BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembała Małgorzata (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Interregional Migration of Employees in the EU with Particular Attention Paid to Poland in the Process of Deepening the European Economic Integration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 132-143, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Migracja zawodowa, Przyczyny migracji, Analiza regionalna, Regionalny rynek pracy
Economic migration, Occupational migration, Reasons for migration, Regional analysis, Regional labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono proces i skalę migracji międzyregionalnych w USA, Unii Europejskiej oraz w Polsce. Przedstawione zostały przyczyny migracji międzyregionalnych oraz przepisy i instrumenty polityki regionalnej mające wpływ na migracje międzyregionalne. Opisano migracje międzyregionalne w województwach Polski za lata 2002-2007.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry F., Begg I., "EMU and cohesion: Introduction", Journal of Common Market Studies 2003, Vol. 41, Issue 5.
 2. Borowski J, (ed.), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004, http://www.nbp.gov.pl/publikacjc/O_Euro/korzysci_euro_2004. pdf (retrieved 20.03.2009).
 3. Communication on the results of the negotiations concerning cohesion policy strategies and programmes for the programming period 2007-2013 - COM{2008) 301 final, Annex, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/negociation/com_2008_30l_annex_en.pdf (retrieved 23.03.2009).
 4. Fereira P.J.M., "Regional unemployment: bringing it down and strengthening cohesion", Statistics in Focus 2009, No. 5.
 5. Gâkovâ Z., Dijkstra L., "Labour mobility between the regions of the EU-27 and a comparison with the USA", Regional Focus No. 02/2008, http://ec.europa.eu/regionalpolicy/sources/docgener/ focus/200 8_02_labour.pdf
 6. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski, Notatka informacyjna, Wyniki badań, Material for a press conference on 25 July 2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rdc/xbcr/gus/PUBL_Informacja_o_rozmiarach_i_kierunk_emigra_z_Polski_w_latach_2004 2007.pdf.
 7. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 7 września 2007, http://www.cfs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumcnty%20programowe/Attachments/87/POKL zatwierdzony_7092007.pdf (retrieved 20.03.2009).
 10. Regional Data Bank of the Central Statistical Office, 25.02.2009.
 11. Regional and state employment and unemployment: December 2008 (News, United States Department of Labor, Bureau of Labour Statistics), http://www.hls.gov/ncws.release/pdf/laus.pdf (retrieved 21.03.2009).
 12. Reshaping economic geography. Overview, World Development Report 2009, The World Bank 2008
 13. Rocznik demograficzny 2008, GUS, Warszawa 2008, http://www.stat.gov.pl/gus/45_3697_PLK_HTML.htm.
 14. Rozwijające się regiony rozwijająca się Europa. Czwarty Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007, http://ec. curopa.cu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohcsion4/pdt74cr_pl.pdf.
 15. Sinn H.W., Ochel W., "Social union, convergence and migration", Journal of Common Market Studies 2003, Vol.41, Issue 5.
 16. Statistical data from the database of Eurostat, 27.02.2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_ pagcid=1996,45323734&_dad=portat&_schema=PORTAL&s.
 17. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 18. World Development Report 2009 "Reshaping Economic Geography ", htlp://econ.worldbank.org/ WBSlTE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2009/0,,contentMDK: 21955654-menuPK:4231159~pagePK:64167689-piPK:64167673-theSitcPK:4231059,00.html (retrieved 20.03.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu