny model proekologicznego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 67. Drzazga D., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju. Wnioski i rekomendacje dla władz rządowych i samorządowych, [w:] T. Markowski (red.), Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, zeszyt 225, Warszawa 2006.
 68. Dyduch J., Instrumenty regionalnej polityki ekologicznej, [w:] M. Czyż (red.), Wybrane aspekty równoważenia rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 69. Easterly W.R., The Elusive Quest for Growth: Economists Adventures and Misadventures in the Tropics, MIT Press, Cambridge 2001.
 70. Ejdys J., Metoda oceny wyników działalności środowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
 71. Ekonomia, etyka, ekologia. Raport społeczny Schenkera 2004/2005, Schenker Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 72. Energy, transport and environment indicators. Date 1992-2002, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005.
 73. Energy, transport and environment indicators. Date 1990-2004, Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 74. Environmental technology for sustainable development. Report from the Commission. Commission of the European Communities COM(2002) 122, final, Brussels 2002.
 75. Elrich P., The Population Bomb: Population Control or Race to Oblivion? Ballantine Books, New York 1968.
 76. Europa w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006 COM(2006) 314, wersja ostateczna.
 77. European Union. Energy and Transport in Figures - Statistical pocketbook 2006, European Commission. Directorate General for Energy and Transport. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 78. Evaluation of the Australian Logistics Industry Strategy, Department of Transport and Regional Services, John Bowdier and Associates Pty Ltd. 2007.
 79. Fechner I., Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 80. Fernandez-Randa M., Gurrola- Gal F., Lopez-Tello E., 3CA Proven Alternative to MRP II for Optymizing Supply Chain Performance, St. Lucie Press, N.W., 2000.
 81. Fiedor B., Instrumenty ekonomiczne i rynkowe w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem - Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 82. Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 83. Fiher M.L., What is the right upply chain for your product?, "Harvard Business Review" March, April 1997.
 84. Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 85. Freight Logistics in Australia, An Agenda for Action, Industry Steering Committee of the Freight Transport Logistics Industry Action Agenda, Canberra 2002.
 86. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 87. Gaczek W.M., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 88. Gajl N., Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, PWE, Warszawa 1998.
 89. Gasser R., Walker R., Partnerships in Practice: Industry. Fresh Water and Sustainable Development. World Business Council for Sustainable Development, 1.04.2000.
 90. Geddes M., Making Public Private Partnerships Work: Building Relationships and Understanding Cultures, Gower Publishing Limited 2005.
 91. Gęsicka G., Partnerstwo jako jedna z głównych zasad polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Legnica 2007.
 92. Ghodabian A. i in., Public Private Partnerships: Policy and Experience, Palgrave Macmillan 2005.
 93. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 94. Gołembska E., Logistyka a konkurencja globalna, [w:] M. Ciesielski (red.), Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 95. Good Governance: Guiding Principles for Implementation, Australian Agency for International Development, Canberra 2000.
 96. Good Governance, International Monetary Fund, Washington 1997.
 97. Gorlach K. (red.), Socjologia wsi w Ameryce Północnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 98. Gorynia M., Podstawowe aspekty polityki przemysłowej, "Ekonomista" 1993, nr 4.
 99. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 100. Governance and Sustainable Human Development. United Nations Development Programme, UNDP 1997.
 101. Grabara J.K., Zamknięte pętle łańcuchów dostaw. Wyznaczanie zasad, [w:] M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 102. Grabowiecki R., Polski przemysł a międzynarodowe wyzwania rozwojowe, IRiSS, Warszawa 1997.
 103. Graham J., Arnos B., Plumptre T, Principles for Good Governance in the 21th Century, Policy Brief no 15, Institute on Governance, Ottawa 2003.
 104. Graves S.C., Rimooy Kan A.M.G., Zipkin PH., Logistics of Production and Investory, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam 1993.
 105. Grunwald A., Badania dla zrównoważonego rozwoju. Wyzwania dla naukowego doradztwa politycznego, [w:] G. Banse, A. Kiepas (red.), Zrównoważony rozwój: od naukowego badania do politycznej strategii, Sigma, Berlin 2005.
 106. Grunwald A., Technikgestaltung für eine nachhaltige Entwicklung. Von der Konzeption zur Umsetzung, Sigma, Berlin 2002.
 107. Grunwald A., Zwischen Praventionsnotwendigkeiten und Alarmismus: Problemwahrnehmungen in der Nachhaltigkeitsdiskussion, [w:] Kommunikation über Umweltrisiken zwischen Verharmlosung und Dramatieserung, Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden Württemberg, Stuttgart 2002.
 108. Grzegorzewska-Ramocka E., Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 10.
 109. Hausner J., Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województw, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999.
 110. Hentschel B., Krzyżaniak S.,Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
 111. Hong Kong Logistics Development Council Report, Hong Kong 2007.
 112. Jakóbik W., Dylematy polityki przemysłowej w warunkach transformacji systemowej, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 5.
 113. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 114. Janikowski R. i in., Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce w kontekście realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Planu Działania Unii Europejskiej na rzecz technologii środowiskowych. Program wykonawczy Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2005.
 115. Janikowski R., Rozwój zrównoważony czy stały?, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 2(26).
 116. Janikowski R., Wielokryterialny model decyzyjny jako narzędzie oceny oddziaływania projektowanej działalności człowieka na środowisko, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 1993.
 117. Janikowski R., Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.
 118. Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza DLJ, Warszawa 1999.
 119. Janikowski R., Zrównoważony rozwój gospodarki lokalnej, [w:] A. Barcik, R. Barcik (red.), Rozwój lokalny i regionalny, t. 1, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.
 120. Janikowski R., Zrównoważony rozwój lokalny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa-Katowice 2006.
 121. Janikowski R., Krupanek J., Skowrońska A., Technologie środowiskowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekologii" 2006, nr 6.
 122. Johnson S.P., The Earth Summit. The United Nations Conference on Environment and Development, Graham & Trotman/Martinus Nihoff, London-Dordrecht-Boston 1993.
 123. Karolczuk-Kędzierska M. (red.), Encyklopedia podręczna, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2001.
 124. Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Orgmasz, Warszawa 1997.
 125. Karpiński A., Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 126. Kauppinen T.J. i in., Elements for European logistics policy - A discussion paper, Publications of the Ministry of Transport and Communications of Finland, vol. 8, Helsinki 2006.
 127. Keys to collaboration: building effective public-private partnerships, The National Association of State Chief Information Officers (NASCIO) Corporate Leadership Council (CLC) Issue Brief, May 2006.
 128. Kieżuń W., Skuteczne zarządzanie organizacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 129. Kisielnicki J., Grabara J., Nowak J. (red.), Informatyka w gospodarce globalnej, WNT, Warszawa 2003.
 130. Kisperska-Moroń D., Elementy logistyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1992.
 131. Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 132. Klasik A. (red.), Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 133. Klasik A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.
 134. Kołodziejski J., Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 plus, Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1995.
 135. Kołodziejski J., Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Biuletyn, zeszyt 176, Warszawa 1997.
 136. Kołodziejski J., W sprawie nowego paradygmatu kształtowania polskiej przestrzeni, [w:] A. Kukliński (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn nr 178, Warszawa 1997.
 137. Kommunikation über Umweltrisiken zwischen Verharmlosung und Dramatieserung. Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden Württemberg, Stuttgart 2002.
 138. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 roku, MP nr 26, poz. 432.
 139. Kośmicki E., Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju jako podstawowe wyzwanie cywilizacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 1998, nr 2(13).
 140. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1969.
 141. Kotowicz-Jawor J., Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 142. Kozarowicz H., Skowrońska A., Polityka przemysłowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 143. Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997.
 144. Koźmiński A., Potrzebne polskie MITI, "Rzeczpospolita" 1991, nr 161.
 145. Krupanek J., Skowrońska A. (red.), Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006.
 146. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 147. Kukliński A. (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Biuletyn, zeszyt 178, Warszawa 1997.
 148. Lee W-S., City Logistics Policy and Role of the Public Sector in Seoul, "Seoul Studies" 2005, vol. 6, no 2.
 149. Lindblom C.E., The science of muddling through, "Administration Review" 1959, vol. 19.
 150. Lisiński A., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 151. Logistics Hong Kong, The Hong Kong Logistics Development Council (LOGSCOUNCIL), Hong Kong 2001.
 152. Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2006) 336, wersja ostateczna, Bruksela 2006.
 153. Lorens P., Zrównoważony rozwój a gospodarka przestrzenna, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 154. Lummus R., Vokurka R., Managing the Demand Chain through Managing the Information Flow: Capturing: Moments of Information, ..Production and Inventory Management Journal" 1999, no 1.
 155. Laguna T. (red.), Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 156. Machulska D., Dylematy polskiej polityki regionalnej, [w:] J. Stacewicz (red.), Problemy ekonomii i polityki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 157. Marciniak S., Transformacja systemowa a zmiany strukturalne, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.
 158. Markowski K., Rola państwa w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1992.
 159. Markowski T. (red.), Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, zeszyt 225, Warszawa 2006.
 160. Markowski T., Kot J., Ekonomiczne i finansowe instrumentarium polityki przestrzennej, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 12.
 161. McHale J., Człowiek i środowisko, PWN, Warszawa 1975.
 162. McMichael Ph., Globalizacja: mity i realia, [w:] K. Gorlach (red.), Socjologia wsi w Ameryce Północnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 163. Meadows D.H. i in., Granice wzrostu, KiW, Warszawa 1973.
 164. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Beyond the Limits Global Collapse or a Sustainable Future, Earthson, London 1993.
 165. Mendyk E., Teoria a praktyka polskich centrów logistycznych, "Logistyka" 2001, nr 5.
 166. Mesarowić M., Pestel E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWN, Warszawa 1977.
 167. Michaliszyn B., Janikowski R., Przyczynek do zrównoważonej konsumpcji, "Człowiek i Przyroda" 1997, nr 6.
 168. Michnowski L., Czy regres Człowieczeństwa?, LTNK, Warszawa 1999.
 169. Mindur L., Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
 170. Mishan E., Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa 1986.
 171. Mlodawska J., Rodzaje "administrative guidance", "Życie Gospodarcze" 1991, nr 20.
 172. Monden Y., Toyota Production System. An Integrated Approach to just-in-time, Institute of Industrial Engineers, Norcross (Georgia) 1993.
 173. Muńko A., Zakres i środki skutecznego manewru polskiej polityki przemysłowej w procesie integracji z UE, "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 6.
 174. Myrdal G., Przeciw nadzy na świecie, PIW, Warszawa 1975.
 175. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 176. Nordas H.K., Pinali E., Grosso M.G., Logistics and Time as a Trade Barrier, OECD Trade Policy Working Paper 2006 No. 35.
 177. North-South. A programme for survival, Raport Niezależnej Komisji ds. Rozwoju Międzynarodowego, IBWPK, Warszawa 1980.
 178. Norton W.W. (red.), Vital Sigus 2000, New York 2000.
 179. Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 180. Obłój K, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 181. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 roku o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, MP nr 26, poz. 432.
 182. Odum E., Podstawy ekologii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1963.
 183. OECD Core Set of Indicators for Environmental Performace Reviews, OECD, Paris 1993.
 184. Ojala L., Andersson D., Naula T, Logistics Value Chain, Memedovic Global Production Networks, UNIDO 2006.
 185. Olaczek R., Słownik szkolny - ochrona przyrody i środowiska, WSiP, Warszawa 1999.
 186. Opinia w sprawie europejskiej polityki w dziedzinie logistyki. Opinia rozpoznawcza, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny TEN/240, Bruksela 15.02.2007.
 187. Orio G., Stahel W.R., The Limits to Certainly Faicing Risk in the New Service Economy, Dordrecht/Boston Kluwer Academic 1998.
 188. Ostoj I., Unger P., Ekonomiczne i prawne aspekty spójności instrumentów polityki makroekonomicznej z rynkiem, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z.1.
 189. Our Common Future, World Commission on Environment and Development, University Press, Oxford 1987.
 190. Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1994.
 191. Panorama of transport. Eurostat - Statistical Books, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 192. Pearce D., Barbier E., Markandya A., Sustaianble Development Economics and the Environment in the Third World, Aldershot, New York 1990.
 193. Pearce D., Markandya A., Barbier E., Blueprint for a Green Economy, Earthscan, London 1989.
 194. Pearce D., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, Harvest Whetsheat, New York 1990.
 195. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.
 196. Pfohl H.Ch., Logistiksysteme Betriehswwirtschaftliche Grundlagen, Springer Verlag, Berlin 1990.
 197. Picht G., Odwaga utopii, PIW, Warszawa 1981.
 198. Piontek F., Człowiek i jego miejsce w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
 199. Piontek F., Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, "Problemy Ekologii" 2003, nr 1.
 200. Platje J., Slodczyk J., Filho W.L. (red.), Current issues of sustainable development - priorities and trends, "Economic and Environmental Studies" 2006, no 8.
 201. Podlasiak Z., Cele i narzędzia polityki przemysłowej w doświadczeniach krajów wysoko rozwiniętych, [w:] Pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych, MPiH, Warszawa 1995.
 202. PN - ENISO 14031: 2002 Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne PKN, Warszawa 2002.
 203. Policy mix for innovation in Poland - key issues and recommendations, OECD, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 204. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 27.06.2005.
 205. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów RP - druk sejmowy nr 2133, Warszawa 2000.
 206. Pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych, MPiH, Warszawa 1995.
 207. Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem. Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 208. Poskrobko B., Bukowska J., Ejdys J., Sidorczuk E., Propozycje modyfikacji wybranych instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 6.
 209. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 roku Prawo ochrony środowiska, DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 210. Projekt sprawozdania w sprawie logistyki transportu towarowego w Europie - klucza do zrównoważonej mobilności, Komisja Transportu i Turystyki (2228/2006(INI)) wersja tymczasowa, Bruksela 2006.
 211. Raport Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 2005.
 212. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju: Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991.
 213. Restraints and Advances, Sigma, Berlin 1992.
 214. Rethinking transport policy for more choice and sustainability in the European Union, Environment Logistics, EuroCommerce, Brussels, Policy Paper, October 2005.
 215. Review of Sustainable Development Strategy - Renewed Strategy, Council of the European Union 10117/06, Brussels 9.06.2006.
 216. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie utworzenia euro - śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu, 2006/2173(INI).
 217. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii tematycznej dotyczącej środowiska miejskiego, 2006/2061 (INI).
 218. Robinson J.A., Acemoglu D., The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, National Bureau of Economic Research Working Paper 7771, Washington DC 2000.
 219. Rodman D.M., Environmental tax shifs multiplying, [w:] W.W. Norton (red.), Vital Sigus 2000, New York 2000.
 220. Rodrigues A., Bowersox D., Calantone R., "Journal of Business Logistics" 2005, vol. 26, no 2.
 221. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 222. Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw - doświadczenia globalne i polskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 223. Sachs I., Strategie transformacji u progu XXI wieku, PTWzKR, CEFFIC, Warszawa 1993.
 224. Sachs I., Trwałość społeczna a rozwój całościowy, "Ekonomia i Środowisko" 1998, nr 2.
 225. Schwärzler J., Treatment of Logistics in International Classifications, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Meeting of the Technical Subgroup of the Expert Group on International Economic and Social Classifications, New York, 7-11.10.2002.
 226. Siebert H., Economics of the Environment. Theory and Practice, Springer Verlag, Berlin 1992.
 227. Simonis U.E., How to lead world society towards sustainable development?, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1998.
 228. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 229. Skowrońska A., Społeczna odpowiedzialność w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 230. Skowrońska A., Zrównoważone łańcuchy logistyczne, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2006, nr 3.
 231. Skowrońska A., Logistics as a Tool to Sustain Development, [w:] J. Platje, J. Słodczyk, W.L. Filho (red.), Current Issues of Sustainable Development - Priorities and Trends, "Economic and Environmental Studies" 2006, no 8.
 232. Skowrońska A., Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2007, nr 1.
 233. Skowrońska A., Zrównoważony rozwój a centra logistyczne, [w:] T. Markowski (red.), Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn 225, Warszawa 2006.
 234. Skowrońska A., Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego, "Logistyka" 2007, nr 4.
 235. Skowrońska A., Rola logistyki w polityce gospodarczej państwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 6.
 236. Skowrońska A., Polityka transportowa czy polityka logistyczna?, Logistyka i Transport. Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu nr 2, Wrocław 2007.
 237. Skowrońska A., Transport policy and the situation of Polish transport before and after accession to the European Union, "Argumenta Oeconomica" 2004, no 2(16).
 238. Skowrońska A., The logistic environmental imperative as the basis for sustainability of supply chains, "Economics & Management" 2006, no 3.
 239. Skowrońska A., Krótkie czy długie łańcuchy logistyczne, czyli jak równoważyć rozwój, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2006, nr 9.
 240. Skowrońska A., Polityka logistyczna - ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby monitorowania, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2008, nr 2.
 241. Skowrońska A., Polityka logistyczna na świecie, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2007, nr 9.
 242. Skowrońska A., Technologie logistyczne jako przykład technologii środowiskowych na drodze do równoważenia rozwoju, "Logistyka" 2008, nr 1.
 243. Skowrońska A., Polityka logistyczna - ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby monitorowania, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2008, nr 2.
 244. Sobol E" Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 245. Sołtysik M. (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 246. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 247. Sołtysik M., Podstawy zarządzania logistycznego, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 1995, nr 5.
 248. Stacewicz J. (red.), Problemy ekonomii i polityki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 249. Stahel W.R., Gomringer E., Gemeinsam nutzen statt einzeln verbrauchen, Anabas Verlag, Stahel, Gomringer, 1993.
 250. Stevens G.C., Integrating the Supply Chain, "International Journal of Physical Distribution & Materials Management" 1989, nr 19.
 251. Stimulating technologies for sustainable development: An environmental technologies action plan for the European Union, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Commission of the European Communities COM(2004) 38, final, Brussels 2004.
 252. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 253. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 254. Strategiczne programowanie rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Przegląd głównych dokumentów programowych, RCSS, Warszawa 2004.
 255. Structural indicators, Communication from the Commission, Council of the European Union, Brussels 9.10.2003.
 256. Sustainable Distribution: A Strategy, Department of the Environment, Transport and the Regions, London 2006.
 257. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1997.
 258. Światowa Karta Przyrody. Ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju, Warszawa 1985.
 259. Światowa Strategia Ochrony Przyrody. Ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju, cz.1.3, 1.5, 1.8, Liga Ochrony Przyrody, IUCN - UNEP - WWF, Warszawa 1985.
 260. Takahashi H., Tsukada Y., Kono T, Reflection in the New Comprehensive Program of Logistics Policies. Reflection in Policies, Tokyo 2006.
 261. Tayur S. (red.), Quantitative Models for Supply Chain Management, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 1999.
 262. The Cocoyoc Declaration, "Development Dialogue" 1974, no 2.
 263. The Lisbon European Council - An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, 22-23.03.2000, DOC/00/7.
 264. The Millennium Development Goals Report, United Nations, New York 2005.
 265. Tinbergen J., O nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa 1978.
 266. Toffler A., Ekospazm, Czytelnik, Warszawa 1977.
 267. Tsoulfas G.T., Pappis CP, Application of environmental principles to reverse supply chains, Aegean Conference, Tinos 2001.
 268. Twaróg J., Czas przepływu materiałów w łańcuchu dostaw, "Logistyka" 1999, nr 6.
 269. Uexkull J., Saving the Planet 's Life - Support Systems: It 's time for a people council for global sustain-ability, "Dialogue and Humanism" 1994, no 4.
 270. Unger P., Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce, [w:] Państwo a rynek, Uniwersytet Śląski, Katowice 1996.
 271. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717.
 272. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006, nr 227.
 273. Voss Ch., Clutterbuck D., Just-in-time. Global Status Report, Springer Verlag, Berlin 1989.
 274. Weizsäcker E.V., Lovins A.B., Lovins L.H., Mnożnik cztery-podwójny dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Raport dla Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
 275. Weizsäcker E.V., Jesinghaus J., Ecological Tax Reform, Zed Books, London 1992.
 276. Wesołowski S., Łańcuch tworzenia wartości dodanej, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 1997, nr 3.
 277. What It's All About, Council of Logistics Management, Oak Broak 1992.
 278. Wieczorek J., Approach to developing the German Freight Transport and Logistics Master Plan, Joint German EU Presidency/European Commission Conference on Freight Logistics, Brussels, 8.05.2007.
 279. Wieloletnie strategie i programy resortowe powstałe w Polsce w latach 1999-2003, RCSS, Warszawa 2003.
 280. Williams C, Patterns in the Balance of Nature, Acad.Press, London-New York 1964.
 281. Witkowski J., Logistyka firm japońskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 282. Witkowski J., Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa, [w:] M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 283. Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 284. Wojciechowski A., Tumasz M.R., Centra logistyczne - można i tak, "Logistyka" 2002, nr 6.
 285. Wojtczak J., Kaczmarek M., Zarządzanie łańcuchem dostaw, materiały konferencyjne Logistics' 98, ILiM, PTL, Poznań 1998.
 286. Wojtowicz A., Pazdan W, Johannesburg - na żywo i co dalej? ARW, Warszawa 2003.
 287. Wspólne Działania na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia: Wspólnotowy Program Lizboński COM(2005) 330, wersja ostateczna, Lizbona, 20.07.2005.
 288. Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2006) 502, wersja ostateczna.
 289. Wysocka E. (red.), Zarządzanie gminą w teorii i praktyce, PWN, Warszawa-Poznań 1997.
 290. Wysocka E., Koziński J., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Difin, Warszawa 2000.
 291. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 292. Zaufał B., Problematyka i założenia ekorozwoju, [w:] Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji, Prace Naukowe PKE, Kraków 1986.
 293. Zarys metodyki opracowywania programów strategicznych, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2004.
 294. Ząbkiewicz A., Logika ekonomiczna a polityka gospodarcza, [w:] J. Stacewicz (red.), Problemy ekonomii i polityki rozwoju, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 295. Zerui Y., China's liberalization in trade logistics service: Lessons learned and policy implications, UNDP/ESCAP ARTNeT Trade Facilitation Research Team Meeting, Bangkok, Thailand, 15.03.2006.
 296. Zielińska-Głębocka A., Koncepcja polityki przemysłowej Unii Europejskiej i OECD, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 8-9.
 297. Zieliński J. (red.), Dajcie szansę Ziemi, KiW, Warszawa 1971.
 298. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela 2001, COM(2001)264 wersja ostateczna.
 299. Żylicz T, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 300. Materiały internetowe
 301. http://ec.europa.eu/environment/etap/roadmaps_en.htm
 302. http://hema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/sditr/sditrgro&language=en&product=sditr&scrollto=2
 303. http://magnet.undp.org/policy/default.htm
 304. http://warszawa.sarp.org.pl/new/seminaria/bariery/lad_henryk_drzewiecki.pdf
 305. http://www.bpd-waterandsanitation.org/bpd/web/d/doc 86.pdf
 306. http://www.easylogistyka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=818&Itemid=50
 307. http://www.eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/2007/grf_ces62-2007_d_pl.pdf
 308. http://www.jef.or.jp/news/com_pro.html
 309. http://www.johannesburgsummit.org
 310. http://www.nascio.org/nascioCommittees/clc/KeystoCollaboration.pdf
 311. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl
 312. http://www.psm.pl
 313. http://www.ubc.net/today/DOCS_languages/Logistyka.do
 314. http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
 315. http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=674&wid=18
 316. http://www.warszawa.sarp.org.pl/new/seminaria/bariery/lad_henryk_drzewiecki.pdf
 317. http://zielona.org/index.php?id=21,12,0,0,1,0
 318. http://www://epp.eurostat.ec.europa.eu/portaI/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_s http://www.wbcsd.org/DocRot/mfdWkt9XATA93a4g56rB/Partnership.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1689-6556
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu