BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Pomoc publiczna w rolnictwie - wybrane aspekty
Public Support in Agriculture - Selected Aspects
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 99-105, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Ulgi podatkowe, Rolnictwo, Pomoc publiczna
State budget, Tax incentives, Agriculture, Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia i praktyczny wyraz pomocy publicznej realizowanej w polskich warunkach finansowych. Jest to bowiem, co do zasady, niedopuszczalna forma finansowego wsparcia przedsiębiorców. Wsparcie poprzez środki finansowe pochodzące z sektora finansów publicznych prowadzi bowiem do uprzywilejowania i preferowania podmiotu bądź grupy podmiotów na rynku wewnątrzwspólnotowym, burząc warunki konkurencyjności. Jednakże prawo wspólnotowe dopuszcza wybrane dziedziny gospodarcze, m.in. sektor rolniczy, do otrzymania pomocy publicznej. W szczególności musi być jednak przestrzegana zasada, zgodnie z którą pomoc przyznawana beneficjentowi (przez różne podmioty sektora finansów publicznych) w sektorze rolnictwa i rybołówstwa nie może przekroczyć 3 tys. euro w dowolnie określonym okresie, w ciągu trzech lat. W polskich warunkach za dopuszczalną i najczęściej stosowaną pomoc publiczną w dziedzinie rolnictwa uznaje się ulgi i zwolnienia z tytułu podatku rolnego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an issue and practical expression of the public support realized in Polish financial conditions. It has been, in fact, an unacceptable form of entrepreneurs' financial support. Since, public financial support makes an entity or a group of entities privileged and favoured on the common market, what disrupts competitiveness conditions. However, the common law allows some economic sectors receive the public support, i.e. the agricultural sector. Nevertheless, there is a rule to be obeyed, according to which the support granted to a beneficiary (by different public finances sector subjects) in the agricultural and fishery sector must not exceed 3 thousand EUR in three years. In Poland, permissible and the most popular public kinds of support in agriculture are tax concessions and exemptions for the agricultural tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fornalczyk A. (red.), 1998. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 13, 32.
 2. Ninth Survey State Aid in the European Union Commission of the European Communities, Brussels, 18.7.2001, COM (2001) 403 final, s. 94.
 3. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej, marzec 2008 г., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa [w:J http:// www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4DAB6BC0-0BC7-41D0-9D14--7706157C299F/45212/poradnikj>omoc jmbliczna_280308r.pdf [23.05.2009]
 4. Postula [., Werner A., 2006. Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa, s. 31.
 5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku. 2007, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. 2007 Nr 77, poz. 514).
 7. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) (Dz.U. С 321E z 29.12.2006), s. 327-329.
 8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 1984 Nr 52, poz. 268).
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.Urz. WE L 83 z 27.03.1999, s. 1).
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz.Urz. UE L 325 z 28.10.2004, s. 4).
 11. Commission Decision No 3484/85/ECSC of 27 November 1985 establishing Community rules for aid to the steel industry (O. J. EC L 340, 18.12.1985), s. 1-4.
 12. Commission Decision No 2064/86/ECSC of 30 June 1986 establishing Community rules for State aid to the coal industry (O. J. EC L 177, 1.7.1986), s. 1-9.
 13. Council Directive 87/167/EEC of 26 January 1987 on aid to shipbuilding (O. J. EC L 69, 12.3.1987), s. 55-64.
 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.bip.minrol.pl [18.04.2009]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu