BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Radosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Skwara Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategia rozwoju rolnictwa jako instrument realizacji celów polityki społeczno-gospodarczej Polski
Agriculture Development Strategy as a Tool of Socio-Economic Policy Objectives Realization in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 69-75, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Planowanie strategiczne
Rural areas, Agriculture development, Arable farm, Strategic planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji o roli planowania strategicznego, w tym konieczności opracowania i wdrożenia w Polsce krajowej strategii rozwoju rolnictwa. W pracy wykorzystano publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat i Komisji Europejskiej z lat 2002-2007, a także opracowania naukowe i dokumenty z resortu rolnictwa. Efektywność produkcji rolnej prowadzonej w polskich gospodarstwach odbiega zasadniczo od wielkości charakteryzujących gospodarstwa w "starych" krajach Unii Europejskiej. Strategia, opracowana na podstawie kompleksowej diagnozy sektora rolniczego pozwoli na dobór odpowiednich instrumentów oddziaływania tak na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym, prowadzących do osiągnięcia przyjętych celów, wpisujących się w ogólnokrajową strategię rozwoju. Planowanie strategiczne, wykorzystujące również doświadczenia innych krajów korzystających ze wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej ma na celu ochronę polskiego rolnictwa przed powieleniem błędów, jakie niewątpliwie, obok korzyści płynących ze wspólnotowej polityki, już wystąpiły.(abstrakt oryginalny)

The present article is the voice in discussion about strategic planning and need of creation the national agricultural development strategy in Poland. The Main Statistic Office, Eurostat and European Commission in years 2002-2007 as well as scientific and Polish department of agriculture publications were used in the paper as the sources. Polish farms agricultural production efficiency stays away from efficiency characterizing farms in the "old" European Union countries. Strategy, based on agricultural sector complex diagnosis, will allow select proper instruments of interactions on national as well as European Union's level, leading to targets according to the national-wide socio-economic development strategy. This strategy should, in face of hitherto experience got by countries benefits from common agricultural policy, protect Polish agriculture from copying errors, which have taken a stand although benefits, from the CAP till now.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banecki J., Nurzyńska I., Wiatrak Т., 2008. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004--2006." Wstępna ocena, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (141).
 2. Budżety gospodarstw domowych w ... 2007, 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w... [2008], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 4. Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 5. FADN. www.fadn.pl.
 6. Goraj L., 2005. Wpływ płatności bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl.
 7. Józwiak W., 2008. Dylematy efektywności polskiego rolnictwa [w:] Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, nr 101, Warszawa.
 8. Kołyska J., 2008. Finansowanie Rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 63.
 9. Kowalski A., 2009. Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, materiał zaprezentowany na międzynarodowej konferencji "Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej", Warszawa, 28-29 kwietnia 2009 г., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.minrol.gov.pl.
 10. Marcysiak A., 2008. Wielkość ekonomiczna gospodarstw jako element oceny ich pozycji konkurencyjnej, [w]: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom X, Zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Lublin.
 11. Mirończuk A., Rak A.M., 2008. Źródła wsparcia gospodarstw rolnych po integracji Polski z Unią Europejską [w:] Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 5 (XX).
 12. OECD, baza danych http://stats.oecd.org.
 13. Polska w Unii Europejskiej [2009], GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.
 14. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje, 2008. Dokument konsultacyjny, Warszawa, listopad 2008, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.minrol.gov.pl.
 15. PROW 2004-2006, 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.minrol.gov.pl.
 16. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 17. Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 18. The incidence and income transfer efficiency of farm support measures, 2002. Working party on agricultural policies and markets, AGR/CA/APM(2001 )24/FINAL.
 19. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 2007. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www. minrol.gov.pl.
 20. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, 2009. Dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, przyjętym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 roku. www.mrr.gov.pl.
 21. Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich, dokument zaakceptowany przez Kierownictwo MRiRW w dniu 3.02.2009 г., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.minrol.gov.pl.
 22. Zawalińska K., 2008. Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce? Wieś i rolnictwo, nr 2 (139).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu