BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burda-Świerz Katarzyna, Urbanowicz Urszula
Tytuł
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako instrument zarządzania marketingowego jednostką ochrony zdrowia - studium przypadku
Company Image Creation as an Instrument of Marketing Management in a Health Care Unit - a case study
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 4, s. 178-187, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Jakość usług medycznych, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Satysfakcja klienta, Studium przypadku
Health care protection, Quality of medical services, Marketing management, Management in healthcare, Customer satisfaction, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wykazania, że kształtowanie wizerunku w sferze ochrony zdrowia jest instrumentem zarządzania marketingowego oddziaływującym na specyficznego klienta jakim jest pacjent. Ponieważ od subiektywnej oceny pacjenta zależy korzystanie z usług danej placówki ochrony zdrowia, przedstawiono wyniki badania satysfakcji pacjentów Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SP CSK ŚUM) w Katowicach. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, using the instruments of marketing management often determines the enterprise development and its workings. Managers in charge of health care services who implement complex marketing strategies gain better position for the unit on the health service market in the globalising reality. The European integration process influences health care services, their perception and quality evaluation by all the actors ranging from employees to patients, which becomes more and more relevant. Elaborated marketing tools and strategies are universal enough to be transferred and implemented in the health service market, however, it might be necessary to modify and adjust it. This article aims at proving that creating a positive image of an entity operating in the sphere of health care services is a strong and useful tool influencing a particular target group - the patients. The probability of choosing a given service provider is upon personal opinion. Clients' satisfaction is a factor not to be omitted in the research on health care services. The results of a survey conducted among the patients of SP Centralny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (central hospital by the Medical University of Silesia) are presented as an empirical picture to the above mentioned issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 2. Budzyński W., (2002), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
 3. Bulanowska B., Kautsch M., (2001), Marketing usług zdrowotnych, [w:] Kautsch M., Whitfield M., Klich J., (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Dobska M., (2006), Zarządzanie w usługach medycznych, [w:] Rogoziński K. (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 5. Furtak R., (2003), Marketing partnerski na rynku usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Głowacka M.D., Talaga J., Staszewski R., (2004), Zarządzanie szpitalem klinicznym w świetle przekształceń restrukturyzacyjnych - szansa czy zagrożenie?, [w:] Węgrzyn M., Wasilewski D. (red.), Koncepcje zmian w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Hibner E., (2003), Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 8. Huczek M., (2003), Marketing Organizacji Non Profit, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
 9. Kozielski R., (2004), Pomiar skuteczności i wydajności marketingu a nowa koncepcja rozwoju organizacji, [w:] Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Nienartowicz E., Agrawal A.K., Nienartowicz M., Wyrobek M., Błaszczuk J., Słonina J., (2005), Realizacja zasad etyki lekarskiej a sposób przekazania diagnozy w praktyce lekarskiej, [w:] Płonka - Syroka B. (red.), Relacje lekarz - pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Nowotarska - Romaniak B., (2002), Marketing usług zdrowotnych, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 12. Ogińska - Bulik N., (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - Konsekwencje - Zapobieganie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 13. Pomykalski A., (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Raport z badania satysfakcji pacjentów w SP CSK ŚAM w Katowicach w roku 2005-2006, Katowice, 6 czerwca 2006 r. (maszynopis).
 15. Ratyński W., (2002), Menedżerskie i organizatorskie metody zarządzania, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa.
 16. Sagan A., (2003), Marketing relacyjny, [w:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft, Warszawa - Kraków.
 17. Šmid W., (2002), Marketing pod presją globalizacji, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 18. Sokołowski M., (2000), Marketing wewnętrzny - analiza stanu komunikacji wewnętrznej w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Szpitali Powiatowych w Miliczu Rawiczu oraz prezentacja planu przepływu informacji, [w:] Piąta Ogólnopolska Konferencja Jakość w opiece zdrowotnej, Kraków 12-14 kwietnia 2000, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 19. Sudoł S., (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Dom Organizatora, Toruń.
 20. Tobiasz - Adamczyk B., (2002), Relacje lekarz - pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 21. Trocki M. (red.), (2002), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
 22. Zakrzewski J., (2004), Marketing a społeczne uwarunkowanie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Kamiński T., Pomykało W. (red.), Społeczna rola współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne, Naukowa: Fundacja Innowacja, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu