BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lakis Vaclovas (Vilnius University, Lithuania)
Tytuł
Comparative Analysis of Internal Auditing in Lithuania and Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 278-286, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Audyt finansowy, Badanie audytorskie, Sektor publiczny
Internal audit, Financial audit, Audit research, Public sector
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
W artykule omówiono powstanie i początki audytu wewnętrznego na Litwie i w Polsce oraz czynniki kształtujące jego rozwój od roku 1995. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą audytu wewnętrznego w tych dwóch krajach oraz przedstawiono przepisy prawne i zarządzenia regulujące przeprowadzanie audytu w sektorze publicznym. Ustalono, że zarówno sposób przeprowadzania jak i stopień rozwoju instytucji oraz wydziałów przeprowadzających audyty wewnętrzne jest podobny w obu krajach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. "Del banko vidaus audito organizavimo bendruju_ nuostatu", Lietuvos banko valdybos 2000 m. lapkricio 30 d. nutarimas Nr. 154, Valstybés zinios 2000, Nr. 107-3404.
 2. "Del komerciniu banku; vidaus audito tarnybos veiklos patvirtinimo", Lietuvos banko valdybos 1995 m. birzelio 1 d. nutarimas Nr. 44, Valstybès zinios 1995,Nr. 49-1214.
 3. "Del valstybès imoniu_ ir istaigu vidaus audito", Lietuvos Respublikos Vyriausybès 2000 m. vasario 7 d. Nutarimas, Valstybés zinios 2000, Nr. 13-323.
 4. Global economic crime survey, 2007, http://www.pwc (retrieved 8.07.2008).
 5. Kiziukiewicz T. (ed.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007.
 6. Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Polska Akademia Rachunkowości SA, Łódź 2005.
 7. "Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, nr 3, poz. 14.
 8. "Komunikat nr 6 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w sektora finansów publicznych i Karty audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych". Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 5, poz. 28.
 9. "Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, nr 7, poz. 56.
 10. Kuc B., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa 2002.
 11. Lakis V., Audito sistema: raida ir problèmes, VU leidykla, Vilnius 2007.
 12. "Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymas", Valstybés zinios 2002, Nr. 123-5540 (su vélesniais pakeitimais).
 13. "Pavyzdine vidaus audito metodika", Patvirtmta Lietuvos Respublikos finansu ministro 2003 05 02 isakymu, Valstybes zinios 2003 ,Nr. 43-1982.
 14. Protection of the Communities financial interests - Fight against fraud - Annual report 2007, http://ec.europa.eu/unti- fraud/ reports/commission/2007/eu.pdf (retrieved 3.12.2008).
 15. "Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej", Monitor Polski 1983, nr 22. póz. 124.
 16. "Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych", Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 17. Vidam audito rekomendacijos, http://www.finmin.lt, 2008 11 23.
 18. "Vidaus audito tarnybos pavyzdiniai nuostatai", Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 04 14 nutarimu Nr. 470. Valstybes zinios 2003, Nr. 37-1612.
 19. "Viesojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja Valstybes ir savivaldybes turtą ir juo disponuoja, vidaus audito profesinès etikos taisyklès", Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansi; ministre 2003 05 02 isakymu, Valstybès źinios 2003, Nr. 43-1982.
 20. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego; Difin, Warszawa 2005.
 21. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu