BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie aktywności rolników w ubieganiu się o środki strukturalne UE przeznaczone na rozwój rolnictwa w Polsce w latach 2004-2006
Regional Differentiation in Applying for Financial Support From EU Structural Funds for the Development of Agriculture in Poland in 2004-2006
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 13-24, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Zróżnicowanie regionalne, Sektorowy Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój rolnictwa
Rural development, Regional diversity, Sectoral Operational Programme, Rural Development Programme, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest analiza zróżnicowania regionalnego aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe programów strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w latach 2004-2006. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie zainteresowania rolników działaniami programów strukturalnych w wyodrębnionych w pracy regionach rolniczych kraju. Najwyższą aktywnością wykazywali się rolnicy z regionów lepiej rozwiniętych. Dotyczyło to w szczególności działań prorozwojowych lub wymagających pewnego zaangażowania ze strony rolników. Regionem, w którym aktywność rolników była najniższa był region Południowo-Wschodni. Region ten charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną, przeludnieniem i rozdrobnieniem gospodarstw skutkującymi niską produktywnością rolnictwa.(abstrakt oryginalny)

The objective of paper was to analyze farmer's interest in the measures of EU structural programs designed for the development of agriculture in Poland in 2004-2006, considering its regional differentiation. Significant regional differentiation in the number of application for measures of structural programs in four analyzed regions has been observed. The highest percentage of holding applied for structural programs measures in the regions already better developed. In particular it concerned the innovative and prospective programs which required more commitment from farmers. Moreover the average value of obtained subvention was higher in better developed agricultural regions. The region where the farmer's interest in structural programs was the lowest was the south-eastern region of Poland, which (among all analyzed regions) is characterized by the worst agricultural potential.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 2001. Aspekty regionalne w polityce rolnej. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 377, Kraków.
 2. Bański J., 2003. Transforming the functional structure of Poland's rural areas, (w:) red. Bański J., Owsiński J., Alternatives for European Rural Areas, IERiGŻ, Warsaw 2003: 32.
 3. Czubak W.. 2007. Ocena funkcjonowania Działania 6 "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" w ramach PROW 2004-2006, Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 82.
 4. FAND., 2004. Plan wyboru gospodarstw rolnych do polskiego FAND, IERiGŻ, Warszawa, 2004.
 5. FAPA., 2005. Regionalizacja systemu płatności jednolitej w Polsce, FAPA, Warszawa 2005.
 6. Kiryluk-Dryjska E., 2007. Macroregional differentiation of farmers' interest in Polish Rural Development Program measures in Poland, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CC-CLXXXV, seria Ekonomia, nr 6, Poznań 2007, s. 67.
 7. Kiryluk-Dryjska E., 2009. Ocena skuteczności działań PROW 2004-2006 w opinii rolników i ekspertów (ujecie regionalne), Wieś i Rolnictwo nr 1, PAN IRWiR.
 8. Michna W., 2001. Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Stud. Monogr. IERiGŻ, Warszawa.
 9. Mrówczyńska-Kamińska A., Kiryluk E., 2005. Analiza regionalna potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, Tom VII, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań.
 10. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
 11. Rosner A., 2002. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, (w:) red. Rosner A., Wiejskie problemy kumulacji barier rozowjowych, PAN, Warszawa 2002, s. 9.
 12. Pondel H., Słodowa-Hełpa M., 2002. Regionalne determinanty procesów integracyjnych w polskim sektorze rolno-żywnościowym, (w:) red. Poczta W., Wysocki F., Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. AR Poznań.
 13. Rowiński J., 2007. Wpływ funduszy UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne, Pułtusk, s. 7.
 14. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", MRiRW, 2004, Warszawa.
 15. Stola W.. 2004. Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, (w:) red. Bański J. Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Warszawa 2004, s. 9.
 16. Swianiewicz P., Ziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000. Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 11.
 17. Ward J.H.. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function.. Journal of the American Statistical Association, 53, 236.
 18. Zgliński W., 2001. Wizje, koncepcje, strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, (w:) red. Bański J. Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Rural Studies 1. Warszawa 2001, s. 85-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu