BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyminiewska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wiedza ekonomiczna i umiejętności społeczne młodzieży wiejskiej
Economic Knowledge and Social Skills of Rural Youth
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 57-67, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Cywilizacja, Wieś, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kultura
Youth, Civilization, Village, Knowledge-based economy, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że budowa społeczeństwa gospodarki opartej na wiedzy jest procesem wielowymiarowym, na który składają się także zjawiska związane z kulturą ekonomiczną i kompetencjami cywilizacyjnymi charakterystycznymi dla poszczególnych grup społecznych. Artykuł koncentruje uwagę na kulturze ekonomicznej współczesnej młodzieży wiejskiej w odniesieniu do dwóch aspektów tej kultury: wiedzy ekonomicznej i umiejętności społecznych. Analizuje je w kontekście kompetencji cywilizacyjnych, wychodząc z założenia, że to właśnie one decydują o możliwości rozwoju społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. Wynika to z przekonania, że to od kultury ekonomicznej w znacznej mierze zależeć będzie gotowość zbiorowości do zdobywania wiedzy, stosowania jej w praktyce, otwartość na innowacje itp. Zależność zachodząca pomiędzy kulturą ekonomiczną i jakością kompetencji cywilizacyjnych decyduje, czy dane zbiorowości będą partycypować w rozwoju na równych prawach, wspierać rozwój, czy będą marginalizowane. Analiza oparta została na przeprowadzonych w styczniu 2009 roku badaniach terenowych wśród 1489 szesnastolatków uczących się w 13 gminach w Polsce. Wyniki badań wskazały jednoznacznie, iż wiedza ekonomiczna oraz zinternalizowanie niektórych umiejętności przydatnych w systemie gospodarki rynkowej i społeczeństwie demokratycznym, są słabo ugruntowane przez młodzież wiejską.(abstrakt oryginalny)

The paper's aim is to draw attention to the fact that constructing a society in a knowledge-based economy is a multidimensional process which also concerns phenomena of economic culture and civilizational competences, characteristic of individual social groups. The paper focuses on economic culture of contemporary rural youth with reference to two aspects of the culture: economic knowledge and social skills. It analyses them in the context of civilizational competences, assuming that they arc crucial in the development of knowledge-based economy. It is grounded on the conviction that economic culture is the determinant factor in the community's readiness to gain knowledge, put it into practice, be open to innovation etc. The relation between economic culture and the quality of civilizational competences determines whether given communities will participate in and support dev elopment on equal terms, or whether they will be marginalized. The analysis is based on field research carried out in January 2009 among 1489 [6 years old Studying in 13 districts in Poland. The outcome indicates explicitly that economic knowledge and some skills useful in market economy and democratic society have not been internalized and reinforced by rural youth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukliński A. (red.), 2003. Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa.
  2. Marody M., Kochanowicz J.. 2007. Pojęcie "kultury ekonomicznej" w wyjaśnianiu polskich przemian [w:] Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa, s. 27-28.
  3. Sztompka P, 2008. Civilizational Competence: A Prerequisite Of Post-communist Transition, Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  4. Sztompka P. 2007. Zaufanie, fundament społeczeństwa. Znak, Kraków.
  5. Domural A., Macko A., Przybyszewski K., Tyszka Т., 2005. Wiedza ekonomic/na mieszkańców Polski. Raport z badań. Centrum Psychologii Hkonomicz.nej i Badań Decyzji. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu