BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Aktywność inwestycyjna samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury obszarów górskich
Investment Activity of Self-Governments in Range of the Development of Infrastructure of Mountain Areas
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 498-506, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Inwestycje gminne, Infrastruktura wsi, Infrastruktura techniczna gminy
District investments, Rural infrastructure, Technical infrastructure of gmina
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój jest podstawowym priorytetem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Zatem wyrównywanie regionalnych dysproporcji w rozwoju musi być wspierane poprzez refinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. W artykule skoncentrowano się na problemie aktywności inwestycyjnej samorządów gmin górskich w zakresie stymulowania procesów rozwoju infrastruktury na poziomie lokalnym.

The sustainable development is the basic priority in policy of development of the EU. So the equalizing the regional disproportions of development must be supported through refinancing the infrastructural investments. In the study, there was undertaken the problem of investment activity of self-governments of mountain communes in range of stimulating development processes of infrastructure at the local level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Borsa ., , Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008, s. 184.
  2. Degórska B., Rola środowiska przyrodniczego w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni a ekologiczna polityka UE, Biuletyn PAN KPZR 2007, z. 233, Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, s. 139.
  3. Dolata M., Infrastruktura gospodarcza warunkiem rozwoju obszarów wiejskich i poprawy poziomu żyda mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe SERiA 2005, t. 7, z. 4, Warszawa-Poznań, s. 103.
  4. Grosse T., Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności UE. Najważniejsze dylematy polityczne debaty, [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, red. T. Marszał, PAN KPZR, Warszawa 2008, s. 19.
  5. Informacje o stanie infrastruktury technicznej wsi na koniec 2007 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008, s. 9
  6. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., Gospodarka przestrzenna, t. VI, Infrastruktura społeczna, Białystok 2004, s. 5.
  7. Tomczak F., Ogólna sytuacja wsi polskiej 2 lata po wejściu do Unii Europejskiej, Biuletyn PAN KPZK 2006, z. 228, s. 29-30.
  8. Wilkin J., O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce, [w:] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu