BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych
Farmers Qualifications as the Factor Influencing Rural Farms Development
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 3, s. 107-116, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rolnictwo, Kwalifikacje zawodowe, Wykształcenie
Arable farm, Knowledge-based economy, Agriculture, Professional skills, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany, jakie od lat dokonują się w polskiej gospodarce, przyczyniły się do wzrostu znaczenia zasobów niematerialnych. Dotyczy to także sektora rolnego, gdzie niski poziom wykształcenia rolników stanowi jedną z barier dalszego jego rozwoju. Postęp biologiczny i technologiczny, a także zmienne warunki rynkowe wymagają od kierowników gospodarstw stale aktualnej wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystywania. Tymczasem znaczna część z nich nie posiada wykształcenia rolniczego, bądź poziom tego wykształcenia jest dość niski. Dokształcanie i korzystanie z usług doradczych również nie jest popularnym sposobem podwyższania kwalifikacji wśród rolników. Jednak, jak pokazują dane statystyczne, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia kierownika rośnie powierzchnia gospodarstwa i jego towarowość. Jest to istotnym przesłaniem skłaniającym do podejmowania działań, mających na celu uaktualnianie wiedzy rolników i podnoszenie ich kwalifikacji.(abstrakt oryginalny)

Polish economy has undergone a significant changes over years thus causing the growth of non-material resources importance. It also concerns rural sector characterizing with low level of farmers education what hampers further development. Biological and technological development as well as changing market conditions demand up-date knowledge and skills from farms' managers. But the majority of them are not rurally educated or the level of education is very low. Both knowledge extending and taking advantage of advisory services are not popular ways for farmers to improve qualification. Statistic data shows that manger knowledge extending influences farms area growth and marketability. It is essential to undertake activities inclining farmers towards knowledge up-dating and qualifications improving.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2008, GUS Warszawa.
  2. Coleman W., Grant W., Josling Т., 2004. Agriculture in New Global Economy. Wyd. Edward Elgar, Cheltencham-Northampton, s. 51.
  3. Kabaj M., 2001. Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku pod red. A. Kuklińskiego, KBN Warszawa, s. 166-167.
  4. Karwat-Woźniak В., Chmieliński R, 2006. Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, nr 28, IERiGŻ Warszawa, s. 7-8.
  5. Kluczyński J., 1991. Prognozy i uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, PWN Warszawa - Łódź, s. 31.
  6. Kołodziejczyk D., 2002. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, IERiGŻ Warszawa, s. 41-42.
  7. Michałków I., 2002. Edukacja i nauka polska wobec wyzwań globalizacji i integracji z Unią Europejską. Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej pod red. H. Szczerbińskiego, Białystok, s. 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu