BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tauber Dawid, Wojnowski Kazimierz
Tytuł
Warunki rozwoju agroturystyki według SWOT wybranych powiatów i gmin Wielkopolski
The Conditions of Agritourism Development Worked out by SWOT chosen Polish Administrative Units in Wielkopolska Region
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 459-476, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Analiza SWOT, Promocja miasta, Rozwój miasta, Rozwój turystyki, Agroturystyka
SWOT analysis, City promotion, City development, Tourism development, Agrotourism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule przedstawiono syntetyczne zastosowanie metody SWOT w postaci wskaźnikowych wartości na podstawie analizy powiatów tureckiego i kolskiego. Opisano ich mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju turystycznego wynikające z ich otoczenia. Zaprezentowano ocenę perspektyw rozwoju agroturystyki w powiecie śremskim oraz uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie wolsztyńskim. Przedstawiono również analizę SWOT uwarunkowań rozwoju miasta Wągrowiec.

The SWOT analysis of natural, social and economic conditions is useful for the local authorities from Polish administrative units to define the possibilities of agritourism and local tourism development. The analysis made by SWOT allows to perceive agritourism favourably as a real possibility for agritourist farms's enterprise Moreover analysis made by SWOT shows that tourist services which are provided by agritourist farms and firms in the country or by private person, to a small extent employ the unemployed periodically. The analysis made by SWOT also supply an objective picture of natural and cultural attractions of Polish administrative units which shows that such places can be very attractive and interesting for tourists. But on the other hand this analysis shows that not all these places are attractive for tourists. In southern and eastern Wielkopolska region tourists mill not find natural and cultural attractions. The perspective of agritourism development in Wielkopolska region describes in SWOT analysises concern Polish administrative units shows that growth of agritourist farms is to slow in relation to favourable for country tourism natural virtues and developed transport infrastructure. There is lack of research connected with demand for agritourist services in Wielkopolska region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
 2. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków 2000.
 3. Holloway J. Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.
 4. Kornak A. S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Kaczmarek Z., Wojnowski K., Nisze przyrodniczo-środowiskowe agroturystycznego pobytu na wsi, [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku, I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski, W. Siwiński (red.), Wyd. WSO, Poznań 2000.
 6. Middleton K. T. G., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1996.
 7. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicza. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 8. Płocica A., Funkcje, szanse oraz bariery rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, "Zeszyty Naukowe" nr 1, Warszawa 1998.
 9. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 10. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, pr. zbiór, pod red. K. Mazurek-Lopacińska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 11. Przybylski R., Wojnowski K., Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie śremskim -możliwości i potrzeby, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu", t. VI, 2001/2002, Poznań 2002.
 12. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wolsztyn, UMiGW, Wolsztyn 2000.
 13. Szubert-Zarzeczny U., Turystyka w procesie przekształceń ustrojowych w Polsce. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 14. Turystyka i sport w działalności rządu, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, pr. zbiór, pod red. Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Kraków 2001.
 15. Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Wysowa 11-14 IX 2000, Wyd. KCDRRiOW, Raków 2000.
 16. Wojnowska E., Wojnowski K., Ryzyka w korzystaniu z usług turystycznych, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu", t. III, 2000/2001. Poznań 2000.
 17. Wojnowski K., Aktywizacja zawodowa zasobów pracy środowiska wiejskiego w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej, "Przegląd Politologiczny" nr 1-2/2000. INPiD Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2000.
 18. Wojnowski K., Regionalne i lokalne identyfikacje terytorialne przestrzeni społecznej, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, pr. zbiór, pod red. E. Bojar, B. Plawgo, Nauka - Edukacja, Warszawa 2000.
 19. Wojnowski K., Społeczno-kulturowe aspekty uczestnictwa w turystyce. [w: ] Poznawanie społeczności lokalnych. Ludzie, potrzeby, praca. Monografia socjoekonomiczna. K. Wojnowski (red.), Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 2000.
 20. Wojnowski K., Waloryzacja zachowań w turystyce, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu", t. III, 2000/2001, Poznań 2000.
 21. Wojnowski K., Wieś leszczyńska w świetle badań terenowych. Stan obecny a perspektywa zmiany, [w:] Problemy gospodarcze i społeczne regionu leszczyńskiego. Monografia socjoekonomiczna. pr. zbior, pod red. J. Modrzewski, K. Wojnowski, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Leszno 2000.
 22. Wysocka E., Strategia i polityka rozwoju gmin i województw, Zielona Góra 1996.
 23. Zając P, Wojnowski K., Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki w powiecie tureckim, "Rocznik Naukowy WSHiG", t. V, 2002/2003.
 24. Zbiec E., Gminy turystyczne, "Rynek Turystyczny" 1997, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu