BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kagan Adam
Tytuł
Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny
The Impact of Agricultural Firms on the Natural Environment. Methodical and Practical Aspects
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2009, nr 3, s. 63-84, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Środowisko przyrodnicze, Wynik finansowy
Agricultural enterprises, Natural environment, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano konstrukcję syntetycznego wskaźnika mierzącego poziom oddziaływania gospodarstwa rolniczego na środowisko naturalne. Opisano zarówno zestaw parametrów wykorzystanych do jego budowy, jak i ich specyfikę oraz sposób pomiaru. Przedstawioną metodologię wykorzystano w analizie przedsiębiorstw rolniczych powstałych z majątku Skarbu Państwa. Rozważano dwie płaszczyzny funkcjonowania badanych jednostek, a mianowicie finansową i środowiskową. Analizowano zarówno zmiany efektywności środowiskowej jako wypadkową fluktuacji cech diagnostycznych, jak i wybranych wskaźników finansowych. Określono zależności, jakie występowały pomiędzy badanymi zjawiskami, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące badanej zbiorowości. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the structure of a synthetic indicator created to measure the level of influence of agricultural farms on the natural environment. The author describes both the set of parameters used for the purpose of creating the indicator as well as the specific character of these parameters and the measurement method. The described methodology has been used in the analysis of agricultural firms formed on the basis of property formerly belonging to the State Treasury. Two planes of the operation of the analysed entities have been considered, namely the financial and environmental ones. Changes in both the selected financial indicators and environmental effectiveness, treated as the resultant of fluctuations in the diagnostic features, have been analysed. The dependence linking the examined phenomena has been determined and conclusions relating to the investigated group of entities have been formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R., Śleszyński J., 2008: Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. "Ekonomia i Środowisko" 1 (33): 20-22.
 2. Duer I., Fotyma M., Madej A., 2002: Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW, Warszawa.
 3. Emironmental Indicators for Agńculture. Methods and Results. Executive summary, 2001. OECD, Paris.
 4. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. C.H. Beck, Warszawa.
 5. Harasim A., 1989: Wpływ trwałych użytków zielonych na wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa. W: Organizacja produkcji rolniczej w różnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych. IUNiG, Puławy: 21-38.
 6. Harasim A., 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PiB, Puławy.
 7. Harasim A., Madej A., 2008: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych. "Roczniki Nauk Rolniczych" G, 95: 28-30.
 8. Unicki P., 2004: Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
 9. Jankowska-Huflejt H., 2007: Rolno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków zielonych. "Problemy Inżynierii Rolniczej" 1: 23-24.
 10. Kagan A., Kulawik J., Osuch D., Zdzieborska M, Ziółkowska J., 2008: Jak powstał ranking. "Nowe Życie Gospodarcze" 20/476: 4-25.
 11. Kopiński J., 2007: Bilans azotu brutto dla Polski i województw w latach 2002-2005. W: Sprawdzenie przydatności współczynników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach. Red. A. Ha-rasim. IUNG-PIB, Puławy: 119-122.
 12. Kukuła K, 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kulawik J., 2008: Istota efektywności finansowej. W: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PiB, Warszawa.
 14. Lauwers L., van Huylenbroeck G., 2003: Materials balance based modelling of environmental efficiency. Mat. 25 konferencji ekonomistów rolnictwa w Durban, RPA.
 15. Maćkowiak C, 1997: Bilans substancji organicznej w glebach polskich. "Biuletyn Informacyjny IUNG Puławy" 5: 4-5.
 16. Majewski E., 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa.
 17. Moraczewski R., 2005: Znaczenie gospodarcze i stan wykorzystania trwałych użytków zielonych (TUZ) w Polsce. "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 3: 141-143.
 18. Niewęgłowska G., 2007: Zagrożenia dla środowiska z gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych. "Roczniki Naukowe SERiA" IX, 2: 334-335.
 19. Poczta W., 2003: Dbałość o jakość żywności i środowisko naturalne w tradycyjnej produkcji rolniczej. Ekspert SITR, Koszalin.
 20. Strahl D., Walesiak M., 1997: Normalizacja zmiennych w referencyjnym systemie granicznym. "Przegląd Statystyczny" 1: 70-73.
 21. Woś A., Zegar J., 2002: Rolnictwo społecznie zróżnicowane. IERiGŻ, Warszawa.
 22. Wrzaszcz W., 2008: Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce. "Zagadnienie Ekonomiki Rolnictwa" 4: 18-19.
 23. Zegar J., 2007: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. "Zagadnienie Ekonomiki Rolnictwa" 2: 10-14.
 24. Ziętara W., Olko-Bagieńska T., 1986: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
 25. Żylicz T., 2004: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu