BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasiewska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bilans podatkowy - założenia koncepcyjne i zawartość informacyjna
Tax balance sheet - conceptual framework and information content
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 49, nr 105, s. 269-281, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bilans, Podatki, Rachunkowość, Wartość aktywów, Analiza bilansu
Balance sheet, Taxes, Accounting, Asset value, Balance-sheet analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule został przedstawiony autorski projekt bilansu podatkowego, sporządzanego przy wykorzystaniu bezpośredniego sposobu ustalania wartości podatkowych aktywów i pasywów. Autorka podała przesłanki sporządzania bilansu podatkowego oraz jego użyteczność i przydatność informacyjną dla szerokiego kręgu odbiorców. Główny nacisk został położony na zaprezentowanie ogólnych założeń koncepcyjnych sporządzania tego bilansu: jego układu, zasad prezentacji i wyceny składników majątkowych, które - choć opierają się na formalnych zasadach sporządzania bilansu księgowego - to powinny być podporządkowane przepisom podatkowym. (abstrakt oryginalny)

This article present the author's proposal of the tax balance sheet prepared using the direct method of calculating tax value of assets, liabilities and owners' equity. The author presented the reasons for preparing the tax balance sheet and its usefulness for a broad group of users. The main emphasis has been and on presenting a general conceptual framework of preparing this balance sheet - its structure rules of assets measurement and presentation, which - though based on formal rules of preparing accounting balance sheet - should also comply with tax law requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Literatura Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 2. Gmytrasiewicz M. (1987), Metoda bilansowa w rachunkowości, [w:] Modele ewidencyjne, Peche T. (red.), Monografie i Opracowania, Nr 224, SGPiS, Warszawa.
 3. Górski J. (1975), Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
 4. Kudert S. (red.) (2000), Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce: elementy porównawcze z prawem niemieckim i standardami międzynarodowymi, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, International Accounting Standards Board, Londyn.
 6. Poszwa M. (2004), Rachunkowość a cele podatkowe przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, http://www.wsiz.rzeszow.pl/publikacje/rachacel.pdf, data pobrania 15.01.2004 r.
 7. Thiel J. (1990), Bilanzrecht: Handelsbilanz, Steuerbilanz, Heidelberg.
 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, ze zm.
 10. Walińska E. (2004), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, [w:] Polska szkolą rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 11. Walińska E. (2()04a), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Wörner G. (1985), Praktisches Lehrbuch der Handels- und Steuerbilanz, Verl. Moderne Industrie, München.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu