BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowski Karol
Tytuł
Ramy organizacyjno-instytucjonalne jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro
Organizational and institutional frameworks of single monetary policy in the euro area
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 2, s. 12-19
Słowa kluczowe
Strefa euro, Polityka pieniężna, Banki centralne, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Eurosystem
Eurozone, Monetary policy, Central banks, European System of Central Banks (ESCB), Economic and Monetary Union (EMU), Eurosystem
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Bank Centralny (EBC)
European Union (EU), European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Wprowadzenie waluty euro wiązało się z koniecznością przesunięcia narodowych uprawnień dotyczących prowadzenia polityki pieniężnej na poziom wspólnotowy. W tym celu utworzono Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny (EBC). W artykule przedstawiono organizację systemu bankowości centralnej unii gospodarczo-walutowej. Omówiono ponadto cele i zadania Eurosystemu oraz kwestie niezależności EBC w ich realizacji. W kolejnej części opracowania scharakteryzowano organy decyzyjne oraz sposób podejmowania decyzji w EBC. Analizie poddano także zmiany, jakie do funkcjonowania EBC wprowadza traktat z Lizbony.(abstrakt oryginalny)

Introduction of the euro currency required the transfer of monetary policy to the Community level. To this end, the European System of Central Banks and the European Central Bank (ECB) was established. The article shows the organization of a system of central banking in the Economic and Monetary Union. It also presents objectives and tasks of the Eurosystem as well as the independence of the ECB. Second part of the elaboration concerns the decision-making bodies and decision-making process in the ECB. Finally, the Treaty of Lisbon amendments to the ECB functioning were analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, Frankfurt nad Menem, 18 grudnia 2008 r., www.ecb.int, listopad 2009.
 2. The Definition of Price Stability, Europejski Bank Centralny, www.ecb.int, listopad 2009.
 3. Dlaczego system, a nie jeden bank centralny, Europejski Bank Centralny, www.ecb.int, listopad 2009.
 4. European Economic and Monetary Union, Deutsche Bundesbank, Frankfurt nad Menem 2008, s. 69, www.bundesbank.de, listopad 2009.
 5. Europejski Bank Centralny, Eurosystem, Kuropejski System Banków Centralnych. Europejski Bank Centralny. Frankfurt nad Menem 2009. s. 15.
 6. Europejski System Banków Centralnych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl. listopad 2009.
 7. A. Górska, Wpływ rozszerzenia strefy euro na sposób podejmowania decyzji w drodze głosowania w Radzie Prezesów EBC - aspekt instytucjonalno-prawny, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze. Część II, Narodowy Bank Polski Warszawa 2009.
 8. M. Grzesiak. Europejski Bank Centralny. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, s. 25-26.
 9. E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Unia Gospodarcza i Walutowa, w: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 286.
 10. D.M. Mazur, M.J. Mazur, Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007, s. 47-48.
 11. К. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 293.
 12. The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt nad Menem 2004, s. 42.
 13. B. Mucha-Leszko, Strefa Euro. Wprowadzenie, funkcjanowanie, międzynarodowa rola euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 14. H. Sroczyńska, Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące Unii Gospodarczej i Walutowej i ich znaczenie, www.ukie.gov.pl, listopad 2009.
 15. Ł. Szymczyk, Jakie zmiany do funkcjonowania strefy euro wprowadza Traktat Lizboński? (cz. IV), Portal Edukacji Ekonomicznej NBP: www.nbportal.pl, listopad 2009.
 16. R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa 2003.
 17. R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, w: R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), Bankowość centralna od A do Z, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2006, s. 160.
 18. www.ecb.int, listopad 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu