BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez gminne samorządy
Creating Conditions for Entrepreneurship Development by Local Self-Governments
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 45-55, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Gmina, Polityka rozwojowa przedsiębiorstwa
Economic development, District, Enterprise development policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na temacie wykorzystania przez gminne samorządy instrumentów polityki rozwoju lokalnego. Samorządy podejmują różnorakie działania mające na celu tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw na terytorium gminy. Omawiane są działania, które mogą potencjalnie podejmować wszystkie władze samorządowe. Dotyczą one zarówno sfery gospodarki zasobami majątkowymi, gospodarki zasobami pracy czy są to działania związane z gospodarką zasobami naturalnymi. W artykule podano przykłady działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w Polsce co jest zazwyczaj związane z regulacjami prawnymi, gospodarką budżetową, zachętami ekonomicznymi oraz rozbudową infrastruktury. Do analizy wybrano powiat miński - gminę Dębe Wielkie z województwa mazowieckiego oraz powiat piski - gminę Pisz z województwa warmińsko-mazurskiego.(abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on policy instruments of the local development. Self-government should take different actions which aim at encouraging entrepreneurs for cooperation, creating conditions for setting up enterprises and their development, initiating economic undertakings for development harmonization. Self-government authorities could take the actions in the sphere of property, labour and natural resources management. Creation of local entrepreneurship development conditions is connected with legal conditioning, financial competences as well as economic and infrastructural incentives for business entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim [w:] www.wup.waw.pl.
 2. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003.
 3. Jasiński Z., Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych [w:] Juchnowicz M. (red.) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
 4. Juchnowicz M. (red.) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
 5. Hybel. J., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce u perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
 6. Informator Województwa Mazowieckiego, Wyd. Biuro Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 7. Długokęcka M, Usługi turystyczne jako forma aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, Praca doktorska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, Warszawa. 2001.
 8. Kacprzak M., Aktywne formy rozwiązywania problemów bezrobocia na przykładzie działań powiatowych urzędów pracy, [w:] Sawicka J. (red.) Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, badania empiryczne, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2008.
 9. Kacprzak M., Aktywna polityka na rynku pracy w Polsce, Acta Sei. Pol. Oeconomia 8 (1) 2009, Warszawa 2009.
 10. Kałuża H., Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu łosickiego należącego do tzw. ściany wschodniej [w:] Kłodziński M., Dzun W. (red.) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, WEiOGŻ AR w Szczecinie, Warszawa 2005.
 11. Informacja o bezrobociu w marcu 2009 roku (3/2009), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Kwiecień 2009.
 12. Misiąg W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Wyd. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 13. Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J., Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej, Wyd. FDRL, Warszawa 2002.
 14. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Piskiego na lata 2008-2009, Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/08 Rady powiatu Pisz z dnia 31 stycznia 2008 roku.
 15. Przedsiębiorczość [w:] www.debewielkie.pl.
 16. Sawicka J., Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości, Tom. 2, Wyd. SGGW, Warszawa 1998.
 17. Słomińska В., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Biuletyn Finanse Publiczne nr 4/2007 [w:] http://finanse-publiczne.pl.
 18. Skorwider J., Załęska J., Instrumenty stymulowania rozwoju obszarów wiejskich przez władze lokalne [w:] M. Adamowicz (red.) Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 19. Stor M., Amerykańska i europejska koncepcja przedsiębiorczości w polskich firmach [w:] Juchno-wicz M. (red.) Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
 20. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Dębe Wielkie do 2015 roku, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/19/2004 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2004 roku.
 21. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003, Nr 203 poz. 1966.
 22. Woźniak В., Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu