BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Poznań University of Economics, Poland), Poczta-Wajda Agnieszka (Poznań University of Economics, Poland), Stępień Sebastian (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Future of the CAP in the new Financial Perspective 2014-2020. Challenges and Consequences for Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 30-39, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support, Agriculture, Rural development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej znacznie się rozwinęła podczas 50 lat jej istnienia. Do roku 1980 była realizowana głównie przez popieranie cen rynkowych przez wykorzystanie cenników, dotacjach eksportowych i bezpośredniej interwencji rynkowej. W warunkach niskiej samowystarczalności żywieniowej skutecznie chroniło to rynek Unii Europejskiej i wspierało dochody z rolnictwa. Jednakże z powodu postępu technicznego, wydajność europejskiego rolnictwa wzrastała, co po jakimś czasie doprowadziło do wysokich nadmiarów żywieniowych. Jednocześnie koszty wydatków budżetowych na rolnictwo dramatycznie wzrastały, co stało się głównym problemem WPR i bodźcem do przeprowadzania reform. Od tego czasu WPR koncentruje się bardziej na ulepszeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa na rynkach światowych i utrzymywania odpowiedniego poziomu dochodów rolniczych. (AT)

The Common Agricultural Policy of the European Union during 50 years of its existence has significantly evolved. Until 1980s it was based mainly on supporting market prices by use of tariffs, export subsidies and direct market intervention. In conditions of low food self-sufficiency it was effectively protecting the internal market and supporting agricultural incomes. However, due to the technological progress, the productivity of European agriculture was rising, which after some time led to high food surpluses. At the same time the costs of budgetary expenditures on agriculture were dramatically rising, which became the main problem of the CAP and an incentive to the CAP reforms. Since that time the CAP has concentrated more on the improvement of the European agriculture competitiveness on the world markets and maintaining an adequate level of agricultural incomes. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of the Health Check Proposals: The Reform of the. Mechanisms for Direct Support, European Parliament, Directorate General Internal Policies of the Union, Brussels 2008.
 2. Błaszczyk M., "Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej", Biuletyn Analiz UKIE, Warszawa 2001.
 3. CAP Health Check will help farmers meet new challenges (reference: l P/08/1749), European Commission, Brussels 2008.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 2007, 2008.
 5. Czyżewski A., "Opinia o ustawie budżetowej na 2007 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 ez. 32, 33, 35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2007 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych", Wieś Jutra 2004 nr 1(166), 2005 nr l (178), 2006 nr 1(190), 2007 nr 1(102), 2008 nr 1(114), 2009 nr J (126).
 6. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., About the role of decoupling in the system of CAP financial support. Dilemmas and recommendations, Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava 2009.
 7. Czyżewski A., Stępień S., "Finansowanie i efektywność wydatków budżetowych UE w sektorze rolnym. Rekomendacje do dyskusji nad "Health-Check" Wspólnej Polityki Rolnej UE w 2008 r.", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2008, nr 4.
 8. Czyżewski A., Stępień S., "Mechanizm bezpośredniego wsparcia oraz stabilizacji rynków i dochodów rolniczych w ustaleniach 'Health Check' Wspólnej Polityki Rolnej UE. Cena kompromisu w świetle polskich oczekiwań", Ekonomista 2009 [in press].
 9. De Castro P., Adinoltï F., "Trade liberalisation, public opinion and the EU's Common Agricultural Policy", [in:] Free and Fair: Making the Progressive Case for Removing Trade Barriers, Foreign Policy Centre, London 2004.
 10. Dybowski G., Kobuszyńska M., Wieliczko B., Swoboda decyzji narodowych odnośnie rynków rolnych, lERiGŻ, Warszawa 2005.
 11. IEEP CAP Health Check Review: Overwiew of Key Outcomes, Institute for European Environmental Policy, London 2008.
 12. Kowalski A., "Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej", Biuletyn Informacyjny AR R 2004, nr 4.
 13. Matuszczak A., "Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich", [in:] A. Czyżewski (ed.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 14. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 r., FAPA/FAMMU, Warszawa 2007.
 15. Rezultaty przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW, Departament Programowania i Analiz, Warszawa 2008.
 16. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 2003.
 17. WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu