BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Woźniak Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Instytucjonalne podstawy jakości zasobów ludzkich w kontekście zachowań innowacyjnych
The Institutional Base of the Quality of Human Resources in the Context of Innovative Behavior
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 59-74, rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania innowacyjne, Zasoby ludzkie, Organizacje uczące się, Ekonomia instytucjonalna
Innovative behaviours, Human resources, Learning organisations, Institutional economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jakość zasobów ludzkich przejawiająca sic w zachowaniach jest pochodną porządku instytucjonalnego ogarniającego wszystkie wymiary ludzkiej aktywności. Poszczególne instytucje i całe ich kompleksy w formie różnorodnych ograniczeń określonych przez człowieka kształtują więc zachowania i stosunki międzyludzkie. Stąd teza o możliwościach regulowania siły i kierunku wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na upowszechnianie się zachowań innowacyjnych. Wiązanie porządku instytucjonalnego z dążeniem do kształtowania zachowań innowacyjnych uzasadnione jest tworzeniem warunków do ujawniania się oddolnego mechanizmu tworzenia reguł o charakterze konwencjonalnym, w tym zwyczajów oraz odgórnego wprowadzania norm prawnych, wspomaganego procesem promowania i nagradzania proinnowacyjnych postaw. W opracowaniu wskazano także na przydatność organizacyjnego uczenia się, jako procesu trafiającego w naturalne, choć nie zawsze uświadamiane, dążenia każdego człowieka do uczenia się. (abstrakt oryginalny)

The quality of human resources, as reflected in behavior patterns is derived from the institutional order which encompasses all dimensions of human activity. The various institutions and their complexes in the form of wide-ranging restrictions defined by humans, therefore defines behavior and interpersonal relations. Hence the hypothesis with reference to the possibility of regulating the force and direction of influence which institutional conditions exercise in the promotion of innovative behavior. Connecting institutional order to the desire of influencing innovative behavior is justified by the creation of conditions for unearthing of a bottom-up mechanism for the creation of conventional rules, including norms as well as the top-down introduction of legal standards, aided by promoting and rewarding pro-innovative attitudes. The study also points toward the expediency of organizational learning as a process guaranteeing a natural, though not always conscious, desire of every person to learn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcalde S., 2003, Dwadzieścia błędów dzisiejszych rodziców. W nurcie pedagogiki i psychologii, Wydawnictwo eSPe, Kraków.
 2. Argyris Ch., 2007, Double-Loop Learning in Organizations: A Theory of Action Perspective [w:] Great Minds in Management. The Process of Theory Development, Smith K.G. and Hitt M.A. (eds.), Oxford University Press, New York.
 3. Atkins P., 2006, Czasoprzestrzeń. Arena zdarzeń [w:] idem, Palec Galileusza, Rebis, Poznań.
 4. Bono de E., The World centre For New Thinking, http://www.edwarddebono.com/events4.htm (stan na dzień 15.12.2008).
 5. Byrne R., 2006, The Secret, Simon & Schuster, New York.
 6. Chmielewski A., 1999, Rzeczy i wartości, PWN, Warszawa.
 7. Coase R., 1999, Nowa ekonomia instytucjonalna, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 8. Decision of the European Parliament and of the Council concerning the European Year of Creativity and Innovation (2009), COM(2008) 159 final, Brussels, 28.03.2008.
 9. Dubois D.D., Rothwell W.J., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 10. Dyskusja redakcyjna, 2008, Czym jest kapitał intelektualny?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1(6).
 11. Eisenstadt Sh., 1968, Social Institutions: The Concept [w:] International Encyclopedia of Social Science, Shills D.L. (ed.), The Free Press, New York.
 12. Fukuyama F., 2003, Kapitał społeczny [w:] Kultura ma znaczenie: Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań.
 13. Giddens A., 2006, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Grossman M., Berdrow L, 2003, Organizational Learning and Strategic Renewal, "Strategic Management Journal", November.
 15. Hardt Ł., 2005, O roli rodziny i wychowania w kształtowaniu elit [w:] Jakie elity są potrzebne Polsce, red. J. Szomburg, Polskie Forum Wartości i Rozwój, IBnGR we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Gdańsk.
 16. Horx M., 2000, Die achten Sphären der Zukunft, Signum, Wien-Hamburg.
 17. Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą, P WE, Warszawa.
 18. Kostera M., Koźmiński A., 1995, O paradygmacie inaczej: Normy i wartości w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 19. Kożusznik B., 2007, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 20. Landes D.S., 2003, Kultura przesądza prawie o wszystkim [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań.
 21. Lissowska M., 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. March J.G., Olson J.P., 2005, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 23. North D., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 24. Nowak S., 1973, Pojadę postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] Teoria postaw, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1973.
 25. Okoń-Horodyńska E., 2008, Edukacja dla innowacji [w:] Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/31.
 26. Porter M.E., 2003, Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu [w:] Kultura ma znaczenie: Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań.
 27. Rathus S.A., 2006, Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 28. Raport o kapitale intelektualnym Polski, 2008, MG, Warszawa, 10 lipca 2008.
 29. Senge P., 2006, Piąta dyscyplina, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 30. Turner J.H., 1997, The Institutional Order: Economy, Kinship, Religion, Policy, Law, and Education in Evolutionary and Comparative, Longman, New York.
 31. Turner J.H., 1998, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań.
 32. Trott P., 2004, Innovation Management and New Product Development, Third edition, Prentice Hall, Edinburgh Gate.
 33. Williamson O.E., 1998, Instytucje ekonomiczne kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Ziółkowski M., 2001, Tendencje zmian w podstawowych sferach życia społecznego [w:] Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. E. Wnuk-Lipiński i M. Ziółkowski, PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu