BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamieniecka Małgorzata
Tytuł
Odroczony podatek dochodowy w międzynarodowych i krajowych uregulowaniach rachunkowości - podobieństwa i różnice
Deferred income tax in international and Polish accounting regulations - similarities and differences
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 51, nr 107, s. 35-45, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Podatek odroczony, Podatek dochodowy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Analiza porównawcza
International Financial Reporting Standard, Deferred tax, Income tax, International Accounting Standards (IAS), Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ., zawiera tabelę 1. Podobieństwa i różnice krajowego i międzynarodowego modelu alokacji podatku dochodowego
Abstrakt
Artykuł poświęcono analizie podobieństw i różnic między uregulowaniami określonymi przez Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej a regulacjami krajowymi w zakresie alokacji podatku dochodowego. Autorka zbadała zapisy MSR 12, ustawy o rachunkowości, a także KSR 2. Porównania dokonano w najważniejszych obszarach, m.in. definicji wartości podatkowej, określeniu różnic przejściowych, zasad wyceny, ujmowania i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwala stwierdzić, iż regulacje krajowe dotyczące alokacji podatku są dalece zbieżne z międzynarodowymi, a występujące różnice mają charakter nieistotny. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to identification and analysis of similarities and differences between international accounting standards and Polish accounting regulations relating to income tax allocation. The author has examined the relevant provisions of IAS 12, the Polish Accounting Act and NAS 2 (National Accounting Standard 2), and has carried out a comparative analysis in main areas, such as: definition of tax value, temporary differences, and the rules of deferred income tax valuation and presentation in financial statements. The study has found that domestic and international regulations relating to deferred tax allocation are highly convergent and the small differences that exist are insignificant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W., Kamieniecka M. (2007), MSR 12 Podatek dochodowy. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce, Difin, Warszawa.
  2. Gierusz B. (2005), Metody alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
  3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy, Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r., nr 13, póz. 132.
  4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (1999), International Accounting Standards Committee, Londyn.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r. (2007), Tom I i II, International Accounting Standards Board i SKwP, Londyn.
  6. Olchowicz I. (2003), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, D/.U. z 2002 r., nr 76, póz. 694, z późniejszymi zmianami.
  8. Walińska E. (2003), Rachunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu