BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce
Fundamental Issues for Building Socio-Economie Cohesion and Innovative Economy in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 7-27, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Spójność społeczna, Rozwój kapitału ludzkiego, Spójność społeczno-ekonomiczna
Innovation economy, Social cohesion, Development of human capital, Socioeconomic cohesion
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Autor opracowania ujmuje spójność społeczno-ekonomiczna jako proces harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. Holistyczne ujęcie spójności społeczno-ekonomicznej jest warunkiem koniecznym poprawnej identyfikacji fundamentalnych jej determinant. Są one związane ze strukturą kapitału ludzkiego, społecznego i ładu instytucjonalnego. Wzajemne sprzężenia tych determinant spójności społeczno-ekonomicznej sprawiają, że strategie rozwojowe umożliwiające harmonizowanie efektywności ekonomicznej i sprawiedliwych nierówności mogą powstawać w środowisku rynków wspomaganych centralną koordynacją strategiczną. Aby sprostać wyzwaniom konkurencyjnym współczesności, musi być ona zorientowana na oprzyrządowanie rynków instytucjami ukierunkowanymi na usuwanie paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i źródeł deprecjacji kapitału społecznego oraz modernizację refleksyjną kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

The author of the paper takes socio-economic cohesion as a process of harmonizing development in all spheres of human being. Holistic approach to socio-economic cohesion constitutes the necessary condition for correct identification of its basic determinants. They are connected with structure of human capital, social capital and institutional order. Interrelations between these determinants of socio-economic cohesion make it possible that the development strategies that enable to harmonize economic efficiency and fair inequalities, can be created within the environment of markets supported by central strategic coordination. To meet modern competitive challenges it must be directed at supporting markets with institutions directed at elimination of paradoxes of human capital development and sources of depreciation of social capital as well as at reflective modernization of human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości rozwoju, 2006, red. W. Bieńkowski, M.J. Radio, SGH, Warszawa.
 2. Bal-Woźniak T., 2006, Współczesne problemy zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 3. Beck U., Giddens A., Lash S., 1994, Reflective modernization, Polity Press Cambridge.
 4. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 5. Dryl I., Bieda w odwrocie?, "Nowe Życie Gospodarcze" 2005, nr 20, 30 X.
 6. Fukuyama F., 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 7. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, 2001, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa.
 8. Galbriht J.K, 2005, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa.
 9. Galbriht J.K., 1967, The New Industrial State, Boston.
 10. Galbriht J.K., 1973, Economics and Public Purpose, Boston.
 11. Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, 2003, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa.
 12. Jabłoński Ł., Woźniak M.G., 2006, Kapitał ludzki w procesie konwergencji. Wnioski dla Polski, Zeszyty Naukowe Wydawnictwa AE w Krakowie, Kraków, nr 707.
 13. Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych strategii dla Świata połączonego siecią, WIG - Press, Warszawa.
 14. Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, 2007, red. E. Skawińska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 15. Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 16. Kukliński A., 2006, Przyszłość Europy. Wyzwania. Globalne wybory strategiczne, PAN, Warszawa,
 17. Kukliński A., Lusiński C., Pawłowski K., 2007, Towards a New Creative and Innowative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.
 18. Kwieciński Z., 1999, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń przyszłości [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki i J. Rutkowski, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa-Poznań.
 19. Lewis W.W., 2005, Potęga wydajności, CeDeWu.Pl, Warszawa.
 20. Nauka - Technologia - Gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 1995.
 21. North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2005.
 22. Pawnik W., 2003, Społeczeństwo polskie wobec paradygmatów gospodarki wiedzy [w:] Szansę i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Materiały konferencyjne, L. Zbiegień-Maciąg i W. Pawnik, AE Kraków.
 23. Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacyjności w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, 2006, red. M.A. Weresa, IGS SGH, Warszawa.
 24. Radło M.J., 2006, Reformy gospodarcze w Unii Europejskiej. Czy ,,lizbońska" Unia dogoni Stany Zjednoczone? [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, SGH, Warszawa.
 25. Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, red. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2005.
 26. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GUS, SGH, 2008 http://www.nf.pl/News/13387/.
 27. Rosati D., 2009, Wiedza i praca. Dlaczego Unia Europejska traci dystans do Stanów Zjednoczonych [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, P WE, Warszawa (w druku).
 28. Rząd powinien gwarantować unijne projekty, "The Wall Street Journal", Polska, 23.01.2009.
 29. Staniszkis J., 2003, Władza globalizacji, Scholar.
 30. Sulejewicz A., 2006, Czynniki instytucjonalne w badaniach wzrostu gospodarczego krajów posocjalistycznych [w:] Materiały konferencji pod hasłem: ,Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach posocjalistycznych w latach 1990-2005: konwergencja czy dywergencja", SGH, Warszawa 16 listopada.
 31. The Lizbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group Glaired by Wim Kok, November 2004.
 32. Toffler A., 2003, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań.
 33. Woźniak M.G., 2006, Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle Strategii Lizbońskiej [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 34. Woźniak M.G., 2008, Zmiany na rynku pracy w Polsce związane z akcesją do Unii Europejskiej [w:] Ctyri roky clenstwi zemi stredni a wychodni Europy v evropskie Unii: Dusledki a nove vyzwi pro narodni a regionalni thry prace, Slezka univerzita v Opave. Obchodne podnikatelska fakulta v Karvine, May 14-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu