BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Helena
Tytuł
Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - cz. 2
Protection of Personal Interest of the Employee (de lega lata and de lege ferenda Issues) - Part 2
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 2, s. 6-14
Słowa kluczowe
Ochrona dóbr osobistych, Prawo pracy, Mobbing, Regulacje prawne
Protection of personal goods, Labour law, Mobbing, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka podejmuje próbę diagnozy i oceny aktualnego stanu regulacji prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych pracowników na gruncie prawa pracy, z uwzględnieniem najnowszych tendencji i kierunków zmian regulacji prawnej dóbr osobistych osób fizycznych w prawie cywilnym. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze PiZS, autorka omówiła projektowane zmiany art. 11(1) k.p. na tle nowelizacji księgi pierwszej kodeksu cywilnego. Część druga jest poświęcona problematyce oceny regulacji prawnej mobbingu w polskim kodeksie pracy. (abstrakt oryginalny)

The author makes an attempt to evaluate the current state of legal regulation as regards protection of personal interest of employees on the basis of labour law taking into account the newest tendencies and directions of changes in legal regulation of personal interest of physical persons in civil law. The first part of the article depicts the proposed changes of Article 111 of the Labour Code against the background of amendment to the first part of the Civil Code. The second part of the article depicts the problem of assessing legal regulation of mobbing in the Polish Labour Code with the presentation of de lege ferenda. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Abramowska, M. Nałęcz, Prawna regulacja mobbingu, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 7, s. 181.
 2. J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komerejlizacja. Warszawa 2009, s. 133.
 3. G. Bieniek (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego, t. 1, red. G. Bieniek, Warszawa 2001, s. 339 i n.
 4. B. Bury, Podporządkowanie pracownika pracodawcy, "Państwo i Prawo" 2006, nr 9, s. 66-68.
 5. B. Bury, Uporczywość i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 2, s. 71.
 6. W. Cieślak, J. Stelina, Mobbing (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, "Palestra" 2003, nr 9-10, s. 73-74.
 7. W. Cieślak, J. Stelina, Prawne aspekty mobbingu, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 10, passim.
 8. W. Cieślak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.), "Państwo i Prawo" 2004, nr 12, s. 67-68.
 9. B. Cudowski, Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 10, s. 512.
 10. U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007, s. 243 i n.
 11. L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009, s. 145.
 12. M. Gersdorf, M. Reczyńska- Rataj czak, Prewencja antymobbingowa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 2, s. 31.
 13. M. Gładoch, Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 4, s. 22.
 14. P. Grzebyk, Rekompensata utraty szansy (w:) Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, s. 1 i n.
 15. S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych. Warszawa 1957, s. 83.
 16. J. Jastrzębski, O granicach kompensacji (w:) Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, s. 6 i n.
 17. G. Jędrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, Warszawa 2004, s. 26.
 18. K. Kosicki, Kompensacja szkody niemajątkowej innej niż na osobie, w reżimie kontraktowym w prawie polskim i niemieckim (w:) Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, s. 131.
 19. K. Kosicki, Kompensacja szkody niemajątkowej, innej niż na osobie, w reżimie kontraktowym w prawie polskim i niemieckim Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, s. 1 i n.
 20. J. Kosińska, Aspekty mobbingu na tle przestępstwa z art. 218 § 1 k.k. - uporczywość a umyślność, " Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 6, passim.
 21. Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 40.
 22. H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977, s. 133.
 23. T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pra cownika - cz. 2, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 1, s. 4.
 24. A. Malanowski, Nadużycie prawa w pracowniczym stosunku pracy, Warszawa 1972, s. 126.
 25. E. Maniewska (w:) Kodeks pracy. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, s. 318-319.
 26. A. Marek, Mobbing: fakty i wyobrażenia (2), "Służba Pracownicza" 2009, nr 8, s. 16.
 27. W. Masewicz (w:) Prawo pracy dla praktyków, red. E. Modliński, H. Borkowski, Warszawa 1971, s. 127.
 28. M. Nestorowicz, Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu i przy zbiegu z odpowiedzialnością ex delicio, "Państwo i Prawo" 2007, nr 1, s. 24.
 29. M. Nestorowicz, Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa (Uwagi de legeferenda i o stosowaniu prawa), "Państwo i Prawo" 1999, nr l, s. 20 i n.
 30. M. Nestorowicz, Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, "Państwo i Prawo" 2009, nr 9, s. 8 i n.
 31. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s. 347.
 32. M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, "Studia Prawa Prywatnego" 2006, nr 1, s. 93 i n.
 33. Rzeczpospolita z 31 sierpnia 2009 r.
 34. M. Safjan, Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004, s. 255 i n.
 35. E. Sisale, O istocie umowy o pracę, Warszawa 1930, s. 27.
 36. J. Skoczyński (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 468-469.
 37. J. Skoczyński, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, "praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11, s. 36.
 38. A. Sobczyk, D. Dorre-Nowak, Przeciwdziałanie mobbingowi, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 10, s. 523.
 39. B. Surdykowska, Autonomiczne porozumienia ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2007, nr 10, passim.
 40. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 449 i n.
 41. H. Szewczyk, Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy i w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 6, s. 2 i n.
 42. H. Szewczyk, Neue gesetzliche Regelung zum Mobbing im polnischen Arbeitsgesetzbuch, "Zeitschrift fur auslandisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht" 2006, nr 1, s. 30 i n.
 43. H. Szewczyk, Pojęcie mobbingu w świetle art. 943 kodeksu pracy (w:) Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009, s. 119 i n.
 44. H. Szewczyk, Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2006, nr 2, s. 253.
 45. A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 164-165.
 46. A. Szpunar, Odpowiedzialność cywilna. Komentarz w formie glos, Sopot 1997, s. 561.
 47. M. Świdowska, Zadośćuczynienie jako środek rekompensaty szkód niemajątkowych w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób (w:) Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, s. 275.
 48. M. Świdowska, Zadośćuczynienie jako środek rekompensatyszkód niemajątkowych w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób prawnych (w:) Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007, s. 1 i n.
 49. T. Targosz (w:) Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 338.
 50. M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007, s. 365.
 51. M. Wandzel (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2007, s. 405.
 52. P. Wąż, Nadużycie prawa podmiotowego w stosunkach pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 11, s. 27 i n.
 53. M. Zych, Normatywna definicja mobbingu, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 4, s. 194.
 54. M. Zych, Mobbing w polskim prawie pracy, Warszawa 2007, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu