BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku
Political Aspects of the Development of Civil Society in Poland after 1989
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2009, nr 191, 251 s., tab., aneks, bibliogr. s.213-239,
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Teorie rozwoju społecznego, Kapitał społeczny, Rozprawa habilitacyjna, Przegląd literatury, Warunek sine qua non
Civic society, Social development theories, Social capital, Habilitation thesis, Literature review, Sine qua non condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej monografii jest społeczne postrzeganie społeczeństwa obywatelskiego Polski na przełomie XIX i XX wieku. W pierwszym rozdziale autor przedstawia dwie "główne" idee postrzegania społeczeństwa obywatelskiego - republikańskie i liberalne. Omówiono odmienność społeczeństwa realnego socjalizmu i wyjątkowości Polski na tle pozostałych krajów bloku wschodniego w kontekście koncepcji "ułomnego społeczeństwa obywatelskiego". Wykazano, że ułomności owe dotknęły, uznawaną przez wielu niemal za synonim społeczeństwa obywatelskiego "Solidarność". W drugim rozdziale scharakteryzowano główne nurty socjologiczne i ekonomiczne społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Ostatni rozdział ma charakter empiryczny. Przedstawiono w nim rezultaty badań, które miały na celu ustalenie tego, jak na społeczeństwo obywatelskie patrzą zwykli Polacy, w jakich kategoriach je postrzegają i czy łączą je w jakimś stopniu ze sferą polityki.(fragment wstępu)

The subject of this monograph is the public perception of civil society in Poland at the turn of the twentieth century. The author is less interested in the objective dimension of civil society, described through various kinds of indicators (e.g., membership of associations or voluntary organisations), and more in the "consciousness" aspect, which is connected with the public's perception of civil society. In the first chapter, the author presents the two "main" opposing traditions of understanding civil society - the republican and the liberal, and discusses the problem of ambiguity in modern definitions of civil society. The second part of chapter one concerns the differences between communist societies and Poland's "uniqueness" compared to other countries of the Eastern Bloc, which the author analyses in the context of the notion of "an imperfect civil society". She shows that these imperfections affected "Solidarity", regarded by many as practically synonymous with civil society. The second chapter describes the main currents of analysis of civil society in Poland after 1989: the sociological current, which understands civil society in terms of the so--called third sector (NGOs), the economic current, which focuses on the problem of (the absence of) the middle class and, finally, the cultural current, the most important one in the author's opinion due to its link with the imperfect civil society; a link, one should add, that gives rise to several consequences, the most important of which is the deficit of social capital, a sine qua non of civil society. In the second half of chapter two, the author describes the transformative model of civil society through the prism of the above--mentioned currents, and attempts to assess the degree of transformation of Polish civil society. Chapter three is primarily empirical in character. The author presents the results of research whose purpose was to determine how "regular Poles" view civil society, in what categories, and whether they associate civil society in some way with politics. In the author's opinion, the results of the research show that the political aspect has a strong presence in the public perception of civil society, both directly and indirectly, i.e., when these results are compared with the research of other authors on local communities and social capital. Based on her own research and on the research of others interested in these issues, the author shows that to omit the political aspect from an analysis of civil society in Poland would be unjustified. She also points to the consequences of such an "apolitical" approach. The first of these is the common view that Poles exhibit a low level of civic-mindedness, measured primarily by their degree of involvement in various associa tions and organisations, which, although leaving a lot to be desired, is merely one of the many dimensions of civic-mindedness. The second is the apparent readiness xpectation that Poles will take matters into their own hands is justified in two cases: eitto ignore political issues in the context of civic-mindedness. In the author's opinion, the eher when an activity of this type aims to realise individual interests in the face of state authority that fails to fulfil its obligations and thus forces individuals to become active, albeit for the price of legitimation and neutrality (as was the case in the People's Republic), or when people are certain or at least have the feeling that their actions have a chance of succeeding, that those actions will not be blocked or destroyed by the state. Such an approach is favoured by specific institutional solutions which, however, have not yet been implemented in Poland. In the author's opinion, it is possible to implement measures to stimulate civic behaviour in this sphere. Indeed, the research clearly shows that Poles regard participation in elections to be the essence of civil society. The introduction of changes to make the electoral process more citizen-friendly and, in the public perception, an instrument for exerting real influence on public matters, may convince people to take action in other areas; it may thus contribute to the development of civic-mindedness that encompasses aspects of public life other than politics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Almond G.A., Powell G.B, Kultura polityczna [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyboru dokonali: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 2. Almond G.A., Powell G.B., System polityczny: jego otoczenie, wejścia i wyjścia [w:] Władza i polityka, wybór i oprać. M. Ankwicz, In Plus, Warszawa 1986.
 3. Almond G., Verba S., Problem kultury politycznej (omówienie) [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1995.
 4. Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 5. Antoszewski A., Konsolidacja demokracji jako przedmiot zainteresowań współczesnej politologii [w:] Politologia wrocławska. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2194, pod red. K. Dziubki, T. Łoś-Nowak i K. Paszkiewicz, Wrocław 2000.
 6. Antoszewski A., Kryzys systemu partyjnego czy kryzys demokracji [w:] Kryzys Rzeczypospolitej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod red. J. Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2004.
 7. Antoszewski A., Proces i zmiana polityczna [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, pod red. A.W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 8. Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, pod red. A. Czajowskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 9. Antoszewski A., Systemy wyborcze [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 10. Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 11. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001.
 12. Arato A., Civil Society against the State: Poland 1980-1981, "Telos" 1981, nr 47, Spring.
 13. Arato A., Empire versus Civil Society: Poland 1981-1982, "Telos" 1981/1982, nr 50, Winter.
 14. Arato A., Revolution, Civil Society, and Democracy [w:] A. Arato, From Neo-Marxism to Democratic Theory, Essays on the Critical Theory of Soviet-Type Societies, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y. 1993.
 15. ARC, Agencja Badań Marketingowych i Społecznych, Raport zbiorczy z projektu, "Wspólnoty Lokalne", 1994.
 16. Arczewska M., Próba sił? Relacje trzeciego sektora z państwem w opinii liderów organizacji pozarządowych, "Trzeci Sektor" 2008, nr 13.
 17. Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Aletheia, Warszawa 1998.
 18. Arrow K., Gifts and Exchanges, "Philosophy and Public Affairs" 1972, nr 1, Summer.
 19. Ash T.G., Polska rewolucja: Solidarność 1980-1981, Res Publica, Warszawa 1990.
 20. Ash T.G., Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Polonia, Londyn 1990.
 21. Backer R., Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się. Casus społeczności Torunia lat 1989-1999 [w:] Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, pod red. E. Mokrzyckiego, A. Rycharda i A. Zybertowicza, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 22. Baczko A., Ogrocka A., Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007.
 23. Bankowicz M., Fenomen demokracji, PiT, Kraków 1999.
 24. Bankowicz M., Tkaczyński J., Oblicza współczesnego państwa, Adam Marszałek, Toruń 2003.
 25. Barber B., Imperium strachu: wojna, terroryzm, demokracja, Muza, Warszawa 2005.
 26. Barber B., Silna demokracja [w:] Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, pod red. D. Pietrzyk-Reeves i B. Szlachty, Dante, Kraków 2003.
 27. Bardach J., Naród polityczny i jego przemiany [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 28. Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Żak, Warszawa 2003.
 29. Bartkowski J., Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, pod red. A. Gawkowskiej, P. Glińskiego i A. Kościańskiego, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 30. Bartol A., Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej, "Biuletyn Analiz UKIE" 2002, nr 9, maj.
 31. Beethem D., Legitymizacja władzy [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprać. J. Szczu- paczyński, Scholar, Warszawa 1995.
 32. Berman S., Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic, "World Politics", t. 49, John Hopkins University Press, Baltimore, April 1997.
 33. Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, pod red. G. Skąpskiej, Universitas, Kraków 2003.
 34. Biskup B., Polacy niegłosujący - zawiedzeni, zmęczeni czy niezainteresowani [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, pod red. W. Łukowskiego, G. Meyera i S. Sulowskiego, Elipsa, Warszawa 2007.
 35. Blok Z., Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
 36. Bobbio N., Liberalizm i demokracja, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1998.
 37. Bobbio N., Społeczeństwo obywatelskie [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 38. Bojar FL, Liderzy lokalni wobec przeszłości [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 39. Bojar H., O źródłach słabości etosu demokratycznego w Polsce [w:] Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, pod red. E. Mokrzyckiego, A. Rycharda i A. Zybertowicza, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 40. Bojar H., Rodzina i życie rodzinne [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 41. Bokajło W., Słabość polskiego społeczeństwa obywatelskiego - ujęcie teoretyczne i kulturowo-polityczne [w:] Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, pod red. W. Bokajły i A. Wiktorskiej-Swięcickiej, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007.
 42. Bokajło W., Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji [w:] Społeczeństwo obywatelskie, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 43. Bonowicz W., Słowa, których nie wolno zapomnieć. Kilka uwag o Etyce solidarności Józefa Tischnera [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo "Solidarności" po dwudziestu latach, pod red. D. Gawina, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 44. Borowiec P., Czy idea społeczeństwa obywatelskiego zdoła zapewnić integrację społeczeństw Europy? [w:] Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie, pod red. R. Paradowskiego, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2005.
 45. Borowiec P, Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, KTE-Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 46. Borowiec P., Państwo - społeczeństwo obywatelskie - w poszukiwaniu sieci wzajemnych relacji [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pod red. S. Drobczyńskiego i M. Żyromskiego, WSNHiD, Poznań 2004.
 47. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2005.
 48. Braud Ph., Rozkosze demokracji, PWN, Warszawa 1995.
 49. Bremond A., Couet J.F.A., Davie A., Kompendium wiedzy o socjologii, PWN, Warszawa 2006.
 50. Broda-Wysocki P., Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: analiza na przykładzie regionów koszalińskiego i opolskiego, IPiSS, Warszawa 2003.
 51. Calhoun C, Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie: demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 52. Chmielewski A., Karl Popper i jego wrogowie, "Gazeta Wyborcza", 2-3 listopada 2002.
 53. Chmielewski T., Uczestnictwo wyborcze a postawy wobec systemu politycznego (na przykładzie elektoratu wrocławskiego), "Studia Polityczne" 2008, nr 21.
 54. Chodorowski M., ,,Sieć" - 81. Powstanie, struktura, działanie, ISP PAN, Warszawa 1992.
 55. Cichocki M., Doświadczenie pierwszej " Solidarności" - między moralnym absolutyzmem a polityczną samowiedzą Polaków [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo " Solidarności" po dwudziestu latach, pod red. D. Gawina, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 56. Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 57. Cohen J.L., Arato A., Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge, Mass. 1992.
 58. Cohen J., Arato A., Społeczeństwo obywatelskie a teoria społeczna [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 59. Coleman J., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1990.
 60. Coser L., Społeczne funkcje konfliktu [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyboru dokonali: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania i J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 61. Cybulska A., Strzeszewski M., Demokracja w działaniu [w:] Polska, Europa, świat. Opinia publiczna w okresie integracji, pod red. K. Zagórskiego i M. Strzeszewskiego, Scholar, CBOS, Warszawa 2005.
 62. Czapiński J., Cechy osobowości i styl życia [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&lT, Warszawa 2007.
 63. Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna 2005: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2006.
 64. Czapiński J., Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 65. Czapiński J., Podsumowanie [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 66. Czapiński J., Wsparcie społeczne [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 67. Czapiński J., Zachowania autodestrukcyjne [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 68. Czapiński J., Znaczenie wybranych obiektywnych wyznaczników warunków życia dla subiektywnej jakości życia [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 69. Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 70. Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, ISP PAN, Scholar, Warszawa 2007.
 71. Cześnik M., Markowski R., Polski system partyjny: dekada zmian instytucjonalnych i ich konsekwencje [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2002.
 72. Czy,, partyjnie" może oznaczać ,,obywatelsko"? Wywiad z Henrykiem Wujcem, "Trzeci Sektor" 2008, nr 13.
 73. Dahl R.A., Demokracja i jej krytycy, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 74. Dahl R.A., O demokracji, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2000.
 75. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Czytelnik, Warszawa 1993.
 76. Dahrendorf R., Rozważania nad rewolucją w Europie, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1991.
 77. Dahrendorf R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyboru dokonali: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania i J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 78. Dahrendorf R., Zagrożone społeczeństwo obywatelskie [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 79. Dąbrowska 1, Gumkowska M., Wygnański J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2002, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2002.
 80. Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J., Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2003, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
 81. Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 82. Diagnoza społeczna 2000: warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2000.
 83. Diagnoza społeczna 2003: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2004.
 84. Diagnoza społeczna 2005: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2006.
 85. Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 86. Diamond L., Toward Democratic Consolidation [w:] The Global Resurgence of Democracy, pod red. L. Diamonda i M.F. Plattnera, John Hopkins University Press, Baltimore 1996.
 87. Domański H., Jedna struktura społeczna [w:] H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak, Polska -jedna czy wiele? Trio, Warszawa 2005.
 88. Domański H., Polska klasa średnia, FNP, Wrocław 2002.
 89. Domański H., Społeczeństwa klasy średniej, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 90. Domański H., Sprzątaczka bije ministra, "Polityka" 2007, nr 15.
 91. Dudkiewicz M., Dwie wizje społeczeństwa obywatelskiego w świadomości ludzi trzeciego sektora [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Siciń-skiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 92. Dürkheim E., Typy samobójstw [w:] J. Szacki, Dürkheim, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
 93. Dzielski M., Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak, Kraków 1995.
 94. Dzieniszewska-Naroska K, Radny - sąsiad i polityk. Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym, Trio, Warszawa 2004.
 95. Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie [w:] Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, wyd. IV, atla2, Wrocław 1998.
 96. Dziubka K, Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia [w:] Studia z teorii polityki, t. 2, pod red. A. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 97. Dziubka K., Teoria demokratycznej obywatelskości - zarys problemu [w:] Społeczeństwo obywatelskie, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 98. Dzwończyk J., Kapital społeczny a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, KTE-Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 99. Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Adam Marszałek, Toruń 2000.
 100. Dzwończyk J., Wykorzystywanie socjotechniki przez polityków jako czynnik blokujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, pod red. A. Kasińskiej-Metryki i R. Bäckera, Adam Marszałek, Toruń 2007.
 101. Easton A., A Re-assessment of the Concept of Political Support, "British Journal of Poli-tical Science" 1975, t. 5.
 102. Eilfort M., Zniechęceni, wyobcowani obywatele? - elektorat nieuczestniczący w wyborach jako wyzwanie dla demokracji [w.] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, pod red. W. Łukowskiego, G. Meyera i S. Sulowskiego, Elipsa, Warszawa 2007.
 103. Ekiert G., Procesy demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej - rozważania teoretyczne, "Studia Polityczne" 1993, nr 1-4 (5).
 104. Ekiert G., Protest jako forma życia publicznego w Polsce postkomunistycznej 1989-1992, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 2.
 105. Ekiert G., Kubik J., Protesty społeczne w nowych demokracjach: Polska, Słowacja, Węgry i Niemcy Wschodnie (1989-1994), "Studia Socjologiczne" 1997, nr 4.
 106. Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyboru dokonali: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania i J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 107. Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 108. Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, pod red. W. Bokajły i A. Wiktorskiej-Swięcickiej, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007.
 109. Europę ogarnia pośmiertny bezwład, rozmowa K. Wigury z J. Habermasem, "Europa" 2008, nr 224 (38).
 110. Fedyszak-Radziejowska B., Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, pod red. T. Kaźmierzaka i M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 111. Feher F., Heller A., Hungary 1956 Revisited, Allen & Unwin, London 1983.
 112. Flyvbjerg B., Habermas i Foucaułt - rzecznicy społeczeństwa obywatelskiego, "Kultura i Społeczeństwo" 2001, nr 1.
 113. Forbrig J., Post-Socialist Civil Society. Patterns of Intermediary Organization in East-Central Europe, maszynopis.
 114. Forbrig J., Społeczeństwo obywatelskie w dyskursie opozycji demokratycznej w Europie Środkowej [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, pod red. B. Krauz-Mozer i R Borowca, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 115. Forbrig J., Społeczeństwo obywatelskie. Polska, jej sąsiedzi i Europa Zachodnia-porównanie, Centrum Stosunków Międzynarodowych, raport nr 6/02, Warszawa.
 116. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia-Spacja, Warszawa 1993.
 117. Frączak R, Lokalne partnerstwo - siła nieporozumień [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. R Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 118. Frączak P., Szerokie rozumienie obywatelskiego nieposłuszeństwa [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 119. Frybes M., Michel R, Po komunizmie. O mitach w Polsce współczesnej, Krupski i S-ka, Warszawa 1999.
 120. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005.
 121. Fukuyama F., Kapitał społeczny [w:] Kultura ma znaczenie, pod red. L.E. Harrisona i S.R Huntingtona, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 122. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 123. Gadowska K, Klientelizm oraz kolesiostwo w polskiej polityce i gospodarce [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, pod red. W. Wesołowskiego i J. Włodarka, Scholar, PTS, Warszawa 2005.
 124. Galor Z., Bierność społeczna w warunkach transformacji ustrojowej [w:] Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pod red. B. Goryńskiej-Bittner, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005.
 125. Gardawski J., Związki zawodowe na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 126. Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Fundacja Europea, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 127. Gawin D., Między ideologią a społecznikostwem. Lokalny wymiar polskiej polityki [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 128. Gawin D., Sierpień 1980 w świetle tradycji republikańskiej [w:] Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 129. Gawin D., Społeczeństwo obywatelskie w myśli konserwatywnej. Przypadek Roberta Nisbeta [w:] Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 130. Gąciarz B., Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 131. Gellner E., Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie historycznej [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 132. Giza-Poleszczuk A., Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 133. Gliński P., Aktywność aktorów społecznych - deficyt obywatelstwa wobec codziennej zaradności Polaków [w:] Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, pod red. W. Wesołowskiego i J. Włodarka, Scholar, PTS, Warszawa 2005.
 134. Gliński R, O pewnych aspektach obywatelskości. Aktywność społeczna a integracja wspólnot obywatelskich [w:] Jak żyją Polacy, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 135. Gliński P., O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce [w:] Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, pod red. M. Nowaka i M. Nowosielskiego, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 136. Gliński R, O społeczeństwie obywatelskim w Polsce: teoria i praktyka [w:] Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 137. Gliński R, Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 - analiza porównawcza wybranych wyników badań empirycznych [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 138. Gliński R, Samounicestwienie ruchu społecznego - ruch antyglobalistyczny a globalne społeczeństwo obywatelskie, "Studia Socjologiczne" 2006, nr 2.
 139. Gliński R, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 140. Gliński R, Trzeci sektor w Polsce. Dylematy aktywności [w:] Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, pod red. M. Nowaka i M. Nowosielskiego, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 141. Gliński R, Wprowadzenie [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, praca zbiorowa pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 142. Gliński R, Palska H., Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej [w:] Elementy nowego ładu, pod red. H. Domańskiego i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 143. Godlewski T., Polski system polityczny. Instytucje -procedury - obywatele, Adam Marszałek, Toruń 2005.
 144. Godlewski T., Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD) [w:] Demokracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, pod red. T. Godlewskiego i W. Jurkiewicza, WSP TWP, Warszawa 2003.
 145. Gorlach K., Zmierzch klasy chłopskiej, "Studia Socjologiczne" 1998, nr 1.
 146. Goryńska-Bittner B., Utopia, która staje się rzeczywistością: społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej [w:] Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, pod red. B. Goryńskiej-Bittner i J. Stępnia, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002.
 147. Goryńska-Bittner B., Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [w:] Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pod red. B. Goryńskiej-Bittner, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005.
 148. Górski E., Rozważania o społeczeństwie obywatelskim. I inne studia z historii idei, IFiS PAN, Warszawa 2003.
 149. Grabowiec R, Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 150. Grabowska M., ,,Jako błyskawica". Problemy z polityczną instytucjonalizacją ruchu Solidarności [w:] Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 151. Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Scholar, Warszawa 2004.
 152. Gray J., Odpostkomunizmu do społeczeństwa obywatelskiego: powrót historii i zmierzch zachodniego modelu [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 153. Grochalski S.M., Obywatelswto Unii Europejskiej - przeszłość ku przyszłości [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, pod red. W. Kautego przy współpracy P. Świercza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 154. Grossman L.K., Republika elektroniczna [w:] Władza i społeczeństwo 2, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1998.
 155. Grzelak J., Czy stajemy się lepsi? O nieoczekiwanym uspołecznieniu Polaków [w:] Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, pod red. M. Drogosza, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 156. Grzelak J., Postawy wobec dobra wspólnego [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 157. Grzelak J., Czapiński J., Proekologiczne zachowania Polaków [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 158. Grzymski J., Rozmowa czy konfrontacja? Protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 159. Gumkowska M., Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 160. Gumkowska M., Herbst J., Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 161. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2004.
 162. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 163. Habermas Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 164. Hankiss E., The Second Society: Is There an Alternative Social Model Emerging in Contemporary Hungary? "Social Research" 1988, nr 55.
 165. Harrison L.E., Dlaczego kultury nie sposób przecenić? [w:] Kultura ma znaczenie, pod red. L.E. Harrisona i S.P. Huntingtona, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 166. Hausner J., Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2004.
 167. Herbst J., Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Biblioteka Aktywności Lokalnej, vol. 4, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2005.
 168. Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 169. Huntington S.P., Political Order in Changing Societes, Yale University Press, New Haven 1968.
 170. Huntington S.P., Z kulturą trzeba się liczyć [w:] Kultura ma znaczenie, pod red. L.E. Harrisona i S.P. Huntingtona, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 171. Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, pod red. E. Nowickiej i M. Chałubińskiego, PWN, Warszawa 1999.
 172. Ile obywatela w obywatelu? rozmowa M. Kołodziejczyka z prof. J. Grzelakiem, "Polityka" 2007, nr 42.
 173. Iłowiecka-Tańska I., Anty polityczna polityka - myślenie o organizacjach pozarządowych, "Trzeci Sektor" 2006, nr 8.
 174. Inglehart R., Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton 1990.
 175. Inglehart R., Kultura a demokracja [w:] Kultura ma znaczenie, pod red. L.E. Harrisona i S.P. Huntingtona, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 176. Jabłoński A., Społeczeństwo obywatelskie - wprowadzenie do analizy politologicznej [w:] Politologia wrocławska. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2194, pod red. K. Dziubki, T. Łoś-Nowak i K. Paszkiewicz, Wrocław 2000.
 177. Jabłoński A., Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Jagusiak B., OPZZ i NSZZ "Solidarność" w systemie politycznym Polski w latach 1989-2001, Adam Marszałek, Toruń 2004.
 178. Jak żyją Polacy, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 179. Jałowiecki B., Obywatele i instytucje wobec prywatyzacji uspołecznienia [w:] Państwo, samorząd i społeczności lokalne, pod red. K. Bondyry, M.S. Szczepańskiego i P. Śliwy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 180. Jednaka W., Wybory parlamentarne w latach 1989-2001 [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 181. Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Trio, ISP PAN, Warszawa 2004.
 182. Kapital społeczny. Ekonomia społeczna, pod red. T. Kaźmierczaka i M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 183. Karpiński J., Wstęp. ,, Solidarność" przeżyta i przemyślana [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo ,,Solidarności"po dwudziestu latach, pod red. D. Gawina, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 184. Kaźmierczak T, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, pod red. T. Kaźmierczaka i M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 185. Keane J., Democracy and Civil Society, Verso, London-New York 1988.
 186. Keane J., Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction between Civil Society and the State 1750-1850 [w:] Civil Society and the State: New European Perspectives, red. J. Keane, Verso, London 1988.
 187. Kempny M., O uwarunkowaniach dynamiki polskich przemian: kapitał społeczny - słabe czy silne więzi [w:] Niepokoje polskie, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 188. Kisielewski S., Wstęp do programu opozycji [w:] S. Kisielewski, Bez cenzury, wyd. 2 (poszerzone), Editions Spotkania, Paryż 1987.
 189. Kolarska-Bobińska L., Aktywność obywatelska i protesty społeczne [w:] Demokracja w Polsce 2005-2007, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, J. Kucharczyka i J. Zbie- ranka, Instytut Spraw Publicznych, seria: Obserwatorium Demokracji, Warszawa 2007.
 190. Kołodziejczyk M., Łazarewicz C, Teatr zwany strajkiem, "Polityka" 2008, nr 49.
 191. Komitety Obywatelskie. Powstanie - rozwój - upadek? pod red. T. Borkowskiego i A. Bukowskiego, Universitas, Kraków 1993.
 192. Korbel A.J., Obywatelskie nieposłuszeństwo w reakcji na poczucie dewaluacji prawa w dziedzinie ochrony przyrody [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 193. Korzeniowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych [w:] Psychologia polityczna, pod red. K. Skarżyńskiej, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 194. Kowalewski Z., Społeczeństwo obywatelskie w doświadczeniu historycznym, PAX, Warszawa 1991.
 195. Kowalski S., Krytyka solidarnościowego rozumu, PEN, Warszawa 1990.
 196. Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo. Wydawnictwo UAM, Poznań 2000.
 197. Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Słowo, Obraz, Terytoria, Gdańsk 2003.
 198. Krauz-Mozer B., Obywatel wobec globalizacji [w:] Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz, pod red. S. Kiliana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.
 199. Krauz-Mozer B., Społeczeństwo obywatelskie w globalizującym się świecie [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, pod red. B. Krauz--Mozer i P. Borowca, KTE - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 200. Krauz-Mozer B., Borowiec P., Wstęp [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 201. Krauz-Mozer B., Borowiec P., Wstęp [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, KTE-Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 202. Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, pod red. W. Wesołowskiego i J. Włodarka, Scholar, PTS, Warszawa 2005.
 203. Król M., Między korporacją a społeczeństwem obywatelskim [w:] Obywatel - odrodzenie pojęcia, pod red. B. Markiewicz, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 204. Król M., Społeczeństwo obywatelskie w demokracji, "Trzeci Sektor" 2004, nr 1.
 205. Krzemiński I., Obywatelski ideał w procesie transformacji. Procesy społeczne a działania elit [w:] Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.
 206. Krzemiński I., Postulaty robotnicze a model społeczeństwa obywatelskiego [w:] Postulaty 1970-71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w latach 1970-1971 i 1980 (Gdańsk i Szczecin), zebrane i opracowane przez B. Chmiel i E. Kaczyńską, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa 1998.
 207. Kultura ma znaczenie, pod red. L.E. Harrisona i S.P. Huntingtona, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 208. Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, pod red. W. Łukowskiego, G. Meyera i S. Sulowskiego, Elipsa, Warszawa 2007.
 209. Kumar K., Społeczeństwo obywatelskie: rozważania na temat użyteczności historycznego terminu [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 210. Kurczewska J., Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne) [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, pod red. B. Jałowieckiego i W. Łukowskiego, Scholar, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2006.
 211. Kurczewska J., Tradycje demokracji w Polsce, maszynopis (brak danych edytorskich).
 212. Kurczewska J., Staszyńska K., Bojar H., Blokady społeczeństwa obywatelskiego: czyli słabe społeczeństwo obywatelskie i słabe państwo [w:] Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, pod red. A. Rycharda i M. Federowicza, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 213. Kurczewski J., Antypolityka jako polityka bez partii [w:] Oblicza łokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 214. Kurczewski I, Konflikt i solidarność: z socjologii normatywnej [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, pod red. M. Marody i A. Sułka, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 215. Kurczewski J., Lokalne społeczeństwo obywatelskie [w:] Lokalne społeczności obywatelskie, pod red. J. Kurczewskiego, ISNS UW, Warszawa 2003.
 216. Kurczewski J., Lokalne wzory kultury politycznej. Podsumowanie [w:] Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne, pod red. J. Kurczewskiego, Trio, Warszawa 2007.
 217. Kurczewski J., Udział organizacji pozarządowych we władzy samorządowej [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 218. Kuroń J., Polityka i odpowiedzialność, Aneks, Londyn 1984.
 219. Kuźniar R., Globalizacja i polityka zagraniczna [w:] Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 220. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1998. Lasch Ch., Bunt elit, Platan, Kraków 1997.
 221. Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym. Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Fundusz Współpracy, Warszawa 1994.
 222. Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo ,,Solidarności" po dwudziestu latach, pod red. D. Gawina, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 223. Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbua, wyd. IV, atla2, Wrocław 1998.
 224. Leleń T., Nieukończona transformacja. Przemiany klasy średniej: od dynamicznego powstania do roli balastu politycznego, "Studia Polityczne" 2005, nr 17.
 225. Leś E., Nałęcz S., Potencjał ekonomiczny sektora non-profit w Polsce - wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 226. Levi M., Social and Unsocial Capital: A Review Essay of Robert Putnam's Making Democracy Work, "Politics and Society" 1996, nr 24.
 227. Lewenstein B., Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych - w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsca i czasu, pod red J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 228. Lewenstein B., Zasoby lokalne: zarys koncepcji [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 229. Lewenstein B., Palska H., Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji - analiza badań jakościowych [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 230. Lewenstein B., Theiss M., Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 231. Lewicka-Strzałecka A., Moralność ekonomiczna w krajach europejskich [w:] W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i P. Sztabińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 232. Lijphart A., Inżynieria wyborcza: ograniczenia i możliwości [w:] Władza i społeczeństwo 2, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1998.
 233. Lijphart A., Unequal Participation: Democracy's UnresolvedDillema, "American Political Science Review" 1997, vol. 91, nr 1, March.
 234. Linz J.J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consloliadtion: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 1996.
 235. Lipiec J., Społeczeństwo obywatelskie - analiza esencjalna [w:] Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, pod red. B. Goryńskiej-Bittner i J. Stępnia, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002.
 236. Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa 1995.
 237. Lipset S.M., Social Requisites of Democracy Revisited, "American Sociological Review" 1994, vol. 59, nr 1, February.
 238. Lisicka H., Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku [w:] Demokratyzacja w Ul Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 239. Luszniewicz J., Solidarność. Samorząd pracowniczy. Transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy (rok 1981), SGH, Warszawa 2008.
 240. Łabędź K., Ewolucja myśli politycznej opozycji [w:] Łagodna agonia realnego socjalizmu, pod red. J. Hausnera i T. Klementewicza, 1SP PAN, Warszawa 1991.
 241. Łabędź K, Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997.
 242. Łeseczko M., Sydorczuk O., Państwowy mechanizm formowania kapitału społecznego [w:] Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Stępnia, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006.
 243. Łoś-Tomiak A., Społeczeństwo obywatelskie, państwo, rynek jako siły równoważne [w:] Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz, pod red. S. Kiliana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.
 244. Łukaszewicz A., Polacy są w czołówce skarżących się do Strasburga, "Rzeczpospolita", 2 maja 2008.
 245. Łukowski W., Funkcjonowanie demokracji na szczeblu lokalnym w Polsce [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, pod red. W. Łukowskiego, G. Meyera i S. Sulow-skiego, Elipsa, Warszawa 2007.
 246. Mach B.W., Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, ISP PAN, Warszawa 1998.
 247. Magoska M., Obywatel w procesie zmian, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 248. Marciniak P., Ostrożne partnerstwo. Monitoring relacji między samorządem wojewódzkim a organizacjami pozarządowymi {wstępne wyniki badań) [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 249. Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 250. Markowski R., Dynamika współzawodnictwa w polskim systemie partyjnym [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2002.
 251. Marody M., Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego, "Studia Socjologiczne" 1999, nr 4.
 252. Marody M., Polityka [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 253. Marody M., Sens zbiorowy a stabilność' i zmiana ładu społecznego [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, pod red. M. Marody i A. Sułka, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 254. Marody M., Społeczeństwo polskie w perspektywie integracji z Unici Europejską [w:] Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, EU-monitoring, Warszawa 1996.
 255. Marody M., Społeczeństwo poobywatelskie? [w:] Wymiary życia społecznego Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2004.
 256. Marody M., System realnego socjalizmu w jednostkach [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks. Londyn 1991.
 257. Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warszawa 2004.
 258. Merkel W., Defekte Demokratien [w:] Demokratie in Ost und West, red. W. Merkel i A. Busch, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999.
 259. Merton R.K., Teoria struktury społecznej i anomii. Kontynuacje [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 260. Michalski K., Przedmowa [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego. Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 261. Michnik A., Nowy ewolucjonizm [w:] A. Michnik, Szanse polskiej demokracji. Aneks, Londyn 1984.
 262. Michnik A., Polskie pytania, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.
 263. Michnik A., Szanse polskiej demokracji, Aneks, Londyn 1984.
 264. Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, PWN, Warszawa 2006.
 265. Miszalska A., Transformacja ustrojowa a poczucie podmiotowości - alienacji politycznej, "Studia Socjologiczne" 1992, nr 3-4.
 266. Mokrzycki E., Bilans niesentymentalny, IFiS PAN, Warszawa 2001.
 267. Mokrzycki E., Demokracja negocjacyjna [w:] Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, pod red. E. Mokrzyckiego, A. Rycharda i A. Zybertowicza, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 268. Mołdawa T., Referendum w projektach konstytucyjnych lat 1989-1995 [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, pod red. D. Waniek i M.T. Staszewskiego, ISP PAN, Warszawa 1996.
 269. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, PWN, Warszawa 1998.
 270. Możemy wyhodować inflacyjnego potwora, rozmowa E. Olczyk z prof. z J. Czapińskim, "Rzeczpospolita", 28-29 czerwca 2008.
 271. Murawski K., Państwo i społeczeństwo obywatelskie. Wybrane problemy rozwoju demokracji Polsce 1989-1997, WAM, Kraków 1999.
 272. Murawski K., Wymiary polityczne społeczeństwa obywatelskiego, "Studia Polityczne" 1993, nr 1-4(5).
 273. Nalewajko E., Protopartie i protosystem? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności, ISP PAN, Warszawa 1997.
 274. Narloch Ł., Społeczeństwo obywatelskie w Gdyni - analiza socjologiczna, Promotor, Warszawa 2008.
 275. Narojek W., Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie. Ocena sytuacji na podstawie polskich kryzysów, ISP PAN, Warszawa 1994.
 276. Niepokoje polskie, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 277. Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Scholar, Warszawa 2004.
 278. Nowak M., Nowosielski M., Od ,,próżni socjologicznej" do ,,społecznego bezruchu". Uwarunkowania ewolucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lat 80. i 90. XX wieku [w:] Państwo, samorząd i społeczności lokalne, pod red. K. Bondyry, M.S. Szczepańskiego i P. Śliwy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 279. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, "Studia Socjologiczne" 1979, nr 4.
 280. Nowina-Konopka M., Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008.
 281. Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 282. Oblicza lokalności. Różnorodność miejsca i czasu, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 283. Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, pod red. J. Kurczewskiej, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 284. Obywatel - odrodzenie pojęcia, pod red. B. Markiewicz, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 285. Offe C, Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 286. Offe C, Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowo-Wschodniej, "Studia Socjologiczne" 1992, nr 3-4.
 287. Offe C, Modernity and the State. East, West, MIT Press, Cambridge, Mass. 1996.
 288. Offe C, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1995.
 289. Ogrodziński P, Cztery modele społeczeństwa obywatelskiego a transformacja w Polsce [w:] P. Ogrodziński, Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim, ISP PAN, Warszawa 1991.
 290. Osiatyński W., Rzeczpospolita obywateli, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2004.
 291. Ost D., Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Muza, Warszawa 2007.
 292. Owczarek L., Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - referendum lokalne [w:] Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz, pod red. S. Kiliana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.
 293. Palecki K., Dynamika zmiany politycznej, czyli o potrzebie nowego paradygmatu wyjaśniania, "Studia Polityczne" 1992, nr 1.
 294. Panek T., Ubóstwo i nierówności dochodowe [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 295. Państwo, samorząd i społeczności lokalne, pod red. K. Bondyry, M.S. Szczepańskiego i P. Śliwy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 296. PAP, Najwięcej radnych w skali kraju ma PSL, "Gazeta Wyborcza", 15 listopada 2006.
 297. Partie polityczne - permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod red. J. Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006.
 298. Pełczyńska-Nałęcz K., Postawy i zachowania polityczne - tendencje zmian w latach 1988-1995 [w:] Polacy'95. Aktorzy i klienci transformacji, pod red. W. Adamskiego, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 299. Pełczyński Z.A., Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej, pod red. K. Bala i M.N. Jakubowskiego, Wydawnicwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 300. Perez-Diaz V., Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1996.
 301. Piasecki A.K., Referenda w III RP, PWN, Warszawa 2005.
 302. Piasecki A.K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Adam Marszałek, Toruń 2004.
 303. Pietrzak M., Parlament Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 304. Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, FNP, Wrocław 2004.
 305. Pietrzyk-Reeves D., Społeczeństwo obywatelskie [w:] Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, WAM, Kraków 2004.
 306. Plutzer E., Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young Adulthood, "American Political Science Review" 2002, vol. 96, nr 1, March.
 307. Podgórecki A., Kontrola trzeciego stopnia [w:] Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pod red. M. Ziemskiej, IPiPS, Warszawa 1976.
 308. Poleszczuk J., Praca w systemie gospodarki planowej [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, pod red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 309. Politologia wrocławska. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2194, pod red. K. Dziubki, T. Łoś-Nowak i K. Paszkiewicz, Wrocław 2000.
 310. Politykom nie zależy na frekwencji, rozmowa A. Kublik z prof. L. Kolarską-Bobińską, "Gazeta Wyborcza", 1-2 października 2005.
 311. Polska, Europa, świat. Opinia publiczna w okresie integracji, pod red. K. Zagórskiego i M. Strzeszewskiego, Scholar, CBOS, Warszawa 2005.
 312. Polska. Wybory '89, układ i wybór R. Kałuża, Wydawnictwo Adam Bonarski, Warszawa 1989.
 313. Ponikowski B., Dialektyka społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego w myśli politycznej Antonia Gramsciego [w:] Społeczeństwo obywatelskie, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 314. Poradzą sobie i bez polityków, rozmowa A. Więcki z prof. J. Czapińskim, "Rzeczpospolita", 29-30 października 2005.
 315. Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, " Annual Review of Sociology" 1998, nr 24.
 316. Portes A., Landolt P., The Downside of Social Capital, "The American Prospect" 1996, nr 26.
 317. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104.
 318. Program NSZZ ,, Solidarność" uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 7 X1981 r. (brak danych edytorskich).
 319. Przybysz D., Dlaczego Polacy nie glosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej [w:] Niepokoje polskie, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 320. Przymeński A., Kapitał społeczny a społeczeństwo [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, pod red. H. Januszka, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 58, Poznań 2005.
 321. Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, pod red. B. Wojciszke i M. Jarymowicz, PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 322. Putnam R., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 323. Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 324. Raciborski J., Absencja wyborcza: obraz i uwarunkowania zjawiska [w:] Naród - władza - społeczeństwo, pod red. A. Jasińskiej-Kani i J. Raciborskiego, Scholar, Warszawa 1996.
 325. Raciborski J., Polityka polska. Szkice, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 326. Raciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Scholar, Warszawa 1997.
 327. Raciborski J., Rytuał, plebiscyt czy wybory'? Instytut Socjologii UW, Warszawa 1989.
 328. Raciborski J., Wiatr J.J., Wybory w PRL - doświadczenia i wnioski, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 329. Rak-Młynarska E., Kapitał ludzki [w:] Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, WAM, Kraków 2004.
 330. Randall V., Sväsand L., Introduction: The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidation, ,,Democratization" 2002, vol. 9, nr 3, Special Issue.
 331. Rose R., Postcommunism and the Problem of Trust [w:] The Global Resurgence of Democracy, red. L. Diamond i M.R Plattner, John Hopkins University Press, Baltimore 1996.
 332. Rose R., Russia as an Hour-Glass Society: A Constitution without Citizens, ,,East European Constitutional Review" 1995, nr4 (3).
 333. Rose R., Munro N., Elections without Order. Russias's Challenge to Vladimir Putin, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 334. Rubbio M., Perverse Social Capital: Some Evidence from Columbia, "Journal of Economic Issues" 1997, vol. 31, nr 3.
 335. Rychard A., Kapitał społeczny a instytucje. Wstępne rozważania [w:] W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i P. Sztabińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 336. Rychard A., Konflikt i przystosowanie: dwie koncepcje ładu społecznego w Polsce, "Kultura i Społeczeństwo" 1989, nr 3-4.
 337. Rychard A., Społeczeństwo, państwo, rynek, "Przegląd Polityczny" 1996, nr 32.
 338. Rykowski Z., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia [w:] Komitety Obywatelskie. Powstanie - rozwój - upadek?, pod red. T. Borkowskiego i A. Bukowskiego, Universitas, Kraków 1993.
 339. Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, pod red. T. Kaźmierczaka i M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 340. Rymsza M., Polityka państwa wobec trzeciego sektora w Polsce w latach 1989-2006, "Trzeci Sektor" 2006, nr 8.
 341. Rymsza M., Dudkiewicz M., Polityka obywatelska - to znaczy jaka? "Trzeci Sektor" 2008, nr 13.
 342. Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, pod red. M. Marody i A. Sułka, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 343. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 344. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 345. Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, KTE-Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 346. Sartori G., Teoria demokracji, PWN, Warszawa 1998.
 347. Sasińska-Klas T., Społeczeństwo polskie w procesie zmiany, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z zakresu nauk politycznych, nr 53, Kraków 1994.
 348. Schimanek T., Dialog obywatelski Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 349. Schmitter Ph.C., Demokracja - zagrożenia i problemy [w:] Przyszłość demokracji, pod red. P. Śpiewaka, Aletheia, Warszawa 2005.
 350. Schmitter Ph.C, Karl T.L., Czym jest demokracja... i czym nie jest [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1995.
 351. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 352. Seligman A.B., Komentarze o społeczeństwie obywatelskim i obywatelskiej cnocie w ostatniej dekadzie XX wieku [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 353. Seligman A.B., The Idea of Civil Society, Free Press, New York 1992.
 354. Shapiro I., Stan teorii demokracji, PWN, Warszawa 2006.
 355. Shils E., Co to jest społeczeństwo obywatelskie? [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 356. Siciński A., Społeczeństwo obywatelskie, "Przegląd Polityczny" 1997, nr 33/34.
 357. Siciński A., Styl życia. Kultura. Wybór, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 358. Siemek M., Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 359. Skarżyńska K, Aktywność i bierność polityczna [w:] Podstawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 360. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Scholar, Warszawa 2005.
 361. Skarżyńska K., Sprzeciw, poparcie czy ,,dawanie świadectwa wartościom" - co motywuje Polaków do aktywności politycznej [w:] Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, pod red. B. Wojciszke i M. Jarymowicz, PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 362. Skąpska G., Wprowadzenie [w:] Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, pod red. G. Skąpskiej, Universitas, Kraków 2003.
 363. Skidelsky R., Świat po komunizmie. Spór o nasze czasy, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1999.
 364. Skrzypiec D., W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie, Zielone Brygady, Kraków 1999.
 365. Skrzypiec R., Z szacunku dla prawa [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 366. Skrzypiński D., Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1988 roku, Adam Marszałek, Toruń 2001.
 367. Słodkowska I., Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980-1989, ISP PAN, Warszawa 2006.
 368. Słownik społeczny, pod red. B. Szlachty, WAM, Kraków 2004.
 369. Smolar A., Przygody społeczeństwa obywatelskiego [w:] Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, pod red. E. Nowickiej i M. Chałubińskiego, PWN, Warszawa 1999.
 370. Sobkowiak L., Obywatelskie nieposłuszeństwo [w:] Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, atla2, Wrocław 1998.
 371. Sobolewska-Myślik K., Wzorce rywalizacji międzypartyjnej a stabilizacja polskiego systemu partyjnego [w:] Partie polityczne -permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod red. J. Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006.
 372. Sokół W., System partyjny w Polsce - specyfika, uwarunkowania, stabilizacja [w:] Partie polityczne - permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod red. J. Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006.
 373. Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 374. Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny 2002, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 375. Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny 2004, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 376. Sowa K.Z., Społeczeństwo obywatelskie a polityka - uwagi o historycznych uwarunkowaniach i perspektywach społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Trzeci Sektor" 2007, nr 11.
 377. Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), pod red. J. Bardacha przy współudziale W. Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 378. Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, pod red. B. Goryńskiej--Bittner i J. Stępnia, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2002.
 379. Sroka J., Herbut R., Sula P, Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 380. Stach Ł., Społeczeństwo obywatelskie a państwo [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, KTE-Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007.
 381. Stach Ł., Społeczeństwo obywatelskie Johna Keanea [w:] Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, pod red. B. Krauz-Mozer i P. Borowca, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 382. Staniszkis J., Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003.
 383. Stankiewicz A., Nie wierzymy politykom i menedżerom, "Rzeczpospolita", 8 sierpnia 2006.
 384. Stawrowski Z., Doświadczenie ,,Solidarności" jako wspólnoty etycznej [w:] Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo ,,Solidarności" po dwudziestu latach, pod red. D. Gawina, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 385. Stróżewski W., Etyka obywatelska - etyka obywatela [w:] Obywatel - odrodzenie pojęcia, pod red. B. Markiewicz, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 386. Sułek A., Doświadczenia i kompetencje obywatelskie Polaków [w:] Diagnoza społeczna 2007: warunki i jakość życia Polaków, pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Rada Monitoringu Społecznego, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 387. Sułkowski Ł., Problem więzi familijnych w gospodarce [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, pod red. H. Januszka, Zeszyły Naukowe AE w Poznaniu, nr 58, Poznań 2005.
 388. System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2002.
 389. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2003.
 390. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 391. Szacki J., Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór tekstów i wstęp J. Szacki, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
 392. Szawiel T., Kryzys demokracji a poparcie systemu politycznego w Polsce [w:] Populizm a demokracja, pod red. R. Markowskiego, ISP PAN, Warszawa 2004.
 393. Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie [w:] Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 394. Szczepański M.S., Od lokatora kamienicy do " człowieka z Seattle". Społeczne podstawy ruchów politycznych [w:] Państwo, samorząd i społeczności lokalne, pod red. K. Bondyry, M.S. Szczepańskiego i P. Śliwy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 395. Szczepański M.S., Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, pod red. B. Jałowieckiego i W. Łukowskiego, Scholar, SWPS Academica, Warszawa 2006.
 396. Sztompka P., Civilizational Incomepetence: The Trap of Post-Communist Societes, ,,Zeit-schrift fiir Soziologie", Jg 22, Heft 2, April 1993.
 397. Sztompka P., Cultural and Civilizational Change: The Core of Post-Communist Transition [w:] Evolution of Interest Representation and Develpoment of the Labour Market in Post-Socialist Countries, pod red. J. Hausnera, O. Pedersena i K. Ronita, AE w Krakowie, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1995.
 398. Sztompka P., Dylematy wielkiej transformacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992, r. LIV, z. 1.
 399. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, pod red. P. Sztompki, Warszawa-Kraków 1999.
 400. Sztompka P., Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, pod red. W. Kwaśniewi-cza, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków 1990.
 401. Sztompka P., Prolegomena do teorii zaufania [w:] Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, pod red. E. Nowickiej i M. Chałubińskiego, PWN, Warszawa 1999.
 402. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków 2002.
 403. Sztompka P., Teoria stawania się społeczeństwa - szkic koncepcji, "Kultura i Społeczeństwo" 1991, nr 1.
 404. Sztompka P., Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 1.
 405. Sztompka P., The Year 1989 as a Cultural and Civilizatinal Break, ,,Communist and Post-Communist Studies" 1996, vol. 29, nr 2, University of California.
 406. Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, ISP PAN, Warszawa 2000.
 407. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 408. Sztompka P, Zaufanie: warunek podmiotowości społeczeństwa [w:] Oblicza społeczeństwa, pod red. K. Gorlacha i Z. Seregi, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996.
 409. Szymaczak W., Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego [w:] Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, pod red. E. Balawejdera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 410. Śnieżek R., Społeczeństwo obywatelskie w kategoriach dualizmu System/Lebenswelt w teorii krytycznej Jurgena Habermasa [w:] Społeczeństwo obywatelskie, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 411. Śpiewak P., Alexis de Tocqueville i Hannah Arendt o ,.Solidarności" [w:] P. Śpiewak, Ideologie i obywatele, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1991.
 412. Tarkowska E., Tarkowski J., Amoralny familizm czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych [w:] Grupy i więzi w systemie monocentrycznym, pod red. E. Wnuka-Lipińskiego, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 413. Tarkowski J., Sprawność gospodarcza jako substytut legitymacji w Polsce powojennej [w:] Legitymacja, pod red. A. Rycharda i A. Sułka, PTS, UW, Warszawa 1988.
 414. Taylor Ch., Kiedy mówimy społeczeństwo obywatelskie [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, pod red. K. Michalskiego, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 415. Teixeira R., Znikający wyborca w Ameryce [w:] Władza i społeczeństwo 2, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1998.
 416. Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, pod red. A. Gawkowskiej, P. Glińskiego i A. Kościańskiego, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 417. The Global Resurgence of Democracy, red. L. Diamond i M.F. Plattner, John Hopkins University Press, Baltimore 1996.
 418. Tilly Ch., From Mobilization to Revolution, Random Hosue, New York 1979.
 419. Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Znak, Kraków 2005.
 420. TNS OBOP, Zaufanie do instytucji. Instytucje władzy, raport 125/03, Warszawa, listopad 2003.
 421. Tocqueville de A., O demokracji w Ameryce, t. 1,2, Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1996.
 422. Topf R., Beyond Electoral Participation [w:] Citizens and the State, pod red. D. Fuchsa, H.D. Klingemanna, Oxford University Press, Oxford 1995.
 423. Touraine A., Strzelecki J., Dubet F., Wieviorka M., "Solidarność" analiza ruchu społecznego 1980-1981, Europa, Warszawa 1989.
 424. Trutkowski C, Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
 425. Turczyński R, Sfera polityczna polskiego społeczeństwa obywatelskiego - dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, pod red. W. Bokajły i A. Wiktorskiej-Swięcickiej, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007.
 426. Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie, pod red. R. Paradowskiego, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2005.
 427. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1198.
 428. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. 2003, Nr 96, poz. 783, 873.
 429. Ustawa o fundacjach, Dz.U. 1984, Nr 21, poz. 97.
 430. Ustawa o referendum lokalnym, Dz.U. 2000, Nr 88, poz. 985.
 431. Ustawa o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. 2003, Nr 57, poz. 507.
 432. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, Dz.U. 2001, Nr 100, poz. 1080.
 433. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2006, Nr 146, poz. 1055.
 434. Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, pod red. E. Mokrzyckiego, A. Rycharda i A. Zybertowicza, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 435. W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i P. Sztabińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 436. Wehling H.G., Demokracja zaczyna sie na poziomie gminy? Partycypacja polityczna i problemy związane z konsolidacją samorządu terytorialnego [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, pod red. W. Łukowskiego, G. Meyera i S. Sulowskiego, Elipsa, Warszawa 2007.
 437. Wesołowski W., Czytając Narojka: wokół problematyki upaństwowionego społeczeństwa, "Krytyka" 1987, nr 26.
 438. Wesołowski W., Partie - nieustanne kłopoty, IFIS PAN, Warszawa 2001.
 439. Wesołowski W., Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 1.
 440. Wicenty D., Brudny kapitał społeczny - społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji [w:] Obywatel w lokalnej społeczności, pod red. M. Szczepańskiego i A. Sliz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski, Tychy-Opole 2004.
 441. Wiśniewski J., Żodź K, Społeczeństwo obywatelskie a społeczeństwo Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie, pod red. R. Paradowskiego, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2005.
 442. Władza i społeczeństwo, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1995.
 443. Włada i społeczeństwo 2, wybór i oprać. J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1998.
 444. Wnuk-Lipiński E., Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, ISP PAN, Warszawa 1991.
 445. Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Scholar, Warszawa 2005.
 446. Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Znak, Kraków 2004.
 447. Wojciszke B., Grzech czy porażka. Moralne i sprawnościowe kategorie w potocznym rozumieniu świata społecznego [w:] Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. pod red. B. Wojciszke i M. Jarymowicz, PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 448. Wojciszke B., Baryła W., Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia [w:] Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, pod red. M. Drogosza, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 449. Wołek A., Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej, ISP PAN, Warszawa 2004.
 450. Wood E.M., The Uses and Abuses of "Civil Society", "Socialist Register" 1990, vol. 26, Merlin Press, London 1990.
 451. Wódz J., Aktywność lokalna, obywatelstwo lokalne, polityka na szczeblu lokalnym [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein i A. Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 452. Wódz J., Aktywność społeczna na poziomie lokalnym - samorząd lokalny a polityka [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, pod red. A. Gawkowskiej, P. Glińskiego i A. Kościańskiego, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 453. Wyka A., O obywatelskości Platformy Obywatelskiej słów parę, "Trzeci Sektor" 2008, nr 13.
 454. Wyka A., Kościański A., Elementy wzoru obywatela w świetle oczekiwań Polaków A.D. 2002. Bariery świadomości obywatelskiej [w:] Niepokoje polskie, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 455. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2004.
 456. Załęski P, Globalny system pozarządowej administracji. Geosocjologia trzeciego sektora, "Studia Polityczne" 2005, nr 17.
 457. Zarycki T., Region jako kontekst zachowań politycznych, Scholar, Warszawa 2002.
 458. Zbieranek J., Aktywizacja wyborcza obywateli. Propozycja powołania Państwowego Instytutu Wyborczego, Instytutu Spraw Publicznych, "Diagnozy i Opinie" 2005, nr 49.
 459. Zbieranek J., W stronę reformy procedur glosowania w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, "Diagnozy i Opinie" 2005, nr 52.
 460. Ziółkowski M., Społeczeństwo obywatelskie, transformacja i tradycja we wspólnotach lokalnych [w:] Państwo, samorząd i społeczności lokalne, pod red. K. Bondyry, M.S. Szczepańskiego i P. Śliwy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 461. Zybertowicz A., Demokracja jako fasada: przypadek III RP [w:] Utracona dynamika.' O niedojrzałości polskiej demokracji, pod red. E. Mokrzyckiego, A. Rycharda 1 A. Zybertowicza, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 462. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Scholar, Warszawa 2001.
 463. Żukowski A., Systemy wyborcze. Wprowadzenie, WSP w Olsztynie, Olsztyn 1999.
 464. Publikacje Centrum Badania Opinii Społecznej
 465. Raporty z serii: Opinie i Diagnozy
 466. Bezrobocie i bezrobotni w badaniach opinii społecznej z lat 2001-2007 (nr 7), oprać. B. Wciórka, Warszawa 2007.
 467. Społeczeństwo obywatelskie 1998-2008 (nr 8), oprać. B. Wciórka, Warszawa 2008.
 468. Komunikaty z badań
 469. Pomoc wzajemna, kom. 138/1995.
 470. Nieobecni w wyborach -przyczyny absencji, kom. 132/1997.
 471. Opinie o pomocy społecznej, kom. 26/1998.
 472. Nastroje strajkowe, kom. 120/1999.
 473. Opinie o uczciwości i rzetelności zawodowej, kom. 116/2000.
 474. Zaufanie do instytucji publicznych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, kom. 1/2001.
 475. Preferowany system partyjny, kom. 3/2001. Strajki i protesty pielęgniarek, kom. 12/2001.
 476. Religijność Polaków na przełomie wieków, kom. 51/2001.
 477. Uzasadnienia przyczyn absencji wyborczej, kom. 156/2001.
 478. Ocena polityki rządu wobec rolnictwa i stosunek do protestów rolników, kom. 105/2002.
 479. Układ poparcia dla partii politycznych w procesie przekształceń - alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne, kom. 82/2004.
 480. Wybory do Parlamentu Europejskiego, kom. 95/2004.
 481. Opinie o pomocy społecznej ze środków publicznych, kom. 136/2004.
 482. Nie wierzę politykom - przyczyny deklarowanej absencji wyborcze], kom. 174/2004.
 483. Percepcja stanowisk partii politycznych w wybranych kwestiach społecznych, politycznych i gospodarczych, kom. 129/2005.
 484. Poparcie dla partii politycznych - pewność decyzji wyborczych, alternatywy wyborcze i preferencje niezdecydowanych, kom. 131/2005.
 485. Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami, kom. 150/2005.
 486. Trudny wybór Polaków, kom. 153/2005.
 487. Przyczyny absencji wyborczej w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, kom. 189/2005.
 488. Społeczne więzi Polaków, kom. 175/2005.
 489. O uczciwości i rzetelności zawodowej, kom. 36/2006.
 490. Opinie o życiu politycznym i zamierzeniach PiS, kom. 62/2006.
 491. Czynniki wpływające na decyzję w wyborach samorządowych, kom. 5/2007.
 492. "Krytyczni demokraci" - akceptacja demokracji a ocena jej funkcjonowania w Polsce, kom. 7/2007.
 493. Układ poparcia dla partii politycznych - alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne, kom. 25/2007.
 494. Poczucie reprezentatywności partii politycznych, kom. 34/2007.
 495. Blaski i cienie demokracji w Polsce, kom. 57/2007.
 496. Partie bliższe i dalsze - identyfikacje partyjne Polaków, kom. 73/2007.
 497. Demokracja - oceny i postawy, kom. 75/2007.
 498. Opinie o bogactwie i ludziach bogatych, kom. 101/2007.
 499. Siła preferencji politycznych, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne, kom. 149/2007.
 500. Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami, kom. 156/2007.
 501. Ordynacja wyborcza do Sejmu, kom. 163/2007.
 502. Spojrzenie na demokrację po wyborach parlamentarnych, kom. 173/2007.
 503. Związki zawodowe: przynależność i ocena działalności, kom. 187/2007.
 504. Społeczno-polityczne postawy Polaków, kom. 189/2007.
 505. Opinie o działalności instytucji publicznych, kom. 16/2008.
 506. Oceny sytuacji i stosunek do władz lokalnych, kom. 18/2008.
 507. Więzi społeczne i wzajemna pomoc (społeczno-psychologiczny kontekst życia Polaków), kom. 24/2008.
 508. Zaufanie społeczne w łatach 2002-2008, kom. 30/2008.
 509. Gotowość do współpracy, kom. 44/2008.
 510. Sytuacja w opiece zdrowotnej, kom. 48/2008.
 511. Polacy o proponowanych zmianach w systemie politycznym, kom. 56/2008.
 512. Finansowanie partii politycznych, kom. 59/2008.
 513. Czy Polacy dbają o środowisko naturalne, kom. 111/2008.
 514. Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny, kom. 133/2008.
 515. Komu i jak pomagać? Pomoc społeczna w opinii Polaków, kom. 140/2008.
 516. Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988, 1998 i 2008,kom. 143/2008.
 517. Aspiracje Polaków w latach 1998-2008, kom. 155/2008.
 518. Opinie o związkach zawodowych i dialogu społecznym, kom. 2/2009.
 519. Członkostwo w związkach zawodowych. Naruszenia praw pracowniczych i ,,szara strefa" w zatrudnieniu, kom. 6/2009.
 520. Prestiż zawodów, kom. 8/2009.
 521. Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, kom. 20/2009.
 522. O upadku komunizmu i głównych aktorach przemian, kom. 21/2009.
 523. Opinia społeczna o korupcji w Polsce, kom. 62/2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu