BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na rozwój gospodarczy i gospodarkę opartą na wiedzy (GOW)
Classification of European Regional Space with Regard to Economic Development and Knowledge Based Economy (KBE)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 15-26, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacyjność gospodarki, Rozwój gospodarczy, Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój regionalny, Metody statystyczne, Miara zależności, Klasyfikacja NUTS
Knowledge-based economy, Innovation economy, Economic development, Economic development of regions, Regional development, Statistical methods, Measures of dependence, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest ocena relacji zachodzących między poziomem rozwoju gospodarczego oraz poziomem GOW w europejskiej przestrzeni regionalnej na szczeblu regionów NUTS-2. Do realizacji celu zostaną wykorzystane metody klasyfikacji ze względu na dwa wymienione kryteria, tj. poziom rozwoju gospodarczego i poziom rozwoju GOW oraz podstawowe miary zależności statystycznej, jak współczynnik skojarzenia Yule'a. (fragment tekstu)

The article is a proposal of identifying interdependencies between economic development and the level of knowledge based economy (KBE) in European regional space. The suggested procedure includes following steps: KBE measurement at regional level; economic development measurement in regional dimension; classification of regions into classes characterized by a specific KBE level and economic development; selection of statistical measures evaluating the strength of interdependence between the economic categories. The applied procedure, having used positional classification and Yule's association coefficient, allowed the measuring the strength of interdependence between the development illustrated by GDP per capita and KBE level (illustrated by aggregated measure values resulting from five attributes describing KBE in the European regional scale accepted for the analysis). The Yule's coefficient values measured for the European regional space and for some EU countries confirm significant interdependence between the studied economic categories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 2. Czyżewski A.B., Taksonomiczny miernik rozwoju obszaru, ZBS-E GUS i PAN, Warszawa 2002.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 2007.
 4. Howitt P., On Some Problems in Measuring Knowledge Based Growth, [w:] The Implications of Knowledge Based Growth for Micro-Economic Policies, red. P. Howitt, University of Calgary Press, Calgary 1996.
 5. Knowledge Assessment Methodology, World Bank Institute, 2005.
 6. Markowska M., Strahl D., Statystyki pozycyjne w klasyfikacji porównawczej, [w:] Taksonomia 10, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 988, AE, Wrocław 2003.
 7. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej, [w:] Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, red. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2004a.
 8. Piech K., The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: Assessing the Place of New EU Member States, [w:] The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: Selected Issues, red. K. Piech, University College London - School of Slavonic and East European Studies, London 2004b
 9. Regions in the European Union. Nomenclature of Territorial Unit for Statistics NUTS 2006/EU-27,Series: Methodologies and working papers, European Commission, Luxembourg 2007.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, KOM(2007) 95 wersja ostateczna, 2007/0038 (COD), Bruksela 2007.
 11. Siedlecki J., Równowaga a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 2000.
 12. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
 13. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999.
 14. Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą, [w:] Ekonometria 10, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 950, AE, Wrocław 2002.
 15. Strahl D., Miara agregatowa z medianą, [w:] Ekonometria 8, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 915, AE, Wrocław2001.
 16. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 17. Strahl D., Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, [w:] Ekonometria 16, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1100, AE, Wrocław 2006.
 18. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym Przegląd Statystyczny" 1997 nr 1.
 19. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2006.
 20. Zienkowski L., Co to jest PKB. Jego rola w analizach ekonomicznych, Elipsa, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu