BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Cele i narzędzia polityki pieniężnej w Polsce w warunkach kryzysu
Goals and Tools of Monetary Policy in Poland Under Crisis Conditions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 114-121, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka pieniężna państwa, Polityka pieniężna NBP
Monetary policy, State monetary policy, NBP monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka pieniężna zajmuje bardzo ważne miejsce w systemie polityki gospodarczej. Obecnie globalny kryzys finansowy i gospodarczy uznaje się za istotny wyznacznik całej polityki gospodarczej i koncentruje się ona na ograniczeniu skutków kryzysu. W artykule przedstawiono istotę polityki pieniężnej z uwzględnieniem jej celów i narzędzi, jak również niektóre zmiany w celach i narzędziach tej polityki w Polsce w warunkach kryzysu.

Monetary policy is holding a very important position in a system of economic policy. In our times, a global financial and economic crisis is recognised to be a significant determinant of a whole economic policy, and the policy becomes focused on limitation of the crisis effects. Under these conditions the evolution of the monetary policy takes place in Poland, in particular of its goals and tools. The study introduces the essence of monetary policy in the context of its goals and tools as well as the changes in goals and tools of this policy in Poland under conditions of crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec J., Polityka pieniężna, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Europejski plan naprawy gospodarczej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2008.
 3. Fic T. i in., Model gospodarki Polski ECMOD, NBP, Warszawa 2005.
 4. Filar D., Profesor Taylor nie ceni dyskrecjonalności, „Rzeczpospolita" z 19 września 2004 r.
 5. Flejterski S., Jaźwiński L, Globalny kryzys finansowy a rozwój regionalny w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług" 2009 nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. B. Filipiak, A. Szewczuk.
 6. Kaźmierczak A., Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej, [w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, tom I, Difin, Warszawa 2007.
 7. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Klamut M., Determinanty prowadzenia polityki makroekonomicznej we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Komunikat Narodowego Banku Polskiego po spotkaniu prezesa NBP z przedstawicielami sektora bankowego w dniu 14.10.2008 r., NBP, Warszawa 2008.
 10. Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 29, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. B. Filipiak, A. Szewczuk.
 11. Sławiński A., Polityka pieniężna, [w:] Ekonomia, red. A. Sztaba, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 12. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 13. Szpunar R, Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 14. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 16 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 (M.P. nr 97, poz. 844).
 15. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 (M.P. nr 74, poz. 669).
 16. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 26 września 2007 roku w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008 (M.P. nr 74, poz. 799).
 17. Ustawa z 7 listopada 2008 roku o Komitecie Stabilności Finansowej (DzU nr 209, poz. 1317).
 18. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.
 19. Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 21. Woźniak B., Problem relacji inflacja - bezrobocie w warunkach gospodarek transformujących się, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu