BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubot Zdzisław
Tytuł
Komercyjne usługi medyczne publicznych szpitali (zakresy wyłączeń i dopuszczalności)
Commercial Health Care Service Performed for the Insured by Public Hospitals
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 2, s. 19-24
Słowa kluczowe
Komercjalizacja, Usługi medyczne, Szpitalnictwo, Regulacje prawne
Commercialization, Medical services, Hospital service, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na gruncie obowiązujących przepisów prawa świadczenie komercyjnych usług medycznych ubezpieczonym przez publiczne szpitale podlega zasadniczym ograniczeniom, ale nie jest wykluczone. Ograniczenia wynikają z systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym finansowane ze środków publicznych jest ograniczone ilością środków uzyskanych ze składek przeznaczonych na finansowanie świadczeń szpitalnych w danym roku oraz ograniczoną pulą środków publicznych dostępną dla danego szpitala. Wskazane ograniczenia uzasadniają udzielanie ubezpieczonym leczenia szpitalnego poza systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W razie niemożliwości uzyskania potrzebnego świadczenia zdrowotnego ze względu na brak publicznych środków ubezpieczony powinien mieć możliwość sfinansowania tych świadczeń ze środków prywatnych. Publiczny szpital, nie mając środków publicznych na udzielanie świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie może być objęty zakazem finansowania świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie komercyjnych usług medycznych nie może prowadzić do prawnego lub faktycznego naruszenia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych. (abstrakt oryginalny)

Commercial health care service performed for the Insured by Public Hospitals has certain limitations, however, it is not totally excluded. The limitations result from the fact that health care service is financed from the public funds. When there is no possibility of receiving the necessary treatment resulting from the lack of the public funds, the Insured should be able to finance the treatment from the private fund. Commercial health care service cannot lead to legal or real infringement of equal access to health care service financed from public funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Frąckowiak, Osoby prawne (w:) System prawa prywatnego, Tom I, Prawo cywilne część ogólna, pod red. M. Safiana, Warszawa 2007, s. 1029.
 2. M. Jasiakiewicz, A. Klein, Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym (w:) Prawo umów handlowych, Warszawa 2001, s. 89.
 3. J. Jończyk, Charakter stosunków ubezpieczenia zdrowotnego (w:) Aktualne problemy prawamedycznego. VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne, Biuletyn, Warszawa 11-12 grudzień 2003 r., s. 18.
 4. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2003, s. 274.
 5. J. Jończyk, Stosunek opieki zdrowotnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 3,s. 2-3.
 6. A. Kurowska, A. Stabryła, Szpitale chcą leczyć za pieniądze, "Rzeczpospolita" nr 4 z 6 stycznia 2010 r.
 7. D.E. Lach, Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 12, s. 2.
 8. E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego. Warszawa 1994, s. 78.
 9. W. Sanetra, Co wynika zesporu o endoprotezę, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 10.
 10. S. Szparkowska, Duże szpitale zaczną zarabiać, "Rzeczpospolita" z 7 sierpnia 2007 r.
 11. A. Wapińską, Przegląd orzeczeń występujących w sprawach o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, "Prawo i Medycyna" 2006, nr 1, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu