BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burnos Krzysztof, Szychta Anna
Tytuł
Kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy UE
Directions of modernization of the Fourth Directive EU
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 50, nr 106, s. 5-24, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Teoria rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdanie finansowe, Dyrektywy WE, Dyrektywy UE
Accounting theory, International Financial Reporting Standard, Financial statements, EC directives, EU directives
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunki i tabele
Abstrakt
Czwarta Dyrektywa Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek liczy sobie już 31 lat. Wprowadzenie do stosowania na terenie UE Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zmieniło charakter unijnych Dyrektyw o rachunkowości. Zakres ich obowiązywania jest dzisiaj ograniczony do jednostek niepublicznych (nienotowanych na giełdach papierów wartościowych), które przede wszystkim są zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Najwyższy zatem czas, aby dostosować je do tej grupy przedsiębiorstw, której one dotyczą. Autorzy artykułu przedstawiają kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy zaprezentowane w 2009 r. przez Komisję Europejską w dokumencie Working Document of the Commission Services (DG Internal Market), Consultation Paper on Review of the Accounting Directives i podejmują próbę oceny tych zamierzeń w kontekście wymaganych uproszczeń zasad rachunkowości dla jednostek sektora MŚP oraz ram koncepcyjnych sporządzania sprawozdań finansowych, wydanych przez IASC w 1989 r., a także proponowanych w aktualnie realizowanym wspólnym projekcie IASB i FASB. (abstrakt oryginalny)

The Forth Directives is 31 years old. After the implementation of the International Financial Reporting Standards by the European Parliament the role of the accounting directives changed. Today, the scope of their application is limited to non-public entities. It is high time to revise the accounting directives and adapt them to the needs of enterprises to which they are applicable. The authors of this article explain the proposals of modernization of the Forth Directive presented by the European Commission in Working Document of the Commission Services (DG Internal Market), Consultation Paper on Review of the Accounting Directives (2009) and attempt to evaluate them in the context of required simplifications of accounting rules for the SME sector, the conceptual framework for financial reporting issued by the IASC in 1989, and the current joint IASB and FASB conceptual framework project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czwarta Dyrektywa Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, wydana na podstawie artykułu 54 ust. 3 pkt g) Traktatu (78/660/EWG), Dz.U. L 222 z 14.08.1978, z późniejszymi zmianami.
 2. Exposure draft of An improved Conceptual Framework for Financial Reporting (2008), IASB, May 2008, www.iasb.org/Current+Project/
 3. FASB Concepts Statements (1993), [w:] Original Pronouncements Accounting Standards as of June 1, 1993, FASB, 1993/94 Edition.
 4. IASB publishes IFRS for SMEs (2009), News Press Release, 09 July 2009, http://www.iasb.org/News/Press+Releases/IASB+publishes+IFRS+for+SMEhtm
 5. Kabalski P. (2009), Cele sprawozdań finansowych według projektu Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 48(104), Warszawa, s. 61-80.
 6. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Socjologicznego i Komitetu Regionów, KOM (2008) 394, wersja ostateczna, Bruksela, 25.06.2008.
 7. Memo/08/589 (2008), McCreevy announces major initiatives on accounting rulet for small businesses, Bruksela.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), IASB, SKwP, Warszawa.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2007), „Rachunkowość" nr 10.
 10. Mikolajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 11. Nowak W. A. (2007), O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykanska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Projekt standardu Międzynarodowy
 13. Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2007), IASB, SKwP, luty 2007, http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/F6527D2B-A48B-493B-9B46-5D3964C2239/0/DraftPLSMPEDStandard.pdf
 14. Press Release IP/09/328 (2009), Financial reporting: Commission gets rid of accounting requirements for micro enterprises in major burden reduction for the EU's smallest companies, Bruksela, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/ 09/328&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 15. Ramboll Management (2007), Study on administrative costs of EU Company Law Acquis, July 2007,http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/simplification/ fmal_report_company_law_administrative_costs_en.pdf
 16. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Dz. U. WE L 243 z 11.09.2002.
 17. Siódma Dyrektywa Rady w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, (83/349/EWG), Dz. U. L 193 z 18.07.1983.
 18. Szychta A. (1996), Metodologia amerykańskich ram koncepcyjnych rachunkowości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 34, Warszawa 1996, s. 49-63.
 19. Working Document of the Commission Services (DG Internal Market), Consultation Paper on Review of the Accounting Directives (2009), Bruksela, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/company_law_dir_en.htm
 20. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007), [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowos'ci, IASB, SKwP, Londyn, s. 41-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu