BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźma Przemysław
Tytuł
Jakie zmiany w wojskowym systemie emerytalnym?
New Changes in Military Retirement System?
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 3, s. 10-16
Słowa kluczowe
System emerytalny, Wojsko, Regulacje prawne
Pension schemes, Army, Legal regulations
Uwagi
streszcz.; summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są proponowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej zmiany w wojskowych przepisach emerytalnych. Omówienie projektowanych zmian zostało poprzedzone krótkim rysem historycznym wojskowego systemu emerytalnego oraz przedstawieniem najistotniejszych argumentów przemawiających za wyodrębnieniem tego systemu. Ponadto, odnosząc się do wskazywanych w literaturze przedmiotu czynników wymuszających zmiany w systemach emerytalnych, autor ocenił ich oddziaływanie na regulacje prawa emerytalnego żołnierzy zawodowych. Zapowiadane zmiany dotyczę przede wszystkim wydłużenia wysługi lat koniecznej do nabycia uprawnień emerytalnych, przyjęcia jako podstawy wymiaru świadczenia średniego uposażenia z ostatnich dwunastu miesięcy służby oraz faktyczne obniżenie minimalnej emerytury. Oceny proponowanych zmian dokonano w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego oraz w kontekście ewentualnych skutków dla zainteresowania zawodową służbą wojskową. Rozważa się także możliwości innych rozwiązań, odwołując się do przykładów z innych krajów. Autor wskazuje, że zmiany w prawie emerytalnym powinny być skorelowane z przepisami pragmatyki służbowej zawierającymi podstawy zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, a termin wprowadzenia znowelizowanych przepisów powinien się zbiegać w czasie z zakończeniem procesu profesjonalizacji i przemian organizacyjnych w armii. (abstrakt oryginalny)

The content of the article are changes in regulations of military retirement system which are proposed by Minister of National Defence. Discussion of changes is preceded short historical outline of military retirement system and presentation the most important arguments which appeal to separation of this retirement system. Additionally, to refer to indicated factors in literature of subject which extort changes in retirement systems, author has judged influence of its on regulations of military retirement system. Declare changes mainly relate to extension years of service what is necessary for acquire retirement's rights, admission as a grounds average dimension of payments from latest twelve month and real reduction of minimal retirement pension. Judgment of proposed changes had been realized as the law now stands and in view of eventual effects to excite interest of military service. It's also considered the possibility of other solutions with references to examples from other country. Author indicate that changes in retirement's law should be correlated with regulations of official pragmatism which include grounds of exemption from military service and the term of amended regulations should coincide with the end of transformation in army. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze 1999, s. 522-523.
 2. Dziennik Gazeta Prawna z 18 listopada 2009 r., s. B8.
 3. Gazeta Wyborcza z 23 lipca 2009 r., s. 4.
 4. R. Grochal, Żołnierze pięć lat później na emeryturę, "Gazeta Wyborcza" z 23 lipca 2009 r., s. 4.
 5. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006, s. 58.
 6. J. Jończyk, Reforma prawa emerytalno-rentowego, "Państwo i Prawo" 1983, z. 8, s. 7.
 7. J. Jończyk, Raport o reformie ubezpieczenia społecznego w Polsce, "Materiały Informacyjne ZUS" 1994, nr 8, s. 63.
 8. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. III, Zakamycze 2006, s. 234.
 9. P. Lisowski, Emerytury pomostowe, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999, nr 8, s. 6-7.
 10. A. Malaka, Zabezpieczenie emerytalne służb mundurowych (w:) Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia, praca zbiorowa pod red. L. Abramowicza i T. Bińczyckiej-Majewskicj, PSUS, Kraków 2007, s. 155.
 11. J. Oniszczuk, Świadczenia emerytalno-rentowe kombatantów, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 2, s. 43.
 12. J. Paradowska, Mundury specjalnej troski, "Polityka" z 21 lutego 2009 r., nr 8, s. 29.
 13. Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959, s. 38 i n.
 14. W. Piotrowski, Niektóre aspekty prawne reformy systemu emerytalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1999, nr 1, s. 154.
 15. H. Pławucka, Systemy ubezpieczenia społecznego (w:) Problemy ubezpieczeń społecznych, praca zbiorowa pod redakcją B. Wagner, Kraków 1996, s. 155.
 16. H. Pławucka, Systemy ubezpieczenia społecznego (w:) Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, praca zbiorowa pod red. B. Wagner, Kraków 1996, s. 155.
 17. Polska Zbrojna nr 44 z 1 listopada 2009 r., s. 20.
 18. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 14-18.
 19. P. Rybicki, Struktura społeczna świata. Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979, s. 184 i n.
 20. W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 295.
 21. K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 208 i n.
 22. K. Ślebzak, Konstytucyjne aspekty waloryzacji emerytur wojskowych, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2009, nr 1, s. 71.
 23. B. Wagner, Równość w ubezpieczeniach społecznych. Prawo pracy u progu XXI wieku. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21-22 września 2001 r., s. 65.
 24. B. Wagner, Zabezpieczenie społeczne po osiągnięciu wieku emerytalnego (w:) Dziesięć lat reformy emeiytalnej w Polsce, praca zbiorowa pod red. T. Nawrockiej-Szczerbik, PSUS, Kudowa Zdrój 2009, s. 51.
 25. B. Wiktorowska, Policjanci i żołnierze za wcześnie przechodzą na emeryturę, "Dziennik Gazeta Prawna" z 23 września 2009 r., s. B7.
 26. B. Wiktorowska, Policjanci i żołnierze będą dłużej pracować na emeryturę, "Dziennik Gazeta Prawna" z 28 października 2009 r., s. B7.
 27. T. Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego - część ogólna, Warszawa-Kraków 1994, s. 195.
 28. Z. Ziembiński, Porządek rozprawiania o sprawiedliwości, "Państwo i Prawo" 1980, z. 10, s. 3.
 29. Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992, s. 93.
 30. M. Żukowski, Ewolucja systemów emerytalnych w państwach europejskich (w:) Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia, praca zbiorowa pod red. L. Abramowicza i U. Jackowiak, PSUS, raków 2007, s. 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu